КП № 232 Паразитози

Минимален болничен престой - 2 дни

 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

 

Амебиаза

Включва:                      инфекция, предизвикана от Entamoeba histolytica

Не включва:                 други протозойни чревни болести (А07.—)

А06.0     Остра амебна дизентерия

                   Остра амебиаза

                   Чревна амебиаза БДУ

А06.1     Хронична чревна амебиаза

А06.2     Амебен недизентериен колит

А06.3     Амебом на чревния тракт

                   Амебом БДУ

А06.4     Амебен абсцес на черния дроб

                   Чернодробна амебиаза

А06.5†    Амебен абсцес на белия дроб (J99.8*)

                   Амебен абсцес на белия дроб (и черния дроб)

А06.6†    Амебен абсцес на главния мозък (G07*)

                   Амебен абсцес на главния мозък (и черния дроб)(и белия дроб)

А06.8     Амебна инфекция с друга локализация

                   Амебен:

  апендицит

  баланит† (N51.2*)

 

Други протозойни чревни болести

А07.1     Жиардиаза [ламблиаза]

А07.2     Криптоспоридиоза

 

Други трематодози

В66.3     Фасциолоза

                   Инвазия, предизвикана от Fasciola:

  gigantica

  hepatica

  indica

                   Инвазия, предизвикана от овчи чернодробен метил

 

Ехинококоза

Включва:                      еднокамерна [хидатидозна] ехинококоза

В67.0     Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

В67.1     Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.3     Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

 

В75        Трихинелоза

                   Инвазия, предизвикана от Trichinella species

                   Трихиноза

 

Токсоплазмоза

Включва:                      инфекция, предизвикана от Toxoplasma gondii

Не включва:                 вродена токсоплазмоза (Р37.1)

В58.1†    Токсоплазмозен хепатит (K77.0*)

В58.2†    Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*)

В58.3†    Белодробна токсоплазмоза (J17.3*)

В58.8     Токсоплазмоза с увреждане на други органи

                   Токсоплазмозен:

  миокардит† (I41.2*)

  миозит† (M63.1*)

 

В59        Пневмоцистоза

                   Пневмония, предизвикана от Pneumocystis carinii

 

Шистозомиаза [билхарциоза]

Включва:                      охлювна треска

В65.0     Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза]

В65.1     Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза]

В65.2     Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma japonicum [азиатска шистозомиаза]

 

Тениоза

Не включва:                 цистицеркоза (В69.—)

В68.0     Инвазия, предизвикана от Taenia solium

                   Свинска тения (инфекция)

В68.1     Инвазия, предизвикана от Taenia saginata

                   Говежда тения (инфекция)

                   Инвазия, предизвикана от възрастна тения Taenia saginata

 

Цистицеркоза

Включва:                      цистицеркоза, предизвикана от личинковата форма на свинската тения Taenia solium

В69.0     Цистицеркоза на централната нервна система

В69.1     Цистицеркоза на окото

В69.8     Цистицеркоза с други локализации

 

Други инвазии, предизвикани от цестоди

В71.0     Хименолепидоза

                   Малка тения (инвазия)

                   Плъхова тения (инвазия)

 

Аскаридоза

Включва:                      аскаридоза

                                           инвазия с кръгъл червей

В77.0     Аскаридоза с чревни усложнения

В77.8     Аскаридоза с други усложнения

 

 

Стронгилоидоза

Не включва:                 трихостронгилоидоза (В81.2)

В78.0     Чревна стронгилоидоза

В78.7     Дисеминирана стронгилоидоза

 

 

Други чревни хелминтози, некласифицирани другаде

Не включва:                 ангиостронгилоидоза, предизвикана от Parastrongylus cantonensis (В83.2)

В81.2     Трихостронгилоидоза

 

Други хелминтози

Не включва:                 капилариоза:

  БДУ (В81.1)

  чревна (В81.1)

В83.0     Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans]

                   Токсокариоза

 

 

Забележка: Кодовете на диагнози към рубриките А06.5†, А06.6†, А06.8, В58.1†, В58.2†, В58.3†, В58.8, обозначени със знака () не могат да се използват самостоятелно, а изискват допълнителен код за диагноза, посочен в скобите след тях и обозначен със знака (*).

 

 

 

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

основни диагностични процедури

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛИМФНИ СТРУКТУРИ 

**40.11 биопсия на лимфни структури

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО 

**45.23 колоноскопия

гъвкава фиброоптична колоноскопия

Изключва:

ендоскопия на дебело черво през артифициална стома - 45.22

гъвкава сигмоидоскопия – 45.24

ригидна (твърда) проктосигмоидоскопия - 48.23

трансабдоминална ендоскопия на дебело черво - 45.21

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРен ДРОБ

**50.11 затворена (перкутанна) (иглена) биопсия на ЧЕРен дроб

диагностична аспирация от черния дроб

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА длан

**83.21 биопсия на мека тъкан

Изключва:

биопсия на гръдна стена – 34.23

биопсия на кожа и подкожна тъкан - 86.11

 

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

** 87.41 КАТ на гръден кош

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

фотоелектричен отговор на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош

**87.49 друго рентгеново изследване на гръден кош

рентгеново изследване на:

            бронхи, БДУ

            бял дроб, БДУ

            диафрагма, БДУ

            медиастинум, БДУ

            сърце, БДУ

            трахея, БДУ

**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

Конвенционална ехография

и/или

Doppler ехография

 

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.91 магнитно резонансно изображение на мозък и мозъчен ствол

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение – 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време – 88.96

**88.92 магнитно резонансно изображение на гръден кош и миокард

за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия

**88.93 магнитно резонансно изображение на гръбначен канал

нива:

            шийно

            гръдно

            поясно (лумбосакрално)

гръбнак

гръбначен мозък

**88.94 магнитно резонансно изображение на скелетно мускулна- система

кръвоснабдяване на костен мозък

крайници (горен) (долен)

**88.95 магнитно резонансно изображение на таз, простата и пикочен мехур

**88.97 магнитно резонансно изображение на други и неопределени места

корем

очна орбита

лице

шия

 

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око  - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.14 електроенцефалограма

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17

 

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 електрокардиограма 

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР

**90.04 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЛИКВОР – паразитология

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

**90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА - култура и чувствителност

**90.44 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА – паразитология

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.54 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – паразитология

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително: ПКК, ДКК, биохимично

**91.62 серологично изследване

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА

**90.74 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА- паразитология

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ

**90.94 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ- паразитология

Включва: имунологично изследване

 

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 електромиография

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

 

 

основни терапевтични процедури

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.21  инжекция на антибиотик

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.22  инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.29  инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

 

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

С код *99.22 се отчита прилагането на антипаразитни медикаменти.

Отчитането на случаите се извършва след вземане на биологичен материал за етиологично изследване.

Резултатите от микробиологични/вирусологични/серологични/паразитологични изследвания, получени след дехоспитализацията задължително се прикрепват към ИЗ и стават неразделна негова част, като подлежат на контрол.

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

 

 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по Инфекциозни болести”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посоченит медицински стандарт по „Инфекциозни болести”.

 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Инфекциозна клиника/отделение, разполагаща с паразитологична структура

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика - рентгенов апарат за графия

4. Микробиологична лаборатория

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Паразитологична лаборатория

2. ОАИЛ/КАИЛ

3. КАТ или МРТ – на територията на населеното място с осигурен достъп за болницата 24 часа в денонощието

4. Клинична патология – на територията на населеното място

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- един лекар със специалност по инфекциозни болести;

или

един лекар със специалност по паразитология

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- един лекар със специалност по инфекциозни болести;

или

един лекар със специалност по паразитология;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика

 

Забележка: При необходимост се провежда консултация с лекар със специалност по детски болести, която се отразява в ИЗ.

Състоянията, определени като тежки, съгласно посочените критерии за тежест на състоянието, се лекуват само в специализирани структури по паразитни  и тропически болести към клиники по инфекциозни болести от ІІІ-то ниво на компетентност.

 

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1 СПЕШНИ:

·         Чревна амебиаза

·         Амебом на чревния тракт

·         Амебен абсцес на белия дроб

·         Трихинелоза – всички форми

·         Ехинококоза

·         Токсокароза

·         Шистозомиаза

·         Цистицеркоза

·         Аскаридоза

·         Пневмоцистоза

·         Стронгиолодоза – с усложнения

·         Криптоспориодоза – с усложнения

 

1.2. ПЛАНОВИ:

·         Остри неамебни чревни протозойни паразитози, включително ламблиоза и криптоспориодоза

·         Ехинококоза

·         Тениаринхоза

·         Фасциолоза

·         Цистицеркоза

·         Трихостронгилоидоза

·         Стронгилоидоза

·         Хименолепидоза

Индикациите се определят според специфичната симптоматика.

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-биологични изследвания се извършва до края на болничния престой. Образно изследване се провежда до края на болничния престой.

Остра чревна амебиаза: антитрихомоназни и антималарийни средства (амебицидни препарати).

Амебен чернодробен абсцес: антитрихомоназни средства.

Токсоплазмоза: антималарийни средства, фолиева киселина или линкозамини, макролиди или химиотерапевтици.

Трихинелоза и Токсокароза: антинематодни средства.

Ехинококоза: антинематодни средства. Болнично лечение на ехинококозата се провежда в началото при започване на химиотерапията, след което продължава при свободен режим, както и по преценка на лекуващия лекар по хода на лечението.

Фасциолоза – противопаразитна терапия.

Тениаринхоза – противопаразитна терапия.

Шистозомиаза, Цистицеркоза и Хименолепидоза – противопаразитна терапия

Аскаридоза - антинематодни средства.

Пневмоцистоза – химиотерапевтици.

Трихостронгилоидоза и Стронгилоидоза- антинематодни средства.

Жирардиаза (ламблиоза) - антитрихомоназни средства или антинематодни средства.

Криптоспоридиоза – макролиди.

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ТЕЖЕСТ НА СЪСТОЯНИЕТО

 

Амебиаза – за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ10 - А06.3, А06.4, А06.5, А06.6 и А06.8.

Други протозойни чревни болести (Жиардиаза, Криптоспориидиоза) – изразен диариен синдром и дисеминирана форма на криптоспориодоза в съчетание с ХИВ/СПИН.

Фасциолоза – тежко засягане на черния дроб.

Ехинококоза – за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ-10  В67.3 и всички случаи на спонтанна или травматична руптура на ехинококова киста, независимо от нейната локализация.

 

Трихинелоза – клинични форми на заболяването по Pawlowski (1983).

 

Клинична форма - Показатели

Безсимптомна

Абортивна (атипична)

Лека

Средна

Тежка

Основни симптоми (фебрилитет, миалгия, оточност)

-

Олигосимптомна (за няколко дни)

Леко изразени симптоми

Добре изразени симптоми

Интензивно изразени симптоми

Температура

-

-

под 38˚С до       1 седмица

над 38˚С до     2 седмици

над 39˚С повече от        2 седмици

Еозинофилия 0.04

преходна

често

почти винаги

винаги

може да липсва

Серологични тестове (след 4-8 седмици)

пол. (+)

пол. (+)

пол. (+)

пол. (+)

пол. (+)

Оздравяване

-

-

за 3 седмици

5-7 седмици

над 7 седмици

Усложнения

-

-

-

рядко, преходни

чести

 

Токсоплазмоза - за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ10 - В58.1†, В58.2†, В58.3†, В58.8, дисеминирана токсоплазмоза.

Шистозомиаза – тежко засягане на урогениталния тракт и храносмилателната система, определят всички случаи като тежки.

Тениоза – кодове по МКБ10 – В68.0 и В68.1 са без тежки клинични форми.

Цистицеркоза - за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ10 – В69.0 и В69.1

Други инвазии, предизвикани от цестоди (Хименолепидоза) – заболяването протича без тежки клинични форми.

Аскаридоза - за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ10 – В77.0 и В77.8

Стронгилоидоза - за тежки клинични форми се приемат кодове по МКБ10 – В78.7, особено в случаи на асоциация с HIV/ СПИН, както и в случаи с изразен диариен синдром.

Други чревни хелминтози, некласифицирани другаде (Трихостронгилоидоза) – заболяването протича без тежка клинична симптоматика.

Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите (Токсокароза) – за тежки клинични форми се приемат случаите със засягане на зрителния апарат, ЦНС и дисеминирани форми.

*При алергични прояви в хода на лечението на всички паразитози се добавя кортикостероид. При нужда се включва и антибиотично лечение.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се на базата на паразитологични (морфологични и/или серологични) изследвания и инструментални методи.

 

5. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- липса на фебрилитет, миалгия, оточност и диаричен синдром;

- наличие на обективни данни за пълно клинично оздравяване и/или с подобрение;

- отрицателен резултат за паразити и/или параклинични показатели с подобрение на стойностите.

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 г.(обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.).

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

 

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя/ настойника/Попечителя)

 

АМЕБИАЗА

Типична за амебиазата клинична картина, характеризираща се с диарийни изпражнения с примеси от слуз и кръв, болки в корема и загуба на апетит при острата чревна амебиаза, и с различна органна симптоматика в зависимост от локализацията на процеса при извънчревна амебиаза.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на трофозоити и цисти на Entamoeba histolytica в изпражненията.

Доказване на трофозоити на Entamoeba histolytica в биопсичен материал от язви в дебелото черво.

Доказване на специфичен антитяло-отговор (РИФ, РПХА, ELISA, НИЕФ).

 

АСКАРИДОЗА

Типична за аскаридозата клинична картина, характеризираща се в миграционния стадий с белодробен и алергичен синдром, а в чревния - с диспептичен синдром. Възможни са усложнения - обтгурационен илеус, панкреатит, перитонит, холостаца, апендицит и др.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на яйцата на Ascaris lumbricoides в изпражненията.

Доказване на възрастния паразит - спонтанно излязъл или в изпражнения.

 

ЕХИНОКОКОЗА

Заболяване с клинична картина, характерна за ехинококозата, която може да се прояви с различни клинични синдроми, вариращи в зависимост от размера на кистите и тяхната локализация.

Лабораторни критерии за диагноза:

Патохистология.

Комбинация от методи за образна диагностика и серологични тестове (например пасивна хемаглутинация, ELISA, имунодифузия, имуноблот).

 

КРИПТОСПОРИДИОЗА

Типична за криптоспоридиозата клинична картина, характеризираща се с диария, болки в корема, загуба на апетит, гадене и повръщане.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на ооцисти на Cryptosporidium в изпражненията.

Доказване на Cryptosporidium в чревно съдържимо или в биопсичен материал от тънкото черво.

Доказване на антиген на Cryptosporidium в изпражненията.

 

ТОКСОПЛАЗМОЗА

Протозойно заболяване, което се проявява като остро заболяване с един или повече от следните симптоми: лимфаденопатия, енцефалит, хориоретинит, дисфункция на централната нервна система. Възможно е също да възникне и конгенитална инфекция с хидроцефалия, микроцефалия, интрацеребрални калцификати, конвулсии, мозъчно изоставане.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу Toxoplasma.

Доказване на причинителя в тъкани или телесни течности или изолиране в животни или клетъчна култура.

Доказване наличието на нуклеинова киселина на Тoxoplasma.

 

ТРИХИНЕЛОЗА

Заболяване, причинено от поглъщане на ларвите на Trichinella. Заболяването има различни клинични прояви. Обичайните белези и симптоми при болните с клинична картина включват еозинофилия, температура, миалгия и периорбитален едем.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване наличието на ларви на Trichinella в тъкани, взети при мускулна биопсия.

Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу Trichinella.

 

ТРИХОЦЕФАЛОЗА

Типична за трихоцефалозата клинична картина, характеризираща се с колитен синдром, анемия.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на яйца на Trichocephalus trichiurus в изпражненията.

 

ХИМЕНОЛЕПИДОЗА

Типична за хименолепидозата клинична картина, характеризираща се с диспептичен синдром.

Лабораторни критерии за диагноза:

Доказване на яйца на Hymenolepis nana в изпражненията.