Повишена обща уморяемост

Епидемиология

Повишената обща уморяемост се наблюдава при около 10% от населението.

Синдрома на хроничната умора е сравнително рядка патология.

Рискови фактори

Рисков фактор е наличието на депресия при пациентът, възраст над 65 години, наличие на едно или повече заболявания на пациентът, както и пациенти жени.

Преципитиращите фактори включват наличието на преживян стрес, преживени инфекциозни заболявания, както и социални проблеми на индивида.

Клинична манифестация

Повишената обща уморяемост се характеризира с неспособност за изпълнение на рутинните ежедневни задачи.

Различаваме ОСТРА и ХРОНИЧНА ПОВИШЕНА УМОРЯЕМОСТ (продължителност на симптоматиката над 30 дни).

Диагноза

От голямо значение е да се снеме задълбочена анамнеза, както и да се извръши обстоен физикален преглед.

Трябва да се провери менталният статус на пациентът.

Статистиката посачва, че едва при 15% от пациентите може да се установи наличие на органично заболяване, което да обясни повишената обща уморяемост. При все това е резонно да се изследват: ПКК, електролитите, серумната глюкоза, тироидната функция, хепатален и ренален биохимичен панел. По рядко се налага изследване на АНА скрининг (антинуклеарни антитела), СУЕ и да се извърши обзорна графия на бял дроб и сърце.

Диференциална диагноза

Депресията и анемията са най-честите причини за повишената обща уморяемост. Трябва в дифернциално диагностичен план да се включи също така ендокринната патология (захарен диабет, хипотиреоидизъм, както и надбъбречната недостатъчност). Много ревматологични заболявания като артрити, системен лупус еритематодес и фибромиалгия се придружават от повишена обща уморяемост.

Най-често пропусканите диагнози са ендокардита, както и наличието на исхемично сърдечно заболяване.

Синдрома на хроничната умора е диагноза на изключването.

Лечение

Лечението зависи от етиологията.

Ако депресията е причаната се назначават антидепресанти, при неясни в диагностично отношение случаи се ползват емперични терапии с различни тоници вкл.Сарженор и Жен Шен.