Въпрос:

Коя е биологичната молекула, която нискомолекулярните хепарини свързват директно?

  1. Антитромбин III
  2. Плазминоген
  3. Фактор Ха
  4. Тромбин

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - антитромбин III

Пример за типичен нискомолекулярен хепарин е Еноксапарин. Нискомолекулярните хепарини се наричат още "индиректни-инхибитори на тромбин", те се свързват директно с антитромбин III, което има за последствия появата на конформационни изменения в молекулата на антитромбин II, които възпрепятстват свързването му с факторните протеази (активиран фактор Х). След образуване на комплекса антитромбин-протеаза нискомолекулярните хепарини се дисоциират. Нетният ефект от приложението на нискомолекуларните хепарини е инхибиране на фактор Ха, но това се осъществява чрез свързването им и активирането на антитромбин.

Други нискомолекуларни хепарин-подобни продукти са Далтепарин и Данапароид.

Главната токсичност на този клас лекарствени продукти и кървенето на пациента.