45  годишен пациент със средно изразена гръдна болка, диспнея и обилно изпотяване

Синусов ритъм със синусова аритмия,  сърдечна честота 77 уд/мин; остър септален миокарден инфаркт

ST-сегментните еллевации във  V1 са асоциирани със следните състояния:

  • Остър антеросептален инфаркт
  • Остър десностранен вентрикуларен миокрден инфаркт
  • Синдром на Бругада
  • Левокамерна хипертрофия
  • Пъллен ляв бедрен блок
  • Пулмонален  емболизъм

Наличието на  реципрочни ST-депресии в другите отвеждания са високо специфични ОМИ.  Острият десен ОМИ  не е много вероятен в  този случай, поради липса на доказателства з долен  ОМИ, който почти винаги придружава деснокамерния ОМИ. ST-сегментни елевации също се отчитат в  отвеждане aVR.  В условията  на  съмнение за ОМИ,  тези елевации в aVR отразяват проксимална диструкция  на LAD или на лявата главна коронарна артерия.  Когато амплитудата на ST-сегментните елевации в aVR > 1.5 mm прогнозата на пациента е лоша -  смъртността в тези случаи е над  75%.