Carboplatin

FDA категория на лекарственият продукт по време на бременност - D

Фармакотерапевтичен клас на препаратът - антинеопластик, алкилиращ препарат

Действие

Carboplatin е показан за лечение на:

 • Напреднал овариален карцином едновременно с други препарати
 • Палиативно лечение на овариален карцином, който не отговоря на други терапии

Carboplatin инхибира ДНК синтезата, като действието му е цикъл-фаза-неспецифично. Терапевтичният ефект от приложението на Carboplatin е настъпване на апоптоза при бързоразстящите клетъчни линии като туморните.

Венозното приложение на Carboplatin има за последствие развитието на пълна бионаличност; платината се свързва иреверзибелно с плазмените протеини; елиминира се предимно чрез бъбреците. Плазменият полу-живот на Carboplatin е 2.5-6 часа, а само на платината около 5 дни.

Пиков терапевтичен ефект настъпва след 21 дни от приложението на Carboplatin, а продължителността на ефекта на единично приложената доза е 28 дни.

Дозировка

 • Първоначална терапия: 300 мг/м2 + Циклофосфамид през 4 седмици, а при наличие на рефрактерни тумори началната доза е 360 мг/м2 като единична доза, която може да бъде повторена след 4 седмици в зависимост от терапевтичният отговор
 • Ренални увреди: при средно изразена ХБН дозата е 250 мг/м2, а при силно изразена ХБН началната доза е 200 мг/м2

Лекарствена форма

Флакони съдържащи 10 мг Carboplatin/мл

Противопоказания

 • Свръхчувствителност към Carboplatin, Цисплатин или Манитол
 • В период на бременност и лактация

Carboplatin трябва да се употребява с особено внимание при:

 • Намаление/загуба на слуха
 • Налични електролитни аномалии
 • Ренални увреди - препоръчва се редукция на общата доза Carboplatin
 • Наличие на активни инфекции
 • Намален костно-мозъчен резерв - препоръчва се намаление на общата доза Carboplatin
 • Наличие на сериозни хронични заболявания
 • Гериатрични пациенти: повишен риск от развитие на миелосупресия и други сериозни странични реакции
 • Пациентки с детероден потенциал
 • Педиатрични пациенти: сигурността на Carboplatin не е доказана при тях

Странични реакции

Абдоминални болки, гадене/повръщане, констипация, диария, хепатит, стоматит; гонадна супресия, нефротоксичност, кожни зачервявания; алопеция; хипокалциемия, хипокалиемия, хипомагнезия, хипонатремия; костно-мозъчна супресия проявяваща се с моно, би- или панцитопения; хиперурикемия; периферна невротоксичност; хиперсензитивни рекации вкл.анафилаксия.

Множество неблагоприятни лекарствени взаимодействия, особено с ото- и/или нефротоксични препарати, миелосупресията се потенциира на фона на радиотерапия; приложението на ваксини на фона на терапия с Carboplatin може да има непредвидими последствия.