Въведение в медицината, физикален преглед – апикален пулс

Девиациите в апикалният сърдечен пулс асоциирани с други патологични признаци като например: митрален систолен шум, ортопнея и/или хепатомегалия са сигурно основание, за да предиктираме лявокамерна сърдечна дилатация и/или дисфункция с висока степен на сензитивност и специфичност – 77% и 84% съответно. (Ровал и сътрудници 2007 година).