Въпрос:

Кой вид скрининг за наличието на овариален карцином трябва да бъде извършван при всички жени?

  1. Трансвагинална ехография
  2. СА-125
  3. BRACA-1 & BRACA-2
  4. Широкоразпространен  скрининг за тази патология още не е наличен

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 - няма все още широко разпространен скрининг за тази патология

  • Всичките гореизброени тестове  осигуряват неадекватна сензитивност и поради това  не се  препоръчват за широк скриниг  за наличието на  овариаен карцином