ECG clinical scenarios #13

Касае  се за 40 годишен пациент, който постъпва в болницата с остра левостранна сърдечна недостатъчност

  • Налично е предсърдно трептене с провеждане 2:, което най-добре се установява във II-ро отвеждане
  • Нормална  електрическа сърдечна ос
  • Нормални камерни комплекси и Т-вълни

Клинична интерпретация

Сърдечната недостатъчност тук се причинява от внезапно развилото се предсърдно трептене, защото и при развитието на предсърдно трептене, както и при при развитието на предсърдно мъждене левокамерната фракция на изтласкване спада с около 20%  от изходните си стойности.

На това ЕКГ липсват данни от   които да заключим  за  етиологията на  аритмията.