Въведение в медицината, чеклист – кардиоваскуларна система

 

 • Търсене на следи за преждесъществуващо кардиоваскуларно заболяване
  • o Наднормено тегло – увеличен кардиоваскуларен риск за пациента
  • o Кахексия – наблюдава се и в терминалният стадий на сърдечната недостатъчност
  • o Марфаноиден външен вид – риск от аортно клапно заболяване/аортна аневризма
  • o Маларен флаш – митрална стеноза или нискодебитна сърдечна недостатъчност
  • o Дисморфен външен вид
   • Хипертелоризъм – може да е признак на стеноза на пулмоналната клапа
   • Лице на елф – може да е израз на суправалвуларна аортна стеноза
  • o Синдром на Даун – евентуално има и наличие на конгенитални сърдечни дефекти
  • Пулс на пациента
  • o Пулсова честота
   • Под 60 удара/минута  - нормален пулс при атлетите, но при другите хора може да е израз на хипотироидизъм, сърдечен блок, хипотермия, увеличение на интракраниалното налягане или да е евентуално лекарствено индуцирана брадикардия
   • Над 120 уд/минута – нормална находка при хипепирексия, повишен емоционален тонус или повишено общо безпокойство, но може да е израз и на хипертироидизъм, шокови състояния със ззагуба на обем (предимно), сърдечна недостатъчност или да е също така лекарствено индуциран
  • o Ритъм на пулса – установява се на радиалната артерия
   • Регулярно/ирегулярен пулс – през няколко сърдечни удара един не се усеща при палпация на радиалната артерия – наблюдава се при предсърдно мъждене, както и при чести екстрасистоли
   • Иригулярно/ирегулярен пулс – това е т.нар.“аритмия абсолюта“ – наблюдава се при предсърдно мъждене
   • Регулярен пулс с чести „отпадания“ на един сърдечен удар – наблюда се предимно при различните видове екстрасистолии
  • o Характеристика на пулса
   • Пулсов обем и пулсов характер
    • Пулсус алтернанс – редуване на един силен и един слаб удар – наблюдава се при тежкостепенна вентрикуларна дисфункция
    • Пулсус бисефериенс – палпира се трудно, касае се за палпация на два сърдечни удара по време на един сърдечен цикъл – наблюдава се предимно при аортна регургитация, а понякога при комбинацията от аертна стеноза + аортна регургитация
    • Пулс на Кориган – касае се за пулс с много бързо изпълване на радиалната артерия последвано от също така много бързо спадане на обема на артерията – наблюдава се предимно при аортна регургитация, а също така и при големи атриовентрикуларни фистули, както и при хиперкинетични състояния като фебрилитет, анемия, хипертироидизъм и бременност
    • Пулсус парвус анд тардус – това е нискообемен пулс – наблюдава се при аортна стеноза
    • Пулсус парадоксус – наблюдава се при палпация на каротидните артерии – характерен е за сърдечната тампонада
    • Палпация на  пациентът
  • o Липсата на пулс по крайниците е характерно за периферно артериално заболяване респ.за наличие на исхемия (аретосклероза, емболизъм)
   • Липсата на радиален пулс е характерно за аневризма на торакалната аорта
   • Липсата на пулс на артерия дорзалис педис е нормална находка при 2% от хората, касае се за конгенитално обусловена липса на пулс по хода на тази артерия
   • Липса на пулс по задната тибиална атерия – нормална находка, също конгенитално обусловена, при 0.1% от пациентите
   • Радио-феморално забавяне на пулса – характерно е за коарктация на аортата или инфламаторен артериит на двете илиачни артерии
   • Радиално – апикален дефицит – това е лазликата в пулса, която се установява при едновременната аускултация на сърцето и палпация на пулса на радиалната артерия – характерен е за предсърдното мъждене
   • Каротидни систолни шумове – характерно е за стеснението на каротидните артерии
   • Систолен шум на реналната артерия – характерен е за стеноза на реналната артерия
   • Периферни систолни шумове – характерни са за периферните артериални аневризми
   • Аускултация на пациентът – в ддруги статии сме посочили нормалните и  патологичните находки при този метод на изследване на пациентът