КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

Минимален болничен престой – 7 дни

 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

 

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Не включва:                  консултации (Z70—Z71)

Z50.8       Лечение, включващо други видове рехабилитационни процедури

                   Обучение за начини на самообслужване, НКД

 

Увреждания на лицевия нерв

Включва:                      увреждания на 7-я черепномозъчен нерв

G51.0 Парализа на Bell

               Лицева парализа

 

Увреждания на нервни коренчета и плексуси

Не включва:                 травматични увреждания на нервни коренчета и плексуси — виж травми на нервите в различните области на тялото

                                           увреждания на междупрешленните дискове (М50—М51)

                                           невралгия или неврит БДУ (М79.2)

                                           неврит или радикулит:

  брахиален БДУ

  лумбален БДУ

  лумбо-сакрален БДУ          (М54.1)

  торакален БДУ

                                           радикулит БДУ

                                           радикулопатия БДУ

                                           спондилоза (М47.—)

G54.0      Увреждания на брахиалния плексус

Инфраторакален синдром

G54.1      Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2      Увреждания на шийните коренчета

G54.4      Увреждания на лумбо-сакралните коренчета

 

Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести, класифицирани другаде

G55.1*     Притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешленните дискове (М50—М51†)

G55.2*     Притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза (М47.—†)

 

 

Мононевропатии на долен крайник

Не включва:                 травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в различните области на тялото

G57.0      Увреждане на седалищния нерв

Не включва:    ишиас:

  БДУ (М54.3)

  свързан с увреждане на междупрешленния диск (М51.1)

G57.2      Увреждане на бедрения нерв

G57.3      Увреждане на n. fibularis

               Увреждане на фибуларния (перонеалния) нерв

G57.4      Увреждане на n. tibialis

 

Други мононевропатии

G58.7      Множествен мононеврит

 

Наследствена и идиопатична невропатия

G60.0     Наследствена моторна и сетивна невропатия

                   Болест на:

  Charcot-Marie-Tooth

  Déjerine-Sottas

                   Наследствена моторна и сетивна невропатия, типове I-IV

                   Хипертрофична невропатия при деца

                   Перонеална мускулна атрофия (аксонален тип)(хипертрофичен тип)

                   Синдром на Roussy-Levy

G60.2     Невропатия в съчетание с наследствена атаксия

 

Възпалителна полиневропатия

G61.0     Синдром на Guillain-Barré

                   Остър (пост-)инфекциозен полиневрит

G61.8     Други възпалителни полиневропатии

 

Други полиневропатии

G62.0      Медикаментозна полиневропатия

               При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).

 

Други паралитични синдроми

Забележка:                   Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато за състоянията се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че те са установени отдавна, или съществуват продължително време, но тяхната причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество причини за идентифициране на тези състояния, предизвикани от всякаква причина.

Включва:                       парализа (пълна) (непълна), освен посочената в рубриките G80—G82

G83.0      Диплегия на горни крайници

                   Диплегия (горна)

                   Парализа на двата горни крайника

G83.1      Моноплегия на долен крайник

                   Парализа на долен крайник

 

Последици от травми на горен крайник

T92.4 Последици от травма на нервите на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S44.—, S54.—, S64.— и T11.3

 

Последици от травми на долен крайник

T93.4          Последици от травма на нерви на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S74.—, S84.—, S94.— и T13.3

 

 

Забележка: Код Z50.8 се използва задължително като водеща диагноза, за да покаже, че пациентът е приет за извършване на рехабилитационни процедури за състояние, обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние последвано от причината.

 

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

основни диагностични процедури

 

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01  функционална оценка

**93.02  оценка на стойката

**93.04  мануално изследване на мускулна функция

**93.05  тест на обем движения (ъглометрия)

**93.06  измерване дължина на крайник (Соматоскопия)

**93.07  измерване на тяло (антропоментрия)

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

**93.09  друга диагностична физикална процедура, Класическа  ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА

 

 

 

 

основни терапевтични процедури

 

 

Терапевтичен ултразвук

*00.09   друг терапевтичен ултразвук

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

 

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11   пасивни (подпомогнати) упражнения

Изключва:

пасивни упражнения в басейн - 93.31

*93.12                   друго активно скелетно-мускулно упражнение

аналитична гимнастика (упражнения)

*93.13   упражнения срещу съпротива

*93.16  Мобилизиране на друга става

*93.17                  друго пасивно скелетно-мускулно упражнение

*93.19                   упражнение, некласифицирано другаде

механотерапия

трудотерапия

обучение в ДЕЖ

 

ДРУГА СКЕЛЕТНо МУСКУЛна- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.21                   мануална и механична тракция

Изключва:

скелетна тракция - 93.43-93.44

кожна тракция - 93.45-93.46

гръбначна тракция - 93.41-93.42

*93.22                   трениране на ходене и походка

*93.23                   напасване на устройство за изправен стоеж

позиционно лечение

*93.24                   трениране за използване на протезно устройство и устройство за изправен стоеж

трениране на ходене с патерици

*93.25                   форсирано изправяне на крайник

*93.27                   стречинг на мускул или сухожилие

*93.28                   стречинг на фасция

*93.29                   друга форсирана корекция на деформации

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31                   пасивни упражнения в басейн

*93.32                   лечение вЪВ вана (басейн)

*93.33                   друга хидротерапия

хидро-балнеотерапевтични процедури:

обикновенни вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/

частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе

хидрогалванична вана

перлена вана

водолечение в открит или закрит басейн

частични кални апликации

*93.34                   диатермия (лечение с ВЧТ, УВЧ, СВЧ)

*93.35                   друга топлинна терапия

хипертермия БДУ

инфрачервена радиация

парафинови бани

компреси с луга

Изключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

*93.38   комбинирана физикална терапия без споменаване на компонентите

подводно струев масаж

Подводна гимнастика

*93.39    друга физикална терапия

електростимулация – стабилен, лабилен метод:

терапия с нискочестотни токове

терапия със средночестотни токове

магнитотерапия

 

СКЕЛЕТНА И ДРУГА ТРАКЦИЯ

*93.41                   гръбначна тракция с ползване на черепно устройство

тракция с ползване на:

        тазомерни щипци

        щипци на Crutchfield

        хало устройство

        щипци на Vinke

Изключва:

поставяне на щипци или хало устройство - 02.94

*93.42                   друга гръбначна тракция

тракция по Cotrel

Изключва:

шийна яка - 93.52

*93.43                   интермитираща скелетна тракция

*93.45                   тракция с шина по Thomas

 

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, компресия И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.52                   прилагане на подкрепа за шия

прилагане на:

        шийна яка

        жилетка тип “минерва”

        пластична шийна поддръжка

*93.53                   прилагане на друга фиксираща превръзка

*93.54                   прилагане на шина

пластична шина

шина-корито

лумбостат

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

*93.56                   прилагане на компресивна превръзка

прилагане на:

        бандаж по Gibney

        бандаж на Robert Jones

        превръзка на Shanz

*93.59                   други имобилизация, компресия и грижа за рана

еластични чорапи

устройство за интермитиращо налягане

 

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.81   рекреационна (възстановителна) терапия

занимателна терапия

игрова терапия

Изключва:

игрова психотерапия - 94.36

*93.83                   професионална терапия

терапия подготвяща за ежедневна активност

Изключва:

трениране за ежедневна активност на слепец - 93.78

*93.85                   професионална рехабилитация

защитена професия

професионална:

  оценка

  ретрениране

            трениране

*93.89   рехабилитация, не класифицирана другаде

*93.94                   респираторна медикация приложена чрез аерозолно устройство

аерозолна терапия

*93.95   Хипербарна оксигенация

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

   подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

   интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

   интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99. 27  йонофореза вкл. криоелектрофореза

 

РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81                   хипотермия (централна) (локална)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92

*99.82                   лечение с ултравиолетова светлина

Актинотерапия

*99.83                   друга фототерапия

видими лъчи

лазертерапия

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

*99.92                   друга акупунктура

Изключва:

такава с димящи игли - 93.35

 

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (двукратно - при приемане и преди изписване от лечебното заведение) и четири основни различни терапевтични процедури дневно, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: Пациенти с диагнози G83.0 и G83.1, лекувани по тази клинична пътека, не могат да се лекуват със същите диагнози и по клинична пътека № 237 в рамките на една година. Изключения се допускат само за пациенти с травми на цервикалния отдел на гръбначния стълб (ниво С1 – С7), като травмите се доказват с образно изследване (КАТ/ ЯМР). Тези образни изследвания имат давност до 24 месеца преди хоспитализацията.      

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с фотокопия на оригинални документи от консултацията на съответния лекар – специалист, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

 

Проведените диагностични процедури задължително се отразяват в ИЗ, а терапевтичните - във физиопроцедурна карта (бл. МЗ 509-89).

 

 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І-во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина.

 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1.Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

2.Медицинска апаратура и оборудване, съгласно медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина.

 

 

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- един лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- един лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

1.1. Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП (с изкл. на случаите, посочени в т. 1.3), в което са провеждали лечение за основно заболяване, съответстващо на някоя от диагнозите, посочени в блок “Kодове на болести по МКБ-10 на клинична пътека № 241 (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза); или насочени от ПИМП за хронично болни (с етапна епикриза), или с документ от СИМП. При насочване от извънболничната помощ, диагнозата следва да е поставена от специалист по нервни болести/неврохирургия.

1.2. Пациентите по т. 1.1 са с:

-   изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/ парализи;

-   задължително ЕМГ-изследване с данни за нервно-мускулно увреждане (ЕМГ-изследване със заключение, направено от лекар специалист по нервни болести  до края на шестия месец преди датата на хоспитализация по тази клинична пътека);

-   при данни за коренчева компресия - EMГ  (с давност до 6 м.) или образно изследване (КАТ/ЯМР -  с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);

-   наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността;

-   вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).

1.3 Пациенти, с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, се приемат за рехабилитация в болнични условия в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено оперативното лечение. Извършената оперативна интервенция се удостоверява с приложено в ИЗ копие от епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна физикална терапия и рехабилитация.

 

Забележка:

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.  

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Диагнозата се основава на клиничното състояние, данни от предварително проведена задължителна електромиография до шестия месец преди хоспитализацията или епикриза за това заболяване (при наличие на такава).

Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента прави клиничен преглед с обща оценка на рехабилитационния потенциал и съставя индивидуална физикално-терапевтична и рехабилитационна програма, включваща лечебни упражнения, манипулации и други процедури от областта на физикална и рехабилитационна медицина.

При оценка по ММТ под 3, задължително (с изключение на болести с код G 51.0) се включва йонофореза (код*99.27), електростимулация (код *93.39) на мускули с нарушена инервация), след извършване на КЕД (код **93.09) при липса на контраиндикации. Прилагат се минимум по пет терапевтични процедури от всеки вид.

Контраиндикации за провеждане на процедури *93.39 и *99.27 са: онкологични заболявания, тромбофлебит, епилепсия, ендогенни психози, наличие на метал в тъканите, пациенти с имплантирани електрокардиостимулатори.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се съобразно представените при приемането медицински документи (в т. ч. ЕМГ и/или (КАТ/ЯМР), епикриза при наличие на такава, първичния и текущите прегледи, извършени от лекаря специалист по физикална и рехабилитационна медицина, както и евентуално назначените допълнително изследвания и проведените консултации.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

При изписване от болничното лечебно заведение на пациента се дава епикриза, включваща неврологичния и функционалния статус, обем на извършените процедури с резултат, план за поведение в последващия възстановителен период.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и във физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89), която е неразделна част от ИЗ.

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ФИЗИОПРОЦЕДУРНАТА КАРТА (БЛ. МЗ № 509-89) И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

 

Заболяванията на периферната нервна система са често срещани.

Болестите на нервните коренчета и плексусите са широко разпространени заболявания в съвременния свят, дължащи се най-често на дегенеративни промени в шийните или поясните прешлени. При част от болните с тези заболявания се налага хоспитализация, с цел диагностично изясняване и лечение на мускулната слабост и болковия синдром.

Полиневропатиите могат да се проявят самостоятелно или да се придружават от увреждане на централната нервна система.

В клиничната практика се наблюдават случаи на засягане на един нерв (мононевропатия) или едновременно засягане на отделни нерви (множествена мононевропатия) или на група нерви (полиневропатия), в резултат на което се увреждат функциите на горния, долния крайник или друга част от тялото. Причините за възникване на тази група заболявания са най-разнообразни: инфекциозни (вирус или бактерия – тогава говорим за мононеврит или полиневрит), токсични (органични и неорганични вещества, алергени), обменно-ендокринни, травматични и др.

Възпалителните и токсични невропатии са сред най-честите и се характеризират със силна болка, ирадиираща по хода на нерва и остро настъпваща пареза на мускулите.

Диабетната и медикаментозна полиневропатия са широко разпространени заболявания в нашата съвременност. Голяма част от диабетиците развиват увреда на периферните нерви (обикновено и вследствие влошен метаболитен контрол). Не бива да забравяте, че без овладяване на кръвно-захарния профил не може да се очаква и добър ефект от физикално-терапевтичния курс.

Полирадикулоневритът (синдром на Гилен-Баре) е сравнително рядко срещащо се остро или хронично заболяване на нервните коренчета и периферните нерви; което се характеризира с нарастваща слабост на долните или на долни и горни крайници (настъпваща в продължение на 1-3 седмици); понякога - парализи на гълтателната, лицевата или двигателната мускулатура. По-голямата част (90%) от случаите се възстановяват през следващите месеци, но малка част (около 10%) от болните остават трайно инвалидизирани и се нуждаят от активна рехабилитация. В болничното заведение ще се проведе правилното лечение и рехабилитация, които са в състояние да ускорят  функционалното възстановяване на пациента.

Невритът на лицевия нерв (фациална пареза или парализа на Бел) е сравнително често заболяване, което са обуславя от вирусна инфекция на ствола на нерва с развитие на парализа на мускулатурата на едната лицева половина. Той често се разглежда като леко страдание, което не застрашава човешкия живот, но обективно имаме не само козметичен дефект, а често и затруднение при хранене, вкусови смущения и сълзотечение. Не рядко, особено при тежките форми на заболяването, се получават две усложнения – лицева контрактура и синкинезии.

Идиопатичната невралгия на троичния нерв е рядко заболяване, което се характеризира с по-редки или по-чести болкови пристъпи в отделни области на лицето.

Травмите по време на раждането могат да предизвикат тежки увреждания на нервната система, които са в състояние да разстроят както движенията на детето, така и последващото му психическо развитие. Най-честа е травмената увреда на раменния сплит, изразяваща се в различна степен на затруднение в движенията на горния крайник.

 

Забележка:

Изграждането на качествена, индивидуално съобразена рехабилитационна програма за пациентите със заболявания на периферната нервна система включва участие на различни медицински професионалисти, обединени в РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЕКИП (личен лекар, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, невролог, кардиолог, ендокринолог, офталмолог, уролог, гинеколог, рехабилитатор). Важно е да проявите желание за сътрудничество и да предоставите на лекуващия Ви лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина пълната медицинска документация от всички проведени от Вас консултации (по възможност при постъпването Ви в рехабилитационното заведение). 

Активното участие на пациента в рехабилитационния процес е необходимо и задължително условие за осигуряване на положителен ефект от физикалната терапия и рехабилитация.

При неясноти по отношение рехабилитационните процедури – моля, поискайте подробно обяснение от лекуващия лекар.

Отказът Ви от постъпване в болнично лечебно заведение крие риск от вземането на погрешно решение за лечение и рехабилитация.

Преди хоспитализацията ще получите копие от формулярите за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с Вашия личен лекар, със специалистите по неврология и физикална и рехабилитационна медицина от извънболничната помощ или с лекаря от приемния кабинет.