72 годишен пациент страдащ от тежка емфизема с прогресираща диспнея

Мултифокална антриална тахикардия /МАТ/ с единични камерни екстрасистоли, сърдечна честота 110 уд/мин; PRWP

 Диференциалната диагноза на тяснокомплексната ирегулярна тахикардия включва:

  • Предсърдно мъждене
  • Предсърдно трептене с вариабилен блок
  • МАТ

Наличието на Р-вълни с различна морфология изключва диагнозата предсърдно мъждене. 

На ЕКГ-записа са наличин Р-вълни с поне 3 различни форми, които се наблюдават в ирегулярна последователност, което потвърждава диагнозата МАТ. МАТ често се асоциира с наличие на хронично пулмонално заболяване. Тежкостепенната лява девиация на електрическата сърдечна ос е честа находка при пациентите с белодробен емфизем.