49 годишен пациент с гадеен, повърщане и диария от 3 дни

 

Синусов ритъм, сърдечна честота 60 уд/мин; RAE, LVH, аномалии в Т-вълната и пролонгирани QT-интервали съвместими с антеросептална исхемия в ДД хипокалемия

RAE се диагноссицира въз основата на наличие на Р-вълни с аплитуда над 2.5 милиметра в предните отвеждания. Морфологията на Т-вълните, като първоначалната им част е инвертирана, а терминалната е с горна девиация, както и наличието на пролонгиран QT-интервал подсказват наличието накомплекси от типа на Т-U-фузии. пациентът е имал предна исхемия с признака на Веленс /бифазните Т-вълни/, като на фона на пролангираното повръщане се е развила и хипокалемия.