Capecitabine

FDA  категория по време на бременност - D

Действие

Capecitabine се използва за  лечение на метастазирал рак  на   дебелото черво,  а също така за  лечение  на Dukes'  C рак на дебелото черво  след  първичната му резекция. Capecitabine се използва  и за лечение  на метастазирал  рак на гърдата, който еволюира при все предишната терапия с антрациклинови  препарати, едновременно с   Доцетаксел или самостоятелно,  а също така на метастазирал рак на на гърдата, който е бил резистентен на  терапията  с атрациклинови антинеопластици и пакситацел.

Capecitabine  се конвертира в тъканите до 5-флуороурацил, който инхибира  ДНК/РНК синтезата  чрез инхибиране  на тимидиновата продукция.   Ензимът отговорен за финалната стъпка  на конверсията на Capecitabine до 5-флуороурацил се намира във висока концентрация в някои  тумори.  Терапевтичният ефект от приложението на Capecitabine епредизвикване на клетъчна  смърт в  бързо размножаващите се клетки на малигнените тумори.  След орално приложение Capecitabine се метаболизира бързо, разпределението на  препарата е неизвестно.  Както посочих  вече Capecitabine семетаболизира в тъканите  и черният дроб на пациента до  5-флуороурацил от  ензима дихидропиримидиндехидрогеназа,  а също така и до по-ниско токсични фармакологично неактивни метаболити, които се  елиминират чрез урината. Плазменият полу-живот на Capecitabine е 45 минути.  Началото на терапевтичният ефект  не е известно кога настъпва, пиков антинеопластичен ефект се  наблюдава  след  1.5-2 часа,  а продължителността на терапевтичният пост ефект  не е известна също така.

Лекарствена форма

Таблетки съдържащи 150 или 500 мг Capecitabine

Дозировка

Орално, при възрастни в доза 1250 мг/м2 два пъти дневно в  продължение  на  14 дни, следват 7 дни почивка и след това 3 седмичен нов цикъл на приложение на Capecitabine.

При високостепенна ренална недостатъчност се ползват 75%  от дозата използвана при пациентите без ренални  проблеми.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност към Capecitabine  и/или Флуороурацил
  • Тежкостеппенна (последна степен) бъбречна недостатъчност - креатининов клирънс под 30 мл/мин
  • Бременност
  • Лактация

Capecitabine трябва да се употребява  с особено внимание при:

  • Наличие на дихидропиридинов дефицит, защото пациентите ще са в повишен риск от развитие на токсични странични реакции
  • Лека- до средно изразена ренална  недостатъчност
  • Хепатална дисфункция
  • Наличие на  коронарно артериално заболяване
  • Педиатрични пациенти: ефикасността не  е доказана
  • Гериатрични пациенти: риск от развитие на тежкостепенна диария при пациенти над 80 години

Странични реакции

Безсъние,  световъртеж, епистаксис,  ринорея,   оточен синдром, гръдна болка,  диария, некротизиращ ентероколит, абдоминални болки, анорексия, констипация, хипербилирубинемия, гадене8повръщане,  стоматит,  диспепсия, сухота в устата; синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некроза,  дерматит, синдром ръка-крак, болести по ноктите, алопеция и кожни зачервявания; остра ренална недостатъчност, миелосупресия (частична или тотална), артралгии, миалгии, кашлица, диария,  треска. Едновременната употреба на Capecitabine с антикоагуланти ще засили  риска от развитие на кървене,  а приложението на антиациди ще редуцира абсорбцията на Capecitabine. Capecitabine потенциира нефротоксичността  на други лекарства с нефротоксичен потенциал.