Чесън

Сумаризирана информация

Чесъна притежава разнообразни полезни и доказани фармакологични ефекти, предимно върху кардиоваскуларната система (намаля нивата на „лошия“ холестерол/триглицеридите и повишава нивата на „добрия“ холестерол, намаля нивата на кръвното налягане, инхибира тромбоцитната агрегация и редуцира фибринолитичната активност). Въздейства също така върху имунната система като упражнява известно антинеопластично и имуномодулиращо действие. Чесъна е мощен антиоксидант. Също така обаче може да взаимодейства негативно, като повиши ефективността на антикоагулантите и антитромбоцитните лекарствени продукти. В допълнение на това доказаното му въздействие върху чернодробните цитохромни системи и по специално върху цитохром Р450 изоензимната система може да повлияе в различна посока, понякога неблагоприятна метаболизма на различни лекарствени продукти

Налични видове хранителни добавки съдържащи чесън

На пазара за хранителни добавки има налични 4 вида чесън съдържащи продукти:

1.       Есенциално масло от чесън

2.       Мацератно масло от чесън

3.       Чесън на прах

4.       Тотален екстракт от чесън

Препоръчвани дневни дози чесън

·         4 грама натурален чесън дневно

·         Дехидратиран чесън на прах – 600 до 1200 мг дневно в 2-3 равнодозови приема

·         Масло от чесън 1500 до 5000 мг дневно

·         Чеснова тинктура (1:5 в 45% алкохол) – 2 до 4 мл., 3 пъти дневно

Биохимичен състав на чесъна

Суровия, интактен чесън съдържа различни химични съединения, всички които след попадането им в организма се конвертират до сяра-съдържащи съединения. Всички тези сяра-съдържащи съединения се добиват от чесновата съставка наречена „алицин“. Алицина се образува от алиин, под въздействието на ензима алиназе, който се отделя от чесъна когато той се дъвче. Алицина обаче е безкрайна нестабилно съединение и при неговия разпад в стомаха се образуват стотици съединения като напр.диадил сулфат (ДАС), диадил дисулфат (ДАДС), диадил трисулфат, айоени, метил-алил-трисулфат, винил дитини и други сяра съдържащи съединения в зависимост от това как се приема чесъна: в суров или преработен вид. Алицина е отговорен и за специфичния дъх на чесъна

Фармакологични/токсични ефекти на чесъна

Кардиоваскуларни ефекти

Антиоксидантни и антисклеротични ефекти

Чесъна упражнява сигнификантни ефекти върху кардиоваскуларната система на човека: подобрява липидния профил, има средно изразен хипотоничен ефект върху нивата на кръвното налягане, стимулира инхибирането на тромбоцитната агрегация и увеличава фибринолитичната активност на коагулационната система. Някои изследвания показват, че употребата на чесън упражнява специфичен антисклеротичен ефект като напр.редуциране синтезата на азотен окис в ендотела на кръносоните съдове, инхибиране на лактат дехидрогеназно обусловеното отделяне на LDL-холестерола, както и инхибиране на оксидирания LDL-холестерол индуцирано отделяне на глутатион

Приложението на 2.5 грама масло от чесън дневно сигнификантно инхибира оксидацията на LDL-холестерола, употребата на по високи дози чеснов екстракт обаче не упражнява по силен оксидативен ефект върху този вид холестерол. Установено е също така, че едежневната употреба на 900 мг чеснов прах в продължение на 4 години води до редукция на атеросклеротичната маса в организма на пациента, както и до редукция на поне 1 кардиоваскуларен рисков фактор

Антихиперлипидемичен ефект на чесъна

Механизма по който чесъна редуцира нивата на липопротеините все още не е добре изяснен. Изследванията при животни показват, че приложението на чесън инхибира активността на ензима хидрокси-метилглутарил коензим А (HMG-СоА) редуктазната активност (статин подобен ефект) и вероятно повлиява активността на холестерол-алфа хидроксилазата, синтетазата на мастните киселини, както и на езнзимите от пентозо-фосфатния ензимен път

Тромботично инхибиране и фибринолитичен ефект

Инхибирането на тромбоцитната агрегация е друг добре изучен ефект от употребата на чесън. Механизма по който се инхибира тромбоцитната агрегация включва супресия на ситнезата на тромбокан, както и доза-зависимо инхибиране на колаген индуцираната тромбоцитна агрегация & епинефрин индуцираната тромбоцитна агрегация. Съществуват вероятно и други механизми по които чесъна инхибира тромбоцитната агрегация, но горепосочените са доказани. Доказано е също така, че суровия екстракт от чесън инхибира по силно тромбоцитната агрегация отколкото другите чесън съдържащи хранителни добавки. Приложението на чесън също така води до сигнификантно редуциране на плазмения вискозитет след 4 седмична редовна употреба, пост ефектът върху палзмения вискозитет продължава също 4 седмици след преустановяване употребата на чесън

При друго изследване се е установило, че ежедневната употреба на 800 мг сух ексктракт от чесън в продължение на 15 седмици води до сигнификантно подобряване на физическия капацитет при пациентите с артериално оклузивно заболяване на долните крайници

Доказано е също, че приложението на чесново масло в доза от 2 грама/дневно води до увеличаване на фибринолитичната активност с близо 55% след 3 месечна редовна употреба. Това се дължи на увеличаване активността на тъканния палзминоген активатор, като нивата на фибриногена не се повлияват

Антихипертензивен ефект

В допълнение на неговите благоприятни ефекти върху тромбоцитната агрегация и фибринолизата чесъна е изследван и като антихипертензинвна хранителна добавка. Продължителната употреба на чесън води до сигнификатнтна редукция на систолното кръвно налягане от около 7 - 11 mm Hg и на диасколното с около 5-7 mm Hg. Максималният антихипертензивен ефект на чесъна се проявава около 5 часа след приема на 2.4 грама чеснов екстракт

Гастроинтестинална активност

Чесъна упражнява разнообразни благоприятни гастро интестинални ефекти като: антидиаричен ефект, намаля стомашното разтягане/дискомфорт и флатуленцията. Малки дози от чеснов екстракт тонизират гладката мускулатура на храносмилателната система, докато приложението на големи дози чесън намалят тонуса/мотилитета на гастроинтестиналния тракт. Чесъна упражнява горепосочените гастроинтестинални ефекти ацетилхолин и простагландин Е индуцираната гастроинтестинална контракция

Чесъна обаче не повлиява колонизацията на стомаха/дуоденума от Хеликобактер пилори

Опитите при животни са показали, че приложението на чесън редуцира гастроинтестиналната токсичност на противотуморните лекарствени средства

Антимикробна активност

Антибактериална активност

Чесъна има доказан антибактериален ефект срещу Gram (-) & Gram (+) нокси включително: Escherichia, Salmonela, Klebsiela, Proteus, Clostridium & Mycobacterium tuberculosis

Антифунгиална активност

Чесъна упражнява широка системна антифунгиална активност вкл.срещу: Cryptococcus neoformans, Candida, Trichophyton, Aspergillus, Epidermophyton & Microsporum

Доказана е и локалната антифунгиална активност на маслото от чесън – терапевтичен успех от около 73%

Антивирусен ефект

Чесъна упражнява антивирусна активност срещу различни вируси вкл.цитомегаловирус, инфлуенца Б, херпес симплекс вирус тип 1 и тип 2, параинфлуенца вирус тип 3 и човешки риновирус тип 2. Антивирусния ефект на чесъна се дължи предимно на айоенния компонет на чесъна отколкото на алицина

Антипаразитен ефект

Повлияват се благотвроно паразитозите причинени от Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Laischmania major, Leptosomas colsomata & Crithidia fasciculate

Имуностимулиращ ефект

Имуностимулиращият ефект на чесъна включва стимулиране на лимфоцитната и макрофагната фагоцитоза, индукция на лимфоцитите и макрофагите в трансплантирани тумори, индукция на спленална хипертрофия, увеличено отделяне на интерлевкин-2, интерферон-гама и тумор некротичен фактор-алфа, увеличава също така активността на клетките натурални убийци. На част от тези механизми се дължи и противо туморната превенция на чесъна

Други плейотропни ефекти на чесъна

Екстракта от чесън, но не и суровия чесън притежава изразен антиоксидантен ефект. Механизма по който се осъществява той е свързване със свободните радикали, увеличаване активността на супероксидазната десмутаза, каталазана и на глутатион пероксидазата, увеличава се съдържанието на целуларния глутатион