Глава ХI - фармакологията, основа на фармакотерапията - промяна на лекарствената доза при различни заболявания

Бъбречни заболявания

Главният въпрос, на който трябва да се отговори е дали се налага промяна на лекарствената дозировка при наличие на ренално заболяване:

  1. Дали даденото лекарство има ренална елиминация
  2. Какъв е токсичният профил на препарата

Ако имате отговора на тези въпроси ще можете правилно да прецените дали се налага редукция на дозата на препарата при наличие на редуциран ренален клирънс. Лекарствата, които акумулират е по-вероятно да предизвикат лекарствена токсичност при пациентите с ХБН, отколкото препаратите с по-малък плазмен полу-живот.

Терапевтичната справедливост изисква при наличие на ХБН да се манипулира първо дозовият интервал, а ако това е недостатъчно да се редуцира и дозовият прием. Примери за това са показани на долната таблица:

Натоварваща доза при ренални заболявания

При лекарства, чието приложение изисква използване на натоварваща доза при пациентите с нормална ренална функция, няма теоратични проблеми същия подход да се използва и при пациентите с редуциран ренален клирънс с цел да се получи бързо желаната плазмена концентрация.

Допълнителни разсъждения при ренална недостатъчност

Поради наличието на индивидуални различия между пациентите, трябва да се балансира между това да не се използва много ниска доза или много висока доза, която да генерира лекарствена токсичност. При поддържаща терапия е желателно да се мониторира плазмената концентрация на препарата при пациентите с ХБН, но ако лекарството подлежи на хепатален метаболизъм и отговорен за действието му/токсичността му е някакъв метаболит /тоест при употребата на пролекарства/ измерването на плазмената концентрация на основният препарат може да не е добра идея.

Чернодробни заболявания

Почти всички лекарствени продукти подлежат на хепатален метаболизъм и това прави невъзможно съставянето на универсални правила за употребата им при хепатална недостатъчност. Явно, е че когато черният дроб не произвежда достатъчни количества албумин клирънса на препаратите, които се метаболизират от цитохромните системи в черният дроб ще се забави.

Хемодинамични заболявания

Всяко намаление на сърдечтото изтласкване и/или наличие на хипотония води до намалена перфузия на органите, което се отразява и на лекарствената елиминация. Както посочих по-рано дозовата модификация се основава предимно на нивата на креатининовия клирънс. Ефектът от редицираният хепатален кръвоток върху метаболизма на препаратите трудно може да се прецени и няма поради това указания в тази насока, при все че нарушената чернодробна или обща хемодинамика може да окаже влияние върху дистрибуцията на различните лекарства в плазмата на пациентите. Правилото тук, е че лекарствата с голям обем на разпределение ще имат намалено такова при състояния на хипотония, а при препаратите с малък обем на разпределение трябва да се намали първоначалната/натоварваща доза.