Печат
Посещения: 564

ХИВ-положителен пациент приема по погрешка тройна доза от триметоприм-сулфаметоксазол (Бисептол), който ползва за профилактика на Пневмоцистис Карини пневмония. Пациентът е диспнеичен, с главоболие, гадене и повръщане, развива се и кожна дисколоридизация (показана на снимката). Кой е алтернативният медикамент и кой е най-подходящият антидот на Бисептол:

Кой е най-удачният антидот на Бисептол:

Верните отговори са:

1-ви въпрос: Дапразон

2-ри въпрос: Метилоново синьо

Кислородотерапията в случаят е неудачна, защото комплексите хемоглобин-желязо не могат да се оксигенират въобще!

Измежду лекарствените препарати, най-често кожно обезцветяване се получава при употреба на нитрати. Кръвно газовият анализ в случаят ще показва нормално налягане на парциалният кислород, но ниска кислородна сатурация.

Метилиновото синьо е антидот при отравяния съпроводени с тежкостепенна хепоксия, независимо от това дали те имат или нямат глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназна недостатъчност/дефицит. Ако има такава към терапията се добавя и витамин Ц (във високи дози от по 2-4 грама дневно), за да се редуцират нивата на метхемоглобина.

Амил нитрата е антидот при цианидните отрадявния, защото нитратите преципитират образуването на метхемоглобин. 

Десфероксамин е антидот при супратерапевтична употреба на желязо съдържащи препарати, а 4-метипиразола е антидот при метанолова интоксикация (алтернавите на етанола при това отравяне).