Active Image

primary hyperaldosteronism, hyperaldosteronism, aldosteronism, hypertension, hypokalemia, adrenal hyperplasia, unilateral aldosterone-producing adenoma, APA, bilateral adrenal hyperplasia, idiopathic hyperaldosteronism, IHA, Conn's syndrome, increased aldosterone secretion, primary hypersecretion of aldosterone, secondary hypertension, renin-responsive adenoma, primary adrenal hyperplasia, glucocorticoid-remediable aldosteronism, GRA, adrenocortical carcinoma, ovarian tumors
         

 

При пациенти с първичен хипералдостеронизъм целта е да се предотврати морбидността асоциирана с хипертонията и хипокалемията.

         Подходящата терапия зависи от етиологията (синдром на Кон или идиопатичен хипералдостеронизъм /билатерална над бъбречна хипертрофия/).

        Синдрома на Conn (унилатерална над бъбречна аденома) се лекува чрез лапароскопска адреналектомия, другата възможност (при неоперабилност) е доживотния прием на Spironolactone (100 мг дневно първоначално, ако е необходимо дозата може да се увеличи до 400 мг дневно). При пациенти със синдром на Кон, пред оперативния отговор на кръвното налягане към спиронолактон е предиктор за повлияването на кръвното налягане след унилатералната адреналектомия. Хирургичния риск се намаля чрез корекция на хипокалемията и контрол върху кръвното налягане чрез спиронолактон, преферабилно 6 седмици преди операцията. Хипертонията не изчезва веднага след операцията, кръвното се нормализира за период от 3-6 месеца. Терапевтичния успех на операцията 70%.

       Фармакотерапия се прилага при пациенти при които хипертонията персистира пост оперативно, не са подходящи за операция или при тези, които отказват операция.

       Не фармакологичните мерки включват: ниско натриева диета (под 2 грама дневно), редукция на телесното тегло, повишена физическа активност.

      Терапия от първи ред е спиронолактон, корекцията на хипертонията изисква повече време (2-4 седмици) отколкото корекцията на хипокалемията, която може да настъпи скоро след началото на терапията. Ако хипертонията не може да се коригира само със спиронолактон се добавят препарати от втора линия: АСЕ инхибитори, калциеви антагонисти и А ІІ блокери.

      Над бъбречната хиперплазия понякога реагира добре на дексаметазонова супресия.