Печат
Посещения: 5263

Active Image

          Ключови думи: ATN, acute renal failure, ARF, intrinsic renal disease, acute ischemic nephropathy, ischemic acute tubular necrosis, nephrotoxic acute tubular necrosis, остра туболна некроза, остра бъбречна недостатъчност, остра исхемична нефропатия, нефротоксична остра туболна некроза, исхемична остра туболна некроза

 

Терапията на острата тубулна некроза (ОТН) е в две направления: профилактика и лечение:

·         Профилактика

o        Исхемична ОТН – оптимизира се кардиоваскуларната функция, включително се осигурява адекватно поддържане на васкуларния обем особено при пациенти приемащи нефротоксични медикаменти. Лекарства, които редуцират системната резистентност могат да предизвикат ренална вазоконстрикция или да повлияят върху бъбречния авторегулаторен отговор (АСЕ инхибитори, циклооксигеназни инхибитори) и трябва да бъдат употребявани с внимание

o        Нефротоксична ОТН

§         Аминоглюкозиди – изследванията показват, че приложението им веднъж дневно намаля вероятността от развитие на нефротоксичност

§         Амфотерицин В – употребата му трябва да се избягва при пациенти с ОТН

§         Циклоспорин и такролимус – необходимо  да се мониторират плазмените им концентрации

§         Радио контрастни лекарства – приложението на кристалоиди преди употребата на тези препарати спомага за предотвратяване на контраст – индуцираната нефропатия

·         Лечение

o        Главната цел на терапията е предотвратяване на по нататъшната увреда на бъбреците. Централния венозен обем трябва да бъде мониториран и дефицита на обема трябва да се коригира навреме. Ултразвуковото изследване се извършва, за да се изключи обструкция. Срещу олигурията се прилагат бримкови диуретици.

o        Венозното приложение на единична доза Furosemide или Bumetanide (100-200 mg Furosemide) е често употребявано, но трябва да се извършва бавно венозно защото бързото приложение може да доведе до намаление на слуха

o        Агресивно се лекуват компликациите, например хиперкалиемията трябва да се лекува чрез гликоза и инсулин с или без пер оралното приложение на йонно обменни смоли. Метаболитната ацидоза трябва да се лекува чрез бикарбонати или диализа

o        Сепсиса е най-честата причина за смърт при пациентите с ОТН поради което навременното приложение на третогенерационни цефалоспорини е показано още при първите признаци на възпалителна реакция. Дозите на препаратите се мониторират според нивата на креатининовия клирънс

o        Приложението на блокери на калциевите канали при пациенти с нефротоксична ОТН предотвратява по нататъшната бъбречна увреда. Трябва да се внимава за настъпването на хипотония в резултат на употребата им. Нефротоксичните препарати трябва да се спрат.

·         Диализа

o        Някои изследвания подсказват, че ранното приложение на диализата подобрява прогнозата на тези пациенти.

Диета: поддържането на водния и електролитния баланс е от критична важност. Адекватния прием на протеини и калорични добавки чрез парентерално хранене е важна лечебна мярка, защото пациентите често са в шок, сепсис или с рабдомиолиза.