57 годишен пациент с известно лимфопролиферативно заболяване се представя клинично с гастроинтестинално кървене и диария. Налична е и периорбитална пурпура, която се асоциира с?

 • Експозиция на слънчева светлина
 • Дифузни мускулни болки 
 • Пролктологичен преглед
 • Мастно аспирационна биопсия
 • Артериална хипертония

 Верният отговор е №3

 • Амилоидозата има мултиорганно засягане, вкл.черне дроб, бъбреци, гастроинтестинален тракт и сърце (около 90% от пациентите с първична амилоидоза имат и сърдечна дисфункция)
 • Черният дроб се инфилтрира при 25% от пациентите, което индицира екстензивно засягане и лоша прогронза за пациентът
 • Клиничната манифестация се обуславя от натрупването на неразтворими протеин-полизахаридни комплекси в тъканите
 • Гастроинтестиналната манифестация включва: диария, мегаколон и фекална инконтиненция
 • Периорбиталната пурпура т.нар."синдром на кошутата" може да се наблюдава и след приложението на обща упойка
 • Мастната биопсия доказва диагнозата при 80% от пациентите, а ректалната биопсия при до 75% от пациентите