Бронхиалната астма е инфламаторно белодробно заболяване, което се характеризира с реверзибелна бронхообструкция.

 Статус астматикус се дефинира като средна до тежка екзацербация на бронхиалната астма, която не може да бъде бързо купирана (до 1 час от развитието й) чрез интензивна бронходилататорна терапия.

 Етиология

 Преципитанти най-често са фактори от околната среда като: (1) вирусни ифекции; (2) инхалаторни алергени; (3) замърсители на околната среда; (4) цигарен дим и (5) лекарства напр.нестреоидни противовъзпалителни препарати.

 При статус астматикус преобладава неутрофилното, а не еозинофилното възпаление !!!

 Видове астматична екзацербация

§ Бавна атака (екзацербацията се развива за повече от 6 часа)

§ Бърза атака (екзацербацията се развива за по малко от 6 часа)

Физикален преглед

Високорисковите пациенти имат:

§ Тахикардия, обикновено с честота над 120 удара в минута

§ Тахипнея, обикновено над 30 вдишвания в минута

§ Диафореза

§ Пулсус парадоксус

§ Мускулен алтернанс

§ Абдоминален парадокс

§ Промяна в менталния статус: пациентът може да бъде както сомнолентен така и с делир

§ Използване на допълнителните дихателни мускули

§ „Тих гръден кош”: на аускултация не се чува нищо, а пациентът е цианозирал и с тежкостепенна диспнея

Лабораторна диагностика

§ Форсиран експираторен обем под 40% е признак на тежка обструкция

§ Пулсова аксиметрия: лесен и неинвазивен тест. Кослородна сатурация под 90% е признак на тежка обструкция също

§ Кръвно газов анализ: обикновено се извършва при всички пациенти, но е особено показан ако форсираният експираторен обем е под 25% от предвиденият. Нормалното парциално налягане на СО2 е алармиращ симптом за скоро настъпваща респираторна недостатъчност !!

Лечение

§ Бронходилататорна терапия: приложението на бета адренергични агонисти трябва да започне веднага. Инхалаторното им приложение е показано дори когато обструкцията е високостепенна. Най-често се ползва Салбутамол в доза 1-2 инхалации през 20  минути. Пациенти, които не реагират на инхалаторна терапия с този клас препарати могат да на терапия с парентерални бата 2 агинисти (Тербуталин в доза 0.25 мг).Холинергичните антагонисти (Ипратропиум) се ползват само като добавка към бета адренергичната стимулация и то само по време на престоя на пациентът в спешният център, според съвременните гайдлайни те не се ползват вече в болнична обстановка. Дозата им е 1 инхалация през 6 часа. Метилксантините поради високата им токсичност вече не се ползват за лечение на статус астматикус.

§ Антиинфламаторна терапия с кортикостероиди: приложението на този клас препарати трябва да започне без забавяне. Оралните кортикостероиди имат същата ефективност както и винозно приложените. Гайдлаините обаче препоръчват венозното приложение на този клас препарати, заото при критично болни хора гастроинтестиналната абсорбция може да варира. Най-често се ползва Урбазон в доза 1-2 мг/кг, при все че понякога се ползват и дози от 500 – 1000 мг. При деца е безсмислено приложението на повече от 60 мг Урбазон дневно.Приложението на този клас препарати трябва да се преустанови постепенно след като форсираният експираторен обем надвиши 70% от предвиденият. Общата продължителност на терапевтичният курс с венозно приложени кортикостероиди продължава 3-10 дни, след това пациентът преминава на инхалаторни представители от този клас лекарства.

o Интравенозно приложениет антилевкотриени (Монтелеукаст в доза 7 мг венозно) предизвикват бърза бронходилатация за 10-тина минути, ни все още тази терапия е в процес на изпитания. В сегашните условия може да се даде орален Монтелеукаст, но ефектът ще е по бавен.

§ Други терапии:

o Кислород (6-8 литра минута): той се дава на пациентът още с постъпването му в спешното отделение

o Натриев бикарбонат: при сигнификантна ацидоза и бейс екцес под -10. Дозата е обикновено 1 мг от 8%-вия разтвор на 1 кг.телесна маса.

o Магнезиеви препарати в доза 2 грама разтворени в 100 мл 0.9% натриев хлорат и приложени като венозна инфузия съ скорост 20 капки в минута

o Атропин: данните в литературата са противоречиви: така например в Германия той се ползва широко за реверзиране на бронхобструкциа особено ако има съмнение за повишена мукусна секреция придружаваща екзацербацията. Използването на холинергични антагонисти обезмисля ползването на атропин !

o Папаверин: мощен спазмолитик на гладнака мускулатура имащ своето място в общата лечебна схема на астматичният статус

o Механична вентилация: индикациите за интубация на бременни астматички са: (1) невъзможност за поддържане на РаО2 над 65; (2) невъзможност за поддържане на РаСО2 под 40; (3) започващо раждане; (4) сигнификантна ацидоза – рН под 7.25, която е рефрактерна на лечение с бикарбонати; (5) промяна в менталния статус

o Инхалаторни летливи анеститици: да се прилагат само в реанимационно отделение

o Недеполяразиращи миорелаксанти (Кетамин в доза 1 до 4 мг/кг първоначално поддъръжащата доза е ½ до 1/3 от началната, при деца се ползват 0.5 – 2 мг/кг първоначално) : приложението им трябва да става само в реанимационно отделение. Трябва да се има предвид, че комбинацията от миорелаксанти и кортикостероиди може да доведе до тежкотесепенна миопатия !!!

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!