При асимптоматичните пациенти се прилага наблюдение върху развитието на холелитиазата, пациентите се съветват да отслабнат на тегло ако са с наднормено такова.

 Холецистектомията е лечение на първи избор при симптоматични пациенти, които са съгласни да бъдат оперирани.

 При симптоматични пациенти, които не са съгласни с извършване на хирургическа операция се налага поставяне на перкутанна холецистостома, за да се осъществи декомпресия на жлъчния мехур.

 Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография е едновременно диагностична и терапевтична мярка при холедохолитиаза.

 Лечението със соли на жлъчните киселини (Урзодиол) се ползва понастоящем рядко и то предимно при пациенти с размер на жлъчните камъни под 1.5 сантиметра.

 Литотрипсията и разтварянето на камъните с МТВЕ се ползва с различна успеваемост в различните центрове.