КП № 298 Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

основни диагностични процедури

 

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава

 

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.21  контрастна миелография

**87.22  друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

**87.23  друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

**87.24  друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на гръбнака

сакрококцигеално рентгеново изследване

**87.29  друго рентгеново изследване на гръбнак

рентгеново изследване на гръбнак БДУ

 

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.37 друга мамография

  

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.41 КАТ на гръден кош

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано

рентгеново изследване на гръден кош БДУ

 

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

**87.69 друго рентгеново изследване на храносмилателния тракт

Иригография

 

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на корем

 

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан

**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

**88.28 скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало

**88.31 скелетна серия

рентгеново изследване на целия скелет

**88.33 друго скелетно рентгеново изследване 

Изключва:

селетно ретгеново изселдване на:

крайници и таз – 88.21-88.29

лице, глава и шия – 87.11-87.17

гръбнак-87.21-87.29

гръден кош-87.43

 

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва:

ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална)

интраваскуларен ултразвук на сърце

**88.73 друг диагностичен ултразвук на други гръдни локализации

ултрасонография на гърда

ултрасонография на бял дроб

**88.74 диагностичен ултразвук на храносмилателна система

Включва задължително:

интралуменна ехография

**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум 

**88.79 друг диагностичен ултразвук

ултрасонография на:

множество места

небременна матка

цяло тяло

 

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ

**88.91 магнитно резонансно представяне на мозък и мозъчен ствол

**88.92 магнитно резонансно изображение на гръден кош и миокард

за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия

**88.93 магнитно резонансно представяне на гръбначен канал

нива:

шийно

гръдно

поясно (лумбосакрално)

гръбнак

гръбначен мозък

**88.97 магнитно резонансно представяне на други и неопределени места

 

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 електрокардиограма

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

 

**90.55 Изследване на кръв туморни маркери

 

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина и/или хемостазеологичен статус

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

флоуцитометрия

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохистохимия

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохимия на серум, урина и ликвор

(имуноелектрофореза и/или В2микроглобулин

 

РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

**92.01 тиреоидно скениране и радиоизотопни функционални изследвания

**92.02 чернодробно скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.03 бъбречно скениране и радиоизотопно функционално изследване

изследване на бъбречния клирънс

**92.04 гастроинтестинално скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.05 сърдечносъдово и хемопоетично скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.09 други радиоизотопни функционални изследвания

(ин витро нуклеарно-медицинска диагностика)

 

ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.11 церебрално скениране

хипофиза

**92.12 скениране на други части на глава

Изключва:

око - 95.16

**92.13 паратиреоидно скениране

**92.14 костно скениране

**92.15 белодробно скениране

**92.16 скениране на лимфната система

**92.18 скениране на цяло тяло

**92.19 сканиране на други места

 

основни терапевтични процедури

 

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04    трансфузия на еритроцитна маса

*99.05    трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса

*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазма

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА  ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.14  ИНЖЕКЦИЯ НА гамаглобулин

Включва инжекция на:

гамавенин

протектор на уротела от алкилатори

*99.18 инжекция или инфузия на електролити

антиеметик

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21    инжекция на антибиотик

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизонови деривати

 

*99.25 инжекция или инфузия на противотуморен лекарствен продукт

инжекция или инфузия на противотуморен химиотерапевтична комбинация или монотерапия

Изключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

*99.28 инжекция или инфузия на биологичен модулатор

противотуморна имунотерапия

антитуморна ваксина (БЦЖ)

терапия с други цитокини

моноклонални антитела

колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици

алфа-интерферон

таргетна терапия

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени:

1.За стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния отговор, съгласно Националните медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни на Българското онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология, Националното консенсусно решение от януари 2013 г., основано на ЕSMO стандарти - най-малко три основни диагностични процедури, без задължителна терапевтична през интервал минимум два месеца. Терапевтична процедура се провежда по преценка на лекуващия лекар.

Код Z08.2 - Последващо изследване след химиотерапия на злокачествено новообразувание се използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът е приет за стадиране, рестадиране и оценка. Задължително като втора диагноза се посочва онкологичното заболяване.

Минимален болничен престой – 1 ден

2.За провеждане на химиотерапевтичен курс – една диагностична и една терапевтична процедура. В случай, че приемът за химиотерапия е непосредствено след случаите по т.1 е задължителен интервал от минимум 7 дни.

Код Z51.1 - химиотерапия при злокачествено новообразувание се използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът лечение. Задължително като втора диагноза се посочва онкологичното заболяване.

 Минимален болничен престой – 1 ден.

3. При настъпили усложнения, свързани с основното заболяване или провежданото лечение, а именно:

- терапия с колониостимулиращи фактори (неутропения по-голяма от ІІ степен);

- хиперкалциемия

- провеждане на антибиотична и друга терапия при неутропения ІІІ-ІV степен;

- тежък диаричен или горнодиспептичен синдром вследствие на проведеното лечение;

- тромбоцитопения;

            В този случай клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени минимум 1 диагностична процедура и 2 терапевтични процедури. като минималният болничен престой е 2 дни.

 

Код Z08.7  - Последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразуваниесе използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът приет при наличие на усложнения след лечение. Задължително като втора диагноза се посочва онкологичното заболяване.

Минимален болничен престой - 2 дни.

 

Всички дианостични процедури, включени в ДЛА на тази клинична пътека, се извършват от ЛЗБП или КОЦ, което я отчита. Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

  Всяка последваща необходимост от продължаване на лечение с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, се отчитат като Клинична процедура № 5 с бл. МЗ-НЗОК № 8.

КП №298 не може да се отчита само с процедура  **89.52 Електрокардиограма.

Лечебно заведение, което сключва договор по тази клинична пътека сключва задължително договор и по клинични  процедури №№ 5, 6 и 7 и обратно.

 

По време на болничния престой в медицинската документация (ИЗ/онкологично досие) ежедневно се нанася декурзус.

Лечебното заведение не може да отчита код 90.59 – микроскопско изследване на кръв (флоуцитометрия) като ВСД и като клинична процедура на един пациент в един отчетен период.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение, минимум II-ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Медицинска онкология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Медицинска онкология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1.     Клиника/отделение по медицинска онкология

или

Отделение по медицинска онкология в КОЦ, оборудвано с камина за разтваряне на цитостатици

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

 

Задължително звено /медицинска апаратура

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

2. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

3. Лаборатория/отделение по клинична патология

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

- двама лекари със специалност „Медицинска онкология” или "Вътрешни болести" и "Онкология".

 

Забележка: След поставяне ня диагнозата и представяне пред Клинична онкологична комисия, се издава решение за лечение с химиотерапия. Системно лекарствено лечение по клиничната пътека се предприема след Решение на Клинична онкологична комисия по химиотерапия (КОКХ), която се сформира, съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“.

Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната тактика, съгласно медицинския стандарт. В решението на КОКХ е посочен алгоритъм на лечение – лекарствен продукт, ритъм на приложение, продължителност, необходими контролни изследвания. Приетите Решения се отразяват в протокол, копие от което получава и пациента.

Заповед за състава на Клинична онкологична комисия по химиотерапия - председател и членове, се издава от Ръководителя на лечебното заведение и се връчва на членовете срещу подпис.

            Решенията се съхраняват в медицинската документация на пациента.

 

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

При настъпили усложнения, свързани с основното заболяване или провежданото лечение, а именно:

- терапия с колониостимулиращи фактори (неутропения по-голяма от ІІ степен);

-       терапия с трансфузия на тромбоцитна маса (тромбоцитопения по-голяма от II степен)

- хиперкалциемия;

- провеждане на антибиотична и друга терапия при неутропения ІІІ-ІV степен;

- тежък диаричен или горнодиспептичен синдром вследствие на проведеното лечение;

 

1.2.        ПЛАНОВИ:

  - за стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния отговор;

- за провеждане на курс химиотерапия, при пациенти, при които се налага хоспитализация

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Терапевтичният подход се съобразява и с общото състояние на пациента от приложената скала, както и от придружаващите заболявания и усложнения на основното заболяване.

 

СКАЛА НА ECOG ЗА PERFORMANCE STATUS:

0 - нормална физическа активност

1 - с наличие на симптоматика, но амбулаторен; може да извършва лека работа у дома или в офис

2 - амбулаторен и в състояние да се самообслужба, но не може да работи; под 50% от времето е на легло;

3 - ограничени възможности за самообслужване,  повече от 50% от времето е на легло;

4 – напълно инвалидизиран, изобщо не може да се обслужва сам, непрекъснато е на легло;

5 - смърт

Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

 

1.    Лекарствено лечение на солидните тумори при възрастните

Лекарственото лечениена солидните тумори при възрастни се провежда в зависимост от хистологичния вариант, клиничния стадий, възрастта, прогностичните и предиктивни  фактори и съпътстващите усложнения и коморбидността. За целта се прилагат доказани в мултицентрични рандомизирани проучвания лекарствени монотерапии или комбинации (режими) по локализации. Лечението се провежда, съгласно Националните медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени тумори при възрастни, приети от Българското онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология и съобразени с Европейските правила за лекорствено лечение (ESMO).

2.    Лечение на усложнения от лекарствена терапия на солидни тумори при възрастни

На болнично лечение подлежат следните странични лекарствени събития и усложнения:            2.1. фебрилна неутропения (ANC < 0.5 G/L плюс аксиларна температура над 38.0° C с продължителност над един час);

 2.2. неутропения степен III, изискваща приложение на G-CSF;

 2.3. фебрилитет с неясен произход в хода на лекарствена противотуморна терапия, изискващ микробиологично уточняване (включително и контаминация на портакат) със или без последваща интравенозна антимикробна химиотерапия;

2.4. орални и езофаго-гастро-ентероколични медикаментозни мукозити, протичащи с горен и/или долен диспептичен синдром (повръщане, диария), със или без инфекция, изискващи емпирична интравенозна антимикробна химиотерапия, рехидратация, хепатопротекция и др.;

2.5. медикаментозна тромбоцитопения степен III/IV (със или без хеморагичен синдром), изискваща трансфузия на тромбоцитна маса;

2.6. анемичен синдром, свързан със злокачествено заболяване – Hb под 100 g/l, изискващи хемотрансфузия;

2.7. хиперкалциемия (стойности на серумен Ca++ > 2.62 mmol/L), изискваща хидратация, calcitonin и бифосфонати.

При хоспитализация за усложнение задължително се провеждат начални лабораторни кръвни изследвания, включващи пълна кръвна картина, функционални бъбречни (урея, креатинин) и чернодробни (ASAT, ALAT, общ и директен билирубин). По-нататъшните лабораторни и образни изследвания се назначават според клиничните симптоми

             

3.    Стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния отговор

Извършва се, съгласно Националните медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени тумори при възрастни, приети от Българското онкологично дружество, Българска асоциация по медицинска онкология, актуалното Национално консенсусно решение и съобразени с Европейските правила за лекорствено лечение (ESMO).

Стадиращите, рестадиращите и оценъчните процедури включват предимно образни методи на изследване. Планират се предоперативно, следоперативно, след оптимален курс на лекарствена терапия (2-4 месеца или 4-6 курса), след лъчелечение, след терапевтична пауза, при поява на сиптоми, подозрителни за прогресия, в хода на лечение или проследяване. Предоперативното стадиране и рестадиране изисква КТ (с контрастиране) на региона на туморната локализация плюс областите на най-често метастазиране.

Планирането на неоадювантна лекарствена терапия, самостоятелна или комбинирана с лъчелечение, изисква МРТ, ендоскопски ултразвук (ректален, простатен карцином). Предоперативната оценка на отговора към неоадювантна терапия се извършва с ехоскопия (карцином на гърда) или КТ.

Оценката на туморния терапевтичен отговор към лекарствена противотуморна терапия се планира на 2-4 месеца или 4-6 курса (цикъла) чрез КТ (с контрастиране) на региона на туморната локализация плюс областите на най-често метастазиране. Задължително е оценката да се интерпретира сравнително с изходното образно изследване (препоръчително по системата RECIST 1.1.) и да се дефинират четири категории на отговор – пълна ремисия, частична ремисия, стабилна болест, прогресия. Освен образни изследвания, оценката на терапевтичния отговор изисква и мониториране на динамиката на валидираните туморни маркери.

При поява на признаци, суспектни за локален рецидив и/или прогресия, в хода на проследяване е наложително рестадиране чрез КТ/МРТ. Самостоятелната биохимична прогресия на валидирани туморни маркери  изисква търсене на висцерална и/или скелетна прогресия чрез конвенционални образни изследвания, а при негативен резултат от тях се обсъжда провеждане на FDG ПЕТ/КТ.   

             

 

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

За системно лекарствено лечение болните постъпват с поставена хистологична (цитологична) диагноза – за първичния тумор или неговите метастази.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- след приключване на курса химиотерапия, пациентът се дехоспитализира;

- липса на тежкостепенна токсичност, която да налага удължаване на хоспитализацията за лечение на нежеланите лекарствени реакции;

- при липса на тежък горно-диспептичен синдром или диаричен синдром;

 

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата. Контрол на хематологичните показатели се извършва в критичния период - 8 - 10 ден от деня на инфузията по преценка на лекуващия лекар при контролен преглед.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

На пациентите, провеждали адювантно (профилактично) лечение се дава алгоритъм на последващото проследяване от химиотерапевт в лечебното заведение, като посоченото проследяване се извършва от лекарите в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Пациентите, провеждали неоадювантно лечение се насочват за последваща операция, а при недостатъчен ефект от химиотерапията – за продължаването й.

На пациентите с метастазирало и/или локално авансирало заболяване прогресиращи на химиотерапия или с неприемлива токсичност към нея, се назначава съответно симптоматично лечение.

 

Забележка: Повечето терапевтични протоколи при химиотерапия на солидни тумори се провеждат на 1-ви и 8-ми ден; 1-ви до 5-ти ден; 1-ви и 15-и ден;1-ви, 8-ми и 15-и ден; 1-ви и 21-ви ден; 1-ви и 28-и ден, и се налага хоспитализация повече от един път месечно, но не повече от 12 хоспитализации за една година, като всяка хоспитализация се отчита като нова клинична пътека.

 

Забележка: Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

 

Забележка: Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“.

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

 

 

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

 

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ), която може да е обща за всички курсове на лечение и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”

Отчитането на приложените лекарствени средства се извършва ежемесечно с „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури или по клинични пътеки в областта на онкологията и онкохематологията .

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ;

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ОТЧЕТЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

 

Солидните злокачествени тумори са заболявания, които произлизат от тъканите на организма (с изключение на кръвотворната и лимфната тъкан), имат прогресивен ход и може да засегнат и други органи и системи. Досега не е установена напълно причината за появата им.

Кои са най-честите оплаквания, предизвикани от солидните злокачествени тумори?

Първите прояви са нехарактерни: отпадналост, безапетитие, неясна температура, лека болезненост в засегнатия орган, тежест в корема, редуващи се диария и запек, отслабване на тегло, болка в гърдите, задух или упорита кашлица, намалена работоспособност. Установяват се неясни уплътнения в различни части на тялото, увеличени лимфни възли - най-често шийно или в подмишничната област, като те не са болезнени и постепенно нарастват. При мъжете може да има учестено уриниране, особено нощем, както и болка в тестисите.

Какви методи и процедури са необходими за поставяне на диагнозата „злокачествен тумор”?

Предварителните изследвания за поставяне на диагнозата се провеждат от Вашия личен лекар в съответната лаборатория, където ще Ви вземат кръв от вената. След това ще Ви бъдат направени ехографски и рентгенови изследвания на различни части от тялото.

При установяване на отклонения от нормата ще бъдете насочен към съответен специалист (хирург, гинеколог, уролог, пулмолог, оториноларинголог и пр.). Той ще назначи допълнителни специализирани изследвания. Диагнозата злокачествен тумор ще бъде поставена след осъществяване на биопсия на съмнителния участък или ангажирани от тумора лимфни възли или тъкани. За да бъде потвърдена диагнозата, трябва да се направи хистологична преценка на биопсията от патолог, както и допълнителни имунохистохимични изследвания при необходимост.

При установяване на злокачествен тумор всички Ваши изследвания ще бъдат представени на онокологична комисия, в която има специалисти от различни области за обсъждане на най-добрия метод или комбинация от различни методи за Вашето лечение. Вие ще бъдете насочен към съответния специалист (хирург, лъчетерапевт или химиотерапевт) за провеждане на лечението. В консултативния кабинет на съответната клиника/отделение специалистът оценява направените лабораторни и инструментални изследвания, подготвя документите за приемането в клиниката/отделението и Ви определя ден и час за постъпване (освен в случаите на спешност).

Как се лекуват солидните злокачествени тумори ?

Лечението е комплексно, като се прилагат в различна последователност оперативно, лъчево или лекарствено лечение. Основни локални методи на лечение са оперативно и лъчелечение. Лекарственото лечение се използва в определени случаи  преди операцията, за да се намали обема на тумора и да се съхрани оперирания орган. В някои случаи, когато се установи, че туморът не може да се премахне оперативно, поради проникването му в околните органи или при наличие на разсейки, химиотерапията най-често остава единствен метод на лечение.

Вие ще получите подробна инструкция за медикаментите, които се използват за Вашето лечение.

Лечението се провежда с прилагане на няколко курса химиотерапия с паузи между тях, след което се отчита постигнатия ефект.

Какви усложнения може да настъпят при провеждане на системно противотуморно лекарствено лечение?

Лечението се провежда само във високоспециализирани химиотерапевтични клиники и отделения, в които има квалифициран персонал, необходимите лекарства и подходящи условия за прилагането им.

 

Усложненията от провежданото лечение са свързани предимно с използваните противотуморни лекарства:

·  стерилитет (често обратим);

·  безапетитие, гадене, повръщане, диария, промяна във вкусовите усещания

·  косопад – настъпва при повечето лекарствени комбинации и е обратим - след преустановяване на лечението косата израства отново;

·  намаляване броя на кръвните клетки (левкопения, тромбоцитопения, анемия), които най-често се възстановяват в паузите между курсовете, а по-рядко налагат прилагане на растежни фактори (на бялата или червена кръвна редица).

·  нарушаване на менструалния цикъл;

·  възпаление на вената (флебит), в която се въвеждат лекарствата. Изразява се в локално зачервяване, болка, повишаване на локалната и обща температура.

·  Кожен обрив, промени на ноктите, оцветяване на кожа и лигавици.

·  Промяна в цвета на урината непосредствено след венозната инфузия

·  Реакции на свръхчувствителност

Съществуват симптоматични средства за преодоляване на посочените нежелани лекарствени реакции.

Моля, обърнете се към лекаря, назначаващ Вашето лечение за допълнителна информация.