Въпрос:

Кой от долуизброените чернодробни цитохромни ензими е заангажиран най-често във взаимодействията лекарство-лекарство?

  1. 3А4
  2. 2C9
  3. 2D6
  4. 2C8

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - 3А4

Членове на CYP3A субфамилията са повечето цитохромни ензими при. хората.

3А чернодробния цитохромен езним е отговорен за метаболизма на много лекарствени продукти.

Ето защо много лекарствени взаимодействия се наблюдават в 3А4 изоензимната система.

Главните чернодробни индуцери и инхибитори действат чрез ензимите на 3А семейството.