Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - вентрикуларна систолна дисфункция, М-моде

 • При все, че М-моде може да бъде използван за изследване на вентрикуларната функция, методът трябва да бъде използван с особено внимание при установяването на глобалната лево вентрикуларна функция, защото лимитираната регионална функция не се екстраполира към глобалната функция на лявата камера
 • Общо казано М-моде може да бъде използван при състояния на нормална регионална функция и нарушена глаболна функция на лявата камера установена чрез 2D-ехографията напр.при пациенти с некомплицирана артериална хипертония, наднормено тегло или валвуларно заболяване при отсъствието на остър миокарден инфаркт

Най-добри техники за визуализация 

 • ТТЕ: парастернален дълъг и къс акис
 • ТЕЕ: трангастрален дълъг и къс аксис 

Диагностични методи

 • М-моде позволява измерването на дебелината на камерната стена и левокамените вътрешни размери по време на сърдечния цикъл
 • Препоръчва се за употреба когато левокамерните вътрешни размери се измерват от нивото на левокамерната минорна ос, приблизително на ниво митрална клапа
 • Друга информация относно систолната функция може да бъде добита с М-моде вкл.наличието на Е-поинт септална сепарация и степента на антеропостериорното движение на аортният корен: при нормална систелна функци, предното платно на митралната клапа се отваря по време на диастолата, като почти докосва интервентрикуларният септум с последващо развитие на малка Е-поинт сепарация с размер под 5 милиметра

Ключови диагностични особености 

 • При систолна дисфункция, Е-поинт септалните сепарации се увеличават като последстви от комбинирането на левокамерната дилатация и редуцираното движение на предното митрално платно в условия на редуциран трансмитрален кръвоток
 • Антериопостерното движение на аортният анулус също намаля сърдечният обем при пациентите с левокамерна систолна дисфункция 

Вълчи капани 

 • Свръхопределянето на вътрешният диаметър на лявата камера се наблюдава по-често при използването на изследването на камерата по дългата й ос
 • Намаленото определяне на вътрешният диаметър на лявата камера може да се направи при недобро позициониране на трансдюцера върху осите на вентрикула
 • При заболявания, които засягат симетрията на камерата + наличие на регионална дисфункция измерванията добити от основата на сърцето могат и да не отразяват левокамерните размери и функция
 • Е-поинт септалните сепарации могат и да не отразяват истинската левокамерна функция, защото тези сепарации се увеличават и при аортна регургитация и намалена остра систолна функция при запазени размери на лявата камера
 • Поради изброените лимитации на М-моде, силно препоръчително е употребата на 2D-ехо, а където е въможно и на 3D-ехо, за да се калкулира акуратно обемите на лявата камера и фракцията й на изтласкване