Въпрос:

Кои от долуизброените данни получени чрез катетеризация на пулмоналната артерия подсказва наличието на левостранна сърдечна недостатъчност?

  1. Сърдечен индекс над 3 л/мин/м2
  2. Пулмонално капилярно налягане под 15 милиметра жив.стълб
  3. Централно венозно налягане над 10 милиметра жив.стълб
  4. Пулмонално капилярно артериално налягане над 18 милиметра жив стълб

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 - пулмонално артериално налягане над 18 мм жив стълб

  • Левостранната сърдечна недостатъчност  се характеризира и с увеличение на пердналягането