ТРОМБОЛИТИЦИ

 


Тром­бо­ли­ти­ч­на­та те­ра­пиЯ с пла­з­ми­но­ген­ни­те ак­ти­ва­то­ри стре­п­то­ки­на­за и уро­ки­на­за, в на­ча­ло­то пре­д­ло­же­на за ле­че­ние на про­к­си­мал­ни дъл­бо­ки тром­бо­зи и бе­ло­д­ро­бен ем­бо­ли­зъм, по­на­с­то­Я­щем се при­ла­га за ле­че­ние на ос­т­ри пе­ри­фер­ни ар­те­ри­ал­ни тром­бо­зи и ем­бо­ли­зъм, на ос­т­ра ко­ро­нар­на тром­бо­за.

ТРОМ­БО­ЛИ­ТИ­Ч­НИ СРЕ­Д­С­Т­ВА

Вси­ч­ки тром­бо­ли­ти­ч­ни сре­д­с­т­ва, на­ми­ра­щи при­ло­же­ние в пра­к­ти­ка­та или все още в ста­дий на про­у­ч­ва­не, дей­с­т­ват ди­ре­к­т­но или ин­ди­ре­к­т­но ка­то пла­з­ми­но­ген­ни ак­ти­ва­то­ри.

Пла­з­ми­но­ге­на е не­а­к­ти­вен про­те­о­ли­ти­чен ен­зим на пла­з­ма­та и се свър­з­ва с фи­б­ри­на при офор­мЯ­не­то на тром­ба.

Фи­б­рин свър­за­ни­Ят пла­з­ми­но­ген е по-по­да­т­лив на ак­ти­ви­ра­не, от­кол­ко­то пла­з­ме­ниЯ.

При сра­в­ни­тел­но­то раз­г­ле­ж­да­не на пла­з­ми­но­ген­ни­те ак­ти­ва­то­ри, стре­п­то­ки­на­за­та и аци­ли­ра­ни­Ят пла­з­ми­но­ген-стре­п­то­ки­на­зен ак­ти­ва­то­рен ком­п­лекс се вклю­ч­ват в об­ща гру­па пре­д­вид на дей­с­т­ви­е­то им чрез стре­п­то­ки­на­за-пла­з­ме­ниЯ ком­п­лекс.

 Уро­ки­на­за­та и ре­ком­би­ни­ра­ни­Ят ед­но­ве­ри­жен уро­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор са вклю­че­ни в дру­га гру­па за­е­д­но, тъй ка­то дву­ве­ри­ж­на­та уро­ки­на­за се фор­ми­ра вър­ху фи­б­ри­но­ва­та по­вър­х­ност от ед­но­ве­ри­ж­на­та фор­ма.

В тре­та гру­па са тран­с­фор­ми­ра­ни­Ят спе­ци­фи­чен тъ­ка­нен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и на­ми­ра­щи­те се в бли­з­ка връ­з­ка с не­го ед­но­ве­ри­жен и дву­ве­ри­жен тип на съ­щиЯ ак­ти­ва­тор по­ра­ди ед­на­к­ва­та им пър­ви­ч­на стру­к­ту­ра.

За да се осъ­ще­с­т­ви ли­зи­ра­не­то на тром­ба, тром­бо­ли­ти­ч­но­то сре­д­с­т­во трЯ­б­ва да се въ­ве­де в кръ­во­о­б­ра­ще­ни­е­то в до­с­та­тъ­ч­на кон­цен­т­ра­циЯ, за да се по­лу­чи ма­к­си­мал­но ак­ти­ви­ра­не на фи­б­рин-свър­за­ниЯ пла­з­ми­но­ген.

Фи­б­ри­но­ген­на­та про­те­о­ли­за-ре­зул­тат от при­ло­же­на­та те­ра­пиЯ, се осъ­ще­с­т­вЯ­ва чрез ак­ти­ви­ра­не на пла­з­ме­ниЯ пла­з­ми­но­ген.

Раз­ли­ч­ни­те тром­бо­ли­ти­ч­ни сре­д­с­т­ва се раз­ли­ча­ват по сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти за ак­ти­ви­ра­не на пла­з­ме­ниЯ пла­з­ми­но­ген; то­ва е осо­бе­но оче­ви­д­но при тъ­кан­ниЯ пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и при ед­но­ве­ри­ж­ниЯ уро­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор, тъй ка­то те­х­ни­Ят тром­бо­ли­ти­чен по­тен­ци­ал се обу­с­ла­вЯ от въз­мо­ж­но­ст­та за на­ра­с­т­ва­не на тЯ­х­на­та ак­ти­в­ност при на­ли­чи­е­то на фи­б­рин.

Те­зи тром­бо­ли­ти­ч­ни су­б­с­тан­ции са на­ре­че­ни ”фи­б­рин-се­ле­к­ти­в­ни” по­ра­ди по-ви­со­ка­та им тром­бо­ли­ти­ч­на ак­ти­в­ност спрЯ­мо фи­б­рин-свър­за­ниЯ пла­з­ми­но­ген, от­кол­ко­то спрЯ­мо пла­з­ме­ниЯ пла­з­ми­но­ген.

Ко­га­то тром­бо­ли­ти­ч­ни­те ме­ди­ка­мен­ти се при­ла­гат в съ­о­т­ве­т­ни­те оп­ти­мал­ни до­зи­ро­в­ки, на­при­мер при ле­че­ни­е­то на ос­тър сър­де­чен ин­фаркт, ли­ти­ч­ни­Ят ста­тус е най-до­б­ре из­ра­зен при уро­ки­на­за­та и при аци­ли­ра­ниЯ пла­з­ми­но­ген-стре­п­то­ки­на­зен ак­ти­ва­то­рен ком­п­лекс, сре­д­но изЯ­вен при уро­ки­на­за­та, сра­в­ни­тел­но по-сла­бо при ед­но­ве­ри­ж­ниЯ уро­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и дву­ве­ри­ж­ниЯ тъ­ка­нен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и най-сла­бо при ед­но­ве­ри­ж­ниЯ тъ­ка­нен пла­з­мим­но­ге­нен ак­ти­ва­тор.

Въ­п­ре­ки че ре­ла­ти­в­на­та фи­б­ри­но­ва се­ле­к­ти­в­ност е от зна­че­ние за раз­г­ръ­ща­не­то на ли­ти­ч­ниЯ ста­тус при всЯ­ко от те­зи сре­д­с­т­ва, зна­че­ние в та­зи на­со­ка има и про­дъл­жи­тел­но­ст­та на те­х­ниЯ пла­з­мен по­лу­жи­вот.

Най-бърз пла­з­мен обо­рот е на­ли­це при ед­но­ве­ри­ж­ниЯ уро­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и тъ­кан­ниЯ пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор, сре­д­но из­ра­зен е при стре­п­то­ки­на­за­та и уро­ки­на­за­та и най-за­ба­вен при аци­ли­ра­ниЯ стре­п­то­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­то­рен ком­п­лекс.

В за­ви­си­мост от фар­ма­ко­ки­не­ти­ка­та на тром­бо­ли­ти­ч­но­то сре­д­с­т­во, от то­ле­ран­т­но­ст­та на па­ци­ен­та спрЯ­мо не­го и от спе­ци­фи­ка­та на за­бо­лЯ­ва­не­то се оп­ре­де­лЯ не­го­ва­та оп­ти­мал­на до­зи­ро­в­ка с ог­лед по­с­ти­га­не на ефи­ка­сен тром­бо­ли­ти­чен ефект.

Та­ка при ос­тър сър­де­чен ин­фаркт за аци­ли­ра­ниЯ стре­п­то­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор та­зи до­за е 30 еди­ни­ци, ин­же­к­ти­ра­ни ин­т­ра­ве­но­з­но за вре­ме от две до пет ми­ну­ти, стре­п­то­ки­на­за два ми­ли­о­на еди­ни­ци и уро­ки­на­за 1.5 ми­ли­о­на еди­ни­ци в ин­фу­зиЯ за пе­ри­од над 1 час.

Сра­в­нЯ­ва­не на ре­зул­та­ти­те от ре­пер­фу­зи­Я­та за вси­ч­ки тром­бо­ли­ти­ч­ни сре­д­с­т­ва мо­же да се пра­ви са­мо при слу­ча­и­те с ко­ро­нар­на тром­бо­за. Ко­га­то ле­че­ни­е­то е за­по­ч­на­ло през пър­ви­те три ча­са от на­ча­ло­то на ко­ро­нар­ниЯ ин­ци­дент, че­с­то­та­та на ре­зул­тан­т­на­та ре­пер­фу­зиЯ е по­ч­ти ед­на­к­ва за вси­ч­ки тром­бо­ли­ти­ч­ни ме­ди­ка­мен­ти.

Ре­зул­та­ти­те от ре­пер­фу­зи­Я­та при ми­о­кар­д­ниЯ ин­фаркт са по-до­б­ри със стре­п­то­ки­на­за­та, ко­га­то ле­че­ни­е­то е за­по­ч­на­ло сре­д­но 4.8 ча­са след на­ча­ло­то на ко­ро­нар­ниЯ при­с­тъп.

Об­що взе­то оба­че, ре­зул­та­ти­те от тром­бо­ли­за­та не се раз­ли­ча­ват съ­ще­с­т­ве­но при раз­ли­ч­ни­те тром­бо­ли­ти­ч­ни су­б­с­тан­ции, ко­га­то ле­че­ни­е­то се про­ве­ж­да през пър­ви­те 3 до 4 ча­са от въз­ни­к­ва­не­то на сте­но­кар­ди­Я­та.

Ос­вен то­ва не е ус­та­но­ве­на раз­ли­ка в ре­зул­та­ти­те от по­с­ти­г­на­та­та ус­пе­ш­на ре­пер­фу­зиЯ при уро­ки­на­за­та и тъ­кан­ниЯ пла­з­ми­но­ген ак­ти­ва­тор, ко­га­то те са при­ла­га­ни през пър­ви­те 6 ча­са от на­ча­ло­то на ми­о­кар­д­ниЯ ин­фаркт.

Бър­зи­на­та на на­с­тъ­п­ва­не на ре­пер­фу­зи­Я­та е ед­на­к­ва за вси­ч­ки тром­бо­ли­ти­ч­ни сре­д­с­т­ва, оба­че на­ли­це са раз­ли­чиЯ в удо­б­с­т­ва­та на тЯ­х­но­то при­ло­же­ние, свър­за­ни на пър­во мЯ­с­то с про­дъл­жи­тел­но­ст­та на пер­фу­зи­Я­та и с не­об­хо­ди­мо­ст­та от ед­но­в­ре­мен­но вли­ва­не на хе­па­рин, ко­га­то тром­бо­ли­ти­ч­ни­Ят ме­ди­ка­мент е с кра­тък по­лу­жи­вот.

Че­с­то­та­та на по­Я­вЯ­ва­ща­та се ре­т­ром­бо­за след ре­зул­та­т­на ре­пер­фу­зиЯ е в об­ра­т­но съ­о­т­но­ше­ние с про­дъл­жи­тел­но­ст­та на пла­з­ме­ниЯ по­лу­жи­вот на тром­бо­ли­ти­ка, ка­то най-ни­с­ка е при ацил­с­т­ре­п­то­ки­на­з­ниЯ пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­то­рен ком­п­лекс, при уро­ки­на­за­та и стре­п­то­ки­на­за­та и по-ви­со­ка при тъ­кан­ниЯ пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор.

Хе­па­ри­на се при­ла­га си­мул­тан­т­но с ед­но­ве­ри­ж­ниЯ уро­ки­на­зен пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и с тъ­кан­ниЯ пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор на пър­во мЯ­с­то за по-ефи­ка­с­на ре­пер­фу­зиЯ, а след то­ва и за на­ма­лЯ­ва­не че­с­то­та­та на ре­т­ром­бо­зи­те.

При­ло­же­ни­е­то на ко­и­то и да са от тром­бо­ли­ти­ч­ни­те ме­ди­ка­мен­ти след на­с­ко­ро про­ве­де­ни ин­ва­зи­в­ни про­це­ду­ри мо­же да до­ве­де до ус­ло­ж­не­ниЯ от хе­мо­ра­ги­ч­ни ин­ци­ден­ти.

При съ­б­лю­да­ва­не на то­ва изи­с­к­ва­не (из­бЯ­г­ва­не при­ла­га­не­то на ин­ва­зи­в­ни про­це­ду­ри пре­ди тром­бо­ли­ти­ч­на­та те­ра­пиЯ) и си­мул­тан­т­но вли­ва­не на хе­па­рин при ле­че­ни­е­то на сър­де­ч­ниЯ ин­фаркт в ос­т­риЯ ста­дий хе­мо­ра­ги­ч­ни­те ин­ци­ден­ти са по-мал­ко от 5%от вси­ч­ки ви­до­ве хе­мо­ра­гии и око­ло 1%от ин­т­ра­к­ра­ни­ал­ни­те хе­мо­ра­гии при при­ло­же­ни­е­то на тром­бо­ли­ти­ци­те за ле­че­ние на дъл­бо­ки тром­бо­зи и пул­мо­на­лен ем­бо­ли­зъм.

 ALTEPLASE

Състав:

1 фла­кон с 933 mg су­ха су­б­с­тан­циЯ съ­дър­жа 20 mg;1 фла­кон с 2333 mg су­ха су­б­с­тан­циЯ съ­дър­жа 50 mg ре­ком­би­нан­тен чо­ве­ш­ки пла­з­ми­но­ге­нен ак­ти­ва­тор и до­ба­ве­ни: ар­ги­нин, фо­с­фор­на ки­се­ли­на, по­ли­сор­бат 80.

Действие

Ал­т­ре­п­ла­за пре­д­с­та­в­лЯ­ва гли­ко­п­ро­те­ин, кой­то ак­ти­ви­ра пре­в­ръ­ща­не­то на пла­з­ми­но­ге­на не­по­с­ре­д­с­т­ве­но в пла­з­мин и то­ва во­ди до раз­т­ва­рЯ­не на фи­б­ри­но­ге­но­виЯ съ­си­рек.

По­ка­за­ниЯ:

Фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на те­ра­пиЯ при ос­т­ра об­с­т­ру­к­циЯ (ок­лу­зиЯ) на ко­ро­нар­на­та ар­те­риЯ от тромб.

Ос­тър ин­фаркт на ми­о­кар­да в пър­ви­те 6 ча­са след на­ча­ло­то на сим­п­то­ми­те.    

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

На­ру­ше­но кръ­во­съ­сир­ва­не с кръ­во­те­че­ние от сто­ма­ш­но-чре­в­ниЯ тракт, от­де­ли­тел­на­та си­с­те­ма, но­са и дру­ги.

Спа­да­не на кръ­в­но­то на­лЯ­га­не, ре­т­ро­пе­ри­то­не­ал­ни хе­ма­то­ми.

Про­ти­во­по­ка­за­ниЯ:

Въз­раст над 70 го­ди­ни, хе­мо­ра­ги­ч­на ди­а­те­за, орал­на ан­ти­ко­а­гу­лан­т­на те­ра­пиЯ, при сто­ма­ш­на и ду­о­де­нал­на Яз­ва, ко­лит, ео­зо­фа­гит, ане­в­ри­з­ма на аор­та­та, ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ниЯ ( над 200/110 ), тра­в­ма или опе­ра­ции през по­с­ле­д­ни­те 2 се­д­ми­ци, мо­зъ­чен ин­султ през по­с­ле­д­ни­те 6 ме­се­ца, ма­ли­г­не­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ с ме­та­с­та­зи, ба­к­те­ри­а­лен ен­до­кар­дит, бре­мен­ност и 14 дни след ра­ж­да­не.

Ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­виЯ:

Ако е про­ве­ж­да­на орал­на ан­ти­ко­а­гу­лан­т­на те­ра­пиЯ ри­с­ка от кръ­во­те­че­ние е по­ви­шен.

Дозировка

До­за от 70-100 mg трЯ­б­ва да се ин­же­к­ти­ра въ­т­ре­ве­но­з­но в про­дъл­же­ние на 3 ча­са.

От то­ва ко­ли­че­с­т­во пър­во­на­чал­но се пра­ви бо­лус от 10 mg,впръ­с­кан в раз­с­то­Я­ние на 1-2 min,след ко­е­то се про­дъл­жа­ва с 50 mg за 60 min,а ос­та­на­ли­те за 120 min.

ACTIVASE

Опа­ко­в­ка: Един фла­кон съ­дър­жа: 20 или 50 mg ре­ком­би­нан­тен ак­ти­ва­тор на чо­ве­ш­ки пла­з­ми­но­ген от тъ­ка­нен тип в 933 или в 2333 mg су­хо ве­ще­с­т­во.

Един фла­кон от раз­т­во­ри­те­лЯ съ­дър­жа: 50 ml сте­рил­на во­да за ин­же­к­циЯ.

antistreplase

ПоказаниЯ:

Ле­че­ние на ос­т­ро въз­ни­к­на­ли тром­бо­зи-ар­те­ри­ал­ни и ве­но­з­ни.

Не се пре­по­ръ­ч­ва по­л­з­ва­не­то на тром­бо­ли­ти­ч­ни пре­па­ра­ти за ле­че­ние на це­ре­б­ра­лен ем­бо­ли­зъм.

Действие

По­до­б­но на дру­ги­те тром­бо­ли­ти­ци ак­ти­ви­ра ен­до­ген­на­та фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на си­с­те­ма чрез свър­з­ва­не­то си с ар­ги­нин560-ва­лин561 връ­з­ка­та в пла­з­ми­но­ге­на, ко­е­то го ак­ти­ви­ра и се об­ра­зу­ва пла­з­мин.

До­ка­то ал­т­ре­п­ла­за и уро­ки­на­за дей­с­т­ват вър­ху връ­з­ка­та ди­ре­к­т­но, ан­ти­с­т­ре­п­ла­за и стре­п­то­ки­на­за дей­с­т­ват ин­ди­ре­к­т­но, ка­то об­ра­зу­ват с пла­з­ми­но­ге­на “стре­п­то­ки­на­за-пла­з­ми­но­ген ком­п­лекс”, кой­то се кон­вер­ти­ра до “стре­п­то­ки­на­за-пла­з­мин ком­п­лекс”. То­зи ком­п­лекс е по-си­лен кон­вер­тор на пла­з­ми­но­ге­на до пла­з­мин от­кол­ко­то стре­п­то­ки­на­за­та/ан­ти­с­т­ре­п­ла­за­та са­мо­с­то­Я­тел­но.

Ан­ти­с­т­ре­п­ла­за­та уп­ра­ж­нЯ­ва сил­на про­те­о­ли­ти­ч­на ак­ти­в­ност в си­с­тем­на­та цир­ку­ла­циЯ, ка­то на­ма­лЯ не са­мо пла­з­ме­на­та кон­цен­т­ра­циЯ на фи­б­ри­но­ге­на, пла­з­ми­на, про­ко­а­гу­ла­тор­ни­те фа­к­то­ри V и VIII и на фи­б­ри­но­ли­ти­ч­ниЯ ин­хи­би­тор ал­фа-2 ан­ти­п­ла­з­ми­на.

По­лу-жи­во­та е око­ло 90 ми­ну­ти ( ме­ж­ду 70 и 120).

Вре­ме­то до на­с­тъ­п­ва­не на ма­к­си­ма­лен ефект е от 20 ми­ну­ти до 2 ча­са.

Тром­бо­ли­за­та про­дъл­жа­ва око­ло 6 ча­са.

Забележки

Бре­мен­ност-ка­те­го­риЯ С.

Ла­к­та­циЯ-ка­те­го­риЯ III.

Про­ти­во­по­ка­за­ниЯ:

Аор­т­на ане­в­ри­з­ма , до­ка­за­на или по­до­зи­ра­на.

Ар­те­ри­о­ве­но­з­ни мал­фор­ма­ции

Ен­до­кар­дит, ба­к­те­ри­а­лен су­ба­ку­тен

Це­ре­б­ро­ва­с­ку­лар­но за­бо­лЯ­ва­не

Ин­фе­к­ции, вкл. ту­бер­ку­ло­за

Ос­т­ро кър­ве­не

Ми­т­рал­на сте­но­за

Мо­зъ­чен ту­мор

На­ру­ше­на хе­па­тал­на фун­к­циЯ

Не­в­ро­ху­рур­ги­ч­на опе­ра­циЯ в по­с­ле­д­ни­те 2 ме­се­ца пре­ди при­ло­же­ни­е­то на тром­бо­ли­ти­ци

Пе­ри­кар­дит ос­тър

Ско­ро­ш­на стре­п­то­ко­ко­ва ин­фе­к­циЯ

Ско­ро пре­ка­ра­на то­ра­кал­на опе­ра­циЯ

Ско­ро­ш­на тра­в­ма на ЦНС

Свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към пре­па­ра­та

Ско­ро­ш­но ра­ж­да­не

Те­ж­ка не­кон­т­ро­ли­ра­на хи­пер­то­ниЯ

ТЕ­РА­ПИ­Я­ТА СЕ ПРЕ­КЪ­С­ВА ВЕ­Д­НА­ГА АКО СЛЕД НА­ТИСК ВЪР­ХУ КО­ЖА­ТА СЕ ПО­Я­ВИ КЪР­ВЕ­НЕ

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Ана­фи­ла­к­сиЯ и дру­ги алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции

Кър­ве­не и оц­ве­тЯ­ва­не на ко­жа­та

Ко­ж­ни ле­зии

Хи­по­то­ниЯ

Дозировка

Ве­но­з­но, 30 еди­ни­ци при­ло­же­ни за 3 или 5 ми­ну­ти.

eminase

Опаковка: Флакон съдържащ 30 U.

streptokinasum

Действие

Ка­к­то бе спо­ме­на­то по-го­ре стре­п­то­ки­на­за­та е ин­ди­ре­к­т­но дей­с­т­ващ тром­бо­ли­тик.

След при­ло­же­ни­е­то на 1 500 000 еди­ни­ци по­лу-жи­во­та на ак­ти­ва­тор­ниЯ ком­п­лекс е 23 ми­ну­ти.

ПиковиЯ ефект настъпва около 2 часа след приложението, а продължителността му е около 4 часа.

По­ка­за­ниЯ:

Тром­бо­зи на дъл­бо­ки­те ве­ни (спе­ци­ал­но на край­ни­ци­те и на та­за), ар­те­ри­ал­ни тром­бо­зи и ем­бо­лии с не­пъл­на ис­хе­миЯ, ин­фаркт на ми­о­кар­да, бе­ло­д­ро­б­на ем­бо­лиЯ, съ­до­ви тром­бо­зи на ре­ти­на­та (ар­те­ри­ал­ни и ве­но­з­ни), ре­т­ром­бо­зи­ра­не след съ­до­ви опе­ра­ции, тром­бо­зи на бъ­б­ре­ч­ни­те ве­ни, при­а­пи­зъм, тром­бо­зи в ат­ри­о­вен­т­ри­ку­ла­рен шънт при ди­а­ли­зи­ра­ни па­ци­ен­ти, ди­се­ми­ни­ра­но въ­т­ре­съ­до­во съ­сир­ва­не при шок; ос­вен то­ва и при: из­га­рЯ­ниЯ, хи­ми­че­с­ки ра­зЯ­ж­да­ниЯ, из­м­ръ­з­ва­не, ул­кус кру­рис, фле­г­ма­зиЯ це­ру­леа до­ленс.

При­ла­га­не­то е ло­кал­но или об­що.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Че­с­то на­б­лю­да­ва­ни: по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра (по­нЯ­ко­га с раз­т­ри­са­не), ус­ко­ре­на СУЕ, про­ме­ни на ен­зи­ми­те в се­ру­ма; ре­а­к­ции на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност от раз­ли­ч­на сте­пен, ко­и­то се из­ра­зЯ­ват в оп­ла­к­ва­ниЯ от стра­на на сър­це­то и кръ­во­о­б­ра­ще­ни­е­то, в сто­ма­ш­но-чре­в­ни Яв­ле­ниЯ или в ко­ж­ни из­ме­не­ниЯ (на­при­мер за­чер­вЯ­ва­не на ко­жа­та, ур­ти­ка­ри­а­лен из­рив); по­нЯ­ко­га: за­чер­вЯ­ва­не в на­ча­ло­то на ле­че­ни­е­то, ус­ко­ре­на сър­де­ч­на дей­ност, хи­по­то­ниЯ, за­т­ру­д­не­но ди­ша­не, га­де­не, бол­ки в гър­ба и гла­во­бо­лие; през вре­ме на ле­че­ни­е­то: мал­ки кръ­во­и­з­ли­ви (на­при­мер на ме­с­та­та на убо­ж­да­не, кър­ве­не от но­са и вен­ци­те, ми­к­ро­хе­ма­ту­риЯ); при фи­б­ри­но­ли­за на ве­но­з­ни тром­бо­зи: бол­ки в за­се­г­на­тиЯ край­ник; при фи­б­ри­но­ли­ти­ч­но ле­че­ние на ос­т­риЯ ин­фаркт на ми­о­кар­да: ре­пер­фу­зи­он­ни ари­т­мии и по­ви­ше­ние на кре­а­тин­ки­на­за­та; при об­ща ли­за: те­ж­ки кръ­во­и­з­ли­ви (на­при­мер ма­си­в­ни кръ­во­и­з­ли­ви в сто­ма­ш­но-чре­в­ниЯ тракт, от уро­ге­ни­тал­на­та сфе­ра-око­ло 5%, ко­и­то на­ла­гат спи­ра­не на ле­че­ни­е­то и при­ла­га­не на кръ­во­с­пи­ра­щи сре­д­с­т­ва, ка­то про­ти­нин и/или син­те­ти­ч­ни ан­ти­фи­б­ри­но­ли­ти­ци); рЯ­д­ко мо­гат да се на­б­лю­да­ват: те­ж­ки ре­а­к­ции на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност с шок (да се об­съ­ди евен­ту­ал­но пре­д­ва­ри­тел­но­то да­ва­не на кор­ти­ко­с­те­ро­и­ди).

ЛЕ­КАР­С­Т­ВЕ­НИ ВЗА­И­МО­ДЕЙ­С­Т­ВИЯ

При пре­д­ва­ри­тел­но или ед­но­в­ре­мен­но при­ла­га­не на по­ти­с­ка­щи кръ­во­съ­сир­ва­не­то сре­д­с­т­ва съ­ще­с­т­ву­ва опа­с­ност от кръ­во­и­з­ли­ви (да се кон­т­ро­ли­ра тром­би­но­во­то вре­ме); при при­ла­га­не на хе­па­рин: пре­ди за­по­ч­ва­не на ле­че­ни­е­то да се не­у­т­ра­ли­зи­ра с про­та­мин; при пре­д­ва­ри­тел­но при­ла­га­не на ку­ма­ри­но­ви про­из­во­д­ни: стой­но­ст­та по Quick трЯ­б­ва да бъ­де най-мал­ко 50%и да се по­ви­ша­ва; при при­ла­га­не на аце­тил­са­ли­ци­ло­ва ки­се­ли­на: на ли­це е си­нер­ги­зъм, трЯ­б­ва да се пре­къ­с­не най-мал­ко три дни пре­ди на­ча­ло­то на ле­че­ни­е­то (из­к­лю­че­ние: кон­т­ро­ли­ра­но при­ла­га­не при ин­фаркт на ми­о­кар­да).

Про­ти­во­по­ка­за­ниЯ:

За об­ща (си­с­тем­на) ли­за: при ви­тал­ни ин­ди­ка­ции трЯ­б­ва да се пре­це­ни ри­с­кът от за­бо­лЯ­ва­не­то и то­зи от ле­че­ни­е­то.    

Аб­со­лю­т­ни про­ти­во­по­ка­за­ниЯ: пре­ка­ра­ни на­с­ко­ро или съ­ще­с­т­ву­ва­щи в мо­мен­та кръ­во­и­з­ли­ви, ка­к­то и вси­ч­ки фор­ми на склон­ност към ло­кал­ни кръ­во­те­че­ниЯ, хе­мо­ра­ги­ч­ни ди­а­те­зи, пре­с­ни Яз­ви на сто­ма­ш­но-чре­в­ниЯ тракт, не­по­с­ре­д­с­т­ве­но след опе­ра­циЯ (в сле­до­пе­ра­ти­в­на фа­за от 4 до 12 ден, а при те­ж­ки хи­рур­ги­ч­ни вме­ша­тел­с­т­ва-3-4 се­д­ми­ци) мно­же­с­т­ве­ни тра­в­ми, те­ж­ка хи­пер­то­ниЯ (със стой­но­с­ти на кръ­в­но­то на­лЯ­га­не над 200)110 мм жи­ва­чен стълб, ос­тър пан­к­ре­а­тит, ак­ти­вен ен­до­кар­дит (осо­бе­но ен­до­кар­ди­тис лен­та), ми­т­рал­ни по­ро­ци с пре­д­сър­д­но мъ­ж­де­не, апо­п­ле­к­сиЯ (ос­тър апо­п­ле­к­ти­чен ин­султ до 21 ден), це­ре­б­ро­ва­с­ку­лар­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ (на­при­мер мо­зъ­ч­на скле­ро­за, с из­к­лю­че­ние при пре­с­ни тром­бо­зи, къ­де­то след пре­цен­ка на ин­ди­ви­ду­ал­ниЯ риск е въз­мо­жен опит за ле­че­ние), се­п­сис, бре­мен­ност (през пър­во­то три­ме­се­чие) след ра­ж­да­не (в се­дем­д­не­в­ниЯ пе­ри­од след ра­ж­да­не­то); от­но­си­тел­ни про­ти­во­по­ка­за­ниЯ: пре­д­хо­ж­да­ща ин­фе­к­циЯ със стре­п­то­ко­ки (на­при­мер ос­т­ра ре­в­ма­ти­ч­на тре­с­ка), на­пре­д­на­ла въз­раст (над 70 го­ди­ни) със съм­не­ние за ар­те­ри­о­с­к­ле­ро­ти­ч­ни съ­до­ви из­ме­не­ниЯ, те­ж­ки чер­но­д­ро­б­ни ув­ре­ж­да­ниЯ, за­ха­рен ди­а­бет с ре­ти­но­па­тиЯ, те­ж­ка бъ­б­ре­ч­на не­до­с­та­тъ­ч­ност (със се­ру­мен кре­а­ти­нин над 2 мг %), ту­мо­ри с опа­с­ност от кръ­во­и­з­лив, ак­ти­в­на ту­бер­ку­ло­за и дру­ги ка­вер­но­з­ни бе­ло­д­ро­б­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ, брон­хи­е­к­та­зии, пре­д­хо­ж­да­щи ле­че­ние с ан­ти­ко­а­гу­лан­ти, пун­к­ции на съ­до­ве, ар­те­ри­о­г­ра­фии (в об­щиЯ слу­чай до 6 дни, при су­б­ди­а­ф­ра­г­мал­на пун­к­циЯ на аор­та­та-10 дни), след му­с­кул­ни ин­же­к­ции (1 се­д­ми­ца), па­ци­ен­ти с ин­ту­ба­циЯ или по­с­то­Я­нен ка­те­тер в пи­ко­ч­ниЯ ме­хур, при склон­ност към кръ­во­и­з­ли­ви в уро­ге­ни­тал­на­та об­ласт (на­при­мер при уро­ли­ти­а­за), ме­но­ра­гии (нор­мал­на­та мен­с­т­ру­а­циЯ не е про­ти­во­по­ка­за­ние).

Дозировка

1)Ос­тър ми­о­кар­ден ин­фаркт: При ос­тър ми­о­кар­ден ин­фаркт се вли­ват 1.5 би­ли­о­на I.U.стре­п­то­ки­на­за в про­дъл­же­ние на 1 час, оби­к­но­ве­но за око­ло 30-60 ми­ну­ти. При та­зи схе­ма не е не­об­хо­ди­мо да се пра­вЯт ко­а­гу­ла­ци­он­ни те­с­то­ве за кон­т­ро­ли­ра­не на ле­че­ни­е­то със стре­п­то­ки­на­за.

Ле­че­ни­е­то трЯ­б­ва да за­по­ч­не кол­ко­то е въз­мо­ж­но по-ско­ро след по­Я­ва­та на сим­п­то­ми­те.

До­ка­за­но е зна­чи­тел­но на­ма­лЯ­ва­не на смър­т­но­ст­та през пър­ви­те 24 ча­са след по­Я­ва­та на сим­п­то­ми­те при при­ла­га­не на стре­п­то­ки­на­за.

Кол­ко­то по-ра­но се за­по­ч­не ле­че­ни­е­то, тол­ко­ва по-зна­чи­те­лен ще бъ­де кли­ни­ч­ни­Ят ефект, с на­ма­ле­ние на смър­т­но­ст­та.

Ако не е про­ти­во­по­ка­з­но, пре­по­ръ­ч­ва се ед­но­в­ре­мен­на упо­т­ре­ба на АСК в до­за от 160 мг дне­в­но пе­ро­рал­но, ка­то ле­че­ни­е­то се за­по­ч­ва пре­ди вли­ва­не­то на стре­п­то­ки­на­за­та и про­дъл­жа­ва до един ме­сец след то­ва.

При та­зи схе­ма на ле­че­ние АСК до­пъл­ни­тел­но на­ма­лЯ­ва смър­т­но­ст­та, ка­к­то и ри­с­ка от по­в­то­ре­ние на ин­фар­к­та, без да уве­ли­ча­ва ри­с­ка от се­ри­о­з­ни стра­ни­ч­ни ефе­к­ти.

При­ла­га­не­то на пре­ки ан­ти­ко­а­гу­лан­ти ве­д­на­га след стре­п­то­ки­на­за­та уве­ли­ча­ва ри­с­ка от се­ри­о­з­ни кръ­во­и­з­ли­ви. Упо­т­ре­ба­та на ан­ти­ко­а­гу­лан­ти след ле­че­ние със стре­п­то­ки­на­за до­се­га не е по­ка­зал до­пъл­ни­те­лен ефект.

При ин­т­ра­ко­ро­нар­но въ­ве­ж­да­не се да­ва на­то­вар­ва­ща до­за от 20 000 I.U.ка­то бо­лус ин­же­к­циЯ, по­с­ле­д­ва­на от ин­фу­зиЯ на 2000-4000 I.U./ мин в про­дъл­же­ние на 30-90 мин.

При ин­т­ра­ко­ро­нар­но въ­ве­ж­да­не мо­гат да се по­Я­вЯт си­с­тем­ни ефе­к­ти.

2)Тром­бо­зи на дъл­бо­ки­те ве­ни и дру­ги по­ка­за­ниЯ: Ле­че­ни­е­то със стре­п­то­ки­на­за трЯ­б­ва да за­по­ч­не кол­ко­то е въз­мо­ж­но по-ско­ро след на­ча­ло­то на тром­бо­ти­ч­ниЯ ин­ци­дент.

Мал­ко ве­ро­Я­т­но е ле­че­ни­е­то със стре­п­то­ки­на­за да да­де ефект, ако е за­по­ч­на­ло след по­ве­че от: 14 дни след на­чал­ни­те про­Я­ви на тром­бо­за на дъл­бо­ки­те ве­ни; 6 до 8 ча­са след на­ча­ло­то на за­пу­ш­ва­не на цен­т­рал­на­та ар­те­риЯ на ре­ти­на­та; 10 дни след на­ча­ло­то на тром­бо­за на цен­т­рал­на­та ве­на на ре­ти­на­та; 6 се­д­ми­ци при хро­ни­ч­но за­пу­ш­ва­не на ар­те­ри­и­те.

3)Про­дъл­жи­тел­на тром­бо­ли­за: При про­дъл­жи­тел­на тром­бо­ли­за въз­ра­с­т­ни­те по­лу­ча­ват на­чал­на до­за от 250 000 стре­п­то­ки­на­за по­с­ре­д­с­т­вом ин­т­ра­ве­но­з­но вли­ва­не в про­дъл­же­ние на 30 ми­ну­ти, по­с­ле­д­ва­но от по­д­дър­жа­ща до­за от 100 000 I.U.на час.

След то­ва, ако 16 ча­са след на­ча­ло­то на ле­че­ни­е­то тром­би­но­во­то вре­ме още е удъл­же­но по­ве­че от 4 пъ­ти над кон­т­рол­но­то ни­во, до­за­та на сте­п­то­ки­на­за­та трЯ­б­ва да се уд­вои за нЯ­кол­ко ча­са, до­ка­то тром­би­но­во­то вре­ме се на­ма­ли.

Про­дъл­жи­тел­но­ст­та на ле­че­ни­е­то за­ви­си от про­мЯ­на­та в кли­ни­ч­на­та кар­ти­на, но не трЯ­б­ва да на­д­х­вър­лЯ 12 ча­са при ле­че­ние на тром­бо­за на цен­т­рал­ни­те съ­до­ве на ре­ти­на­та или 5 дни при вси­ч­ки по­ка­за­ниЯ.

Въ­ве­ж­да­не­то на стре­п­то­ки­на­за­та ще пре­ди­з­ви­ка по­д­чер­та­но на­ма­ле­ние на ни­ва­та на пла­з­ми­но­ге­на и фи­б­ри­но­ге­на и уве­ли­че­ние на ТВ, уПТВ и про­т­ром­би­но­во­то вре­ме (ПВ).

Ако ТВ или нЯ­кой друг по­ка­за­тел на фи­б­ри­но­ли­за­та не се раз­ли­ча­ва зна­чи­тел­но от нор­мал­но­то кон­т­рол­но ни­во 4 ча­са след за­по­ч­ва­не на ле­че­ни­е­то, пре­к­ра­те­те вли­ва­не­то на стре­п­то­ки­на­за­та, тъй ка­то е на­ли­це из­к­лю­чи­тел­на ре­зи­с­тен­т­ност.

Не трЯ­б­ва да се при­ла­га (или да се при­ла­га по­в­тор­но) хе­па­рин по вре­ме или след ин­фу­зиЯ на стре­п­то­ки­на­за, до­ка­то стой­но­с­ти­те на ТВ или уПТВ не до­с­ти­г­нат съ­о­т­ве­т­но по-мал­ко от 2 пъ­ти и 1.5 пъ­ти от нор­мал­ни­те кон­т­рол­ни стой­но­с­ти.

4)Кра­т­ко­т­рай­на тром­бо­ли­за: Ка­то ал­тер­на­ти­ва на про­дъл­жи­тел­на­та тром­бо­ли­за мо­же да се об­ми­с­ли при­ла­га­не­то на кра­т­ко­т­рай­на тром­бо­ли­за с ви­со­ки до­зи-1.5 ми­ли­о­на I.U.на час.

При па­ци­ен­ти с тром­бо­зи на пе­ри­фер­ни­те ар­те­рии или ве­ни трЯ­б­ва да се да­де на­чал­на до­за от 250 000 I.U.в про­дъл­же­ние на 30 ми­ну­ти, по­с­ле­д­ва­на от по­д­дър­жа­ща до­за от 1.5 ми­ли­о­на I.U.на час за 6 ча­са.

Ако тром­бо­ли­за­та не е на­пъл­но ус­пе­ш­на, кур­сът на 6-ча­со­ва­та ин­фу­зиЯ мо­же да се по­в­то­ри на сле­д­ва­щиЯ ден.

По­в­то­ре­ни­е­то на ле­че­ни­е­то оба­че в ни­ка­къв слу­чай не трЯ­б­ва да се про­ве­ж­да по-къ­с­но от 5 дни след пър­виЯ курс.

Не трЯ­б­ва да се при­ла­га (или да се при­ла­га по­в­тор­но) хе­па­рин по вре­ме или след кра­т­ко­т­рай­на ин­фу­зиЯ на ви­со­ки до­зи стре­п­то­ки­на­за, до­ка­то стой­но­с­ти­те на ТВ или уПТВ не до­с­ти­гат, съ­о­т­ве­т­но по-мал­ко от 2 пъ­ти и 1.5 пъ­ти от нор­мал­ни­те кон­т­рол­ни стой­но­с­ти.

5)Ло­кал­на тром­бо­ли­за: За ло­кал­но ин­т­ра­ар­те­ри­ал­но при­ло­же­ние на стре­п­то­ки­на­за­та при па­ци­ен­ти с ос­т­ра, по­до­с­т­ра и хро­ни­ч­на тром­бо­за или ем­бо­лиЯ на пе­ри­фер­на ар­те­риЯ се да­ват до­зи от 1000-2000 I.U.стре­п­то­ки­на­за през 3-5 ми­ну­ти.

Про­дъл­жи­тел­но­ст­та на те­ра­пи­Я­та за­ви­си от ус­пе­ха на ле­че­ни­е­то, ка­то об­ща­та до­за на стре­п­то­ки­на­за­та не трЯ­б­ва да на­д­х­вър­лЯ 120 000 I.U.

Все­ки курс на ло­кал­на те­ра­пиЯ със стре­п­то­ки­на­за трЯ­б­ва да се по­с­ле­д­ва от ле­че­ние с хе­па­рин ка­то пре­д­па­з­на мЯр­ка сре­щу по­в­тор­на тром­бо­за.

До­за­та на хе­па­ри­на се оп­ре­де­лЯ ин­ди­ви­ду­ал­но в за­ви­си­мост от ука­за­ни­Я­та на про­из­во­ди­те­лЯ.

Пре­по­ръ­ч­ва се про­дъл­жи­тел­на про­фи­ла­к­ти­ка сре­щу по­в­тор­на тром­бо­за.

ПРИ­ГО­Т­ВЯ­НЕ НА РАЗ­Т­ВО­РА И РАЗ­РЕ­Ж­ДА­НЕ:

За да се оси­гу­ри бър­зо и на­пъл­но раз­т­ва­рЯ­не на съ­дър­жа­ни­е­то на фла­ко­на, трЯ­б­ва да се ин­же­к­ти­рат 5 мл фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор, а ос­та­тъ­ч­ни­Ят ва­ку­ум се пре­ма­х­ва чрез кра­т­ко раз­х­ла­б­ва­не на иг­ла­та от сприн­цо­в­ка­та. За въ­ве­ж­да­не с ин­фу­зи­он­на по­м­па ка­то раз­ре­ди­те­ли мо­гат да се из­по­л­з­ват фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор, раз­т­вор на Рин­гер-ла­к­тат, 5%глю­ко­за или фру­к­то­за. За по-го­ле­ми раз­ре­ж­да­ниЯ, осо­бе­но ко­га­то се изи­с­к­ва до­б­ра ста­бил­ност за про­дъл­жи­тел­но вре­ме, ка­то раз­т­вор за раз­ре­ж­да­не се пре­по­ръ­ч­ва Haemacel.

СЪ­Х­РА­НЕ­НИЕ

Стре­п­то­ки­на­за трЯ­б­ва да се съ­х­ра­нЯ­ва при +2 до +25 гра­ду­са.

Су­хи­Ят ма­те­ри­ал не трЯ­б­ва да се из­по­л­з­ва след из­ти­ча­не­то на сро­ка на го­д­ност, от­пе­ча­тан вър­ху опа­ко­в­ка­та и фла­ко­на.

След ка­то се раз­т­во­ри в 5 мл сте­ри­лен фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор, пре­па­ра­та мо­же да се съ­х­ра­нЯ­ва при +2 до +8 гра­ду­са за 24 ча­са, без да за­гу­би ак­ти­в­но­ст­та си.

awelysin

Опа­ко­в­ка: Фла­ко­ни съ­дър­жа­щи 100 000,150 000,250 000 и 750 000 еди­ни­ци стре­п­то­ки­на­за.

kabikinase

Опа­ко­в­ка: Фла­ко­ни съ­дър­жа­щи 250 000, 750 000 и 1 500 000 еди­ни­ци стре­п­то­ки­на­за.

streptase

Опа­ко­в­ка: Фла­ко­ни съ­дър­жа­щи 250 000,750 000 еди­ни­ци стре­п­то­ки­на­за.

streptokinase  braun

Опа­ко­в­ка:  Фла­ко­ни съ­дър­жа­щи 250, 750, 1 500 и 2 500 KU еди­ни­ци стре­п­то­ки­на­за.

Ukidan

Действие

Уро­ки­на­за­та е ен­зим, из­в­ле­чен от чо­ве­ш­ка ури­на.

Той е фи­зи­о­ло­ги­чен ак­ти­ва­тор, кой­то тран­с­фор­ми­ра пла­з­ми­но­ге­на в пла­з­мин, про­те­о­ли­ти­чен ен­зим, от­го­во­рен за раз­г­ра­ж­да­не­то на кръ­в­ни­те съ­си­ре­ци.

Фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на­та ак­ти­в­ност на уро­ки­на­за­та се из­мер­ва в ме­ж­ду­на­ро­д­ни еди­ни­ци /IU/.

Уро­ки­на­за /Serono urokinase/ има спе­ци­фи­ч­на фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на ак­ти­в­ност не по-ни­с­ка от 70 000 IU/mg бел­тък.

Про­ду­к­тът е сте­ри­лен, апи­ро­ге­нен и сво­бо­ден от ви­ру­си.

По­ра­ди чо­ве­ш­киЯ си про­из­ход уро­ки­на­за не е ак­ти­вен за хо­ра и сле­до­ва­тел­но:

- не мо­же да се оча­к­ва про­во­ки­ра­не на чо­ве­ш­ки­те ан­ти­те­ла; то­ва по­з­во­лЯ­ва по­в­тор­на упо­т­ре­ба;

- мо­же да се оча­к­ва фар­ма­ко­ло­ги­ч­но дей­с­т­вие, про­по­р­ци­о­нал­но на на­з­на­че­на­та до­за;

- мо­же да се на­з­на­ча­ва по стан­дар­т­на те­ра­пе­в­ти­ч­на схе­ма;

- не­го­ва­та ефе­к­ти­в­ност ос­та­ва по­с­то­Ян­на, при ра­в­но­мер­но до­зи­ра­не, до­ри при дъл­го­т­рай­но ле­че­ние

- рЯ­д­ко пре­ди­з­ви­к­ва алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

По­ка­за­ниЯ:

Уро­ки­на­за е по­ка­за­на при вси­ч­ки ос­т­ри фор­ми на тром­бо­ем­бо­лиЯ и тром­бо­за на ар­те­ри­и­те и ве­ни­те.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Най-че­с­ти­те и се­ри­о­з­ни стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции, на­б­лю­да­ва­ни по вре­ме на ле­че­ние с уро­ки­на­за са свър­за­ни с фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на­та ак­ти­в­ност на пре­па­ра­та.

Фи­б­ри­но­ли­за­та мо­же да до­ве­де до кър­ве­не /най-че­с­то ка­то ре­зул­тат от раз­т­ва­рЯ­не на тром­ба, об­ра­зу­вал се в об­ла­ст­та на пре­д­ше­с­т­ву­ва­ща съ­до­ва тра­в­ма/.

Мно­го по-рЯ­д­ко раз­п­ръ­с­ва­не­то на тром­ба в ре­зул­тат на не­пъл­но раз­т­ва­рЯ­не мо­же да до­ве­де до ди­с­та­лен ем­бо­ли­зъм.

Ка­к­то и при дру­ги­те фи­б­ри­но­ли­ти­ч­ни аген­ти, кръ­во­и­з­ли­вът е най-те­ж­ко­то ус­ло­ж­не­ние при ле­че­ние с уро­ки­на­за.

То въз­ни­к­ва най-че­с­то след про­дъл­жи­тел­ни ин­фу­зии с уро­ки­на­за.

Ле­ко кър­ве­не (кър­ве­не на вен­ци­те, ми­к­ро­хе­ма­ту­риЯ, пе­те­хии) че­с­то сее при­е­ма по-ско­ро ка­то бе­лег за ус­пех на ле­че­ние, от­кол­ко­то за обе­з­по­ко­Я­ва­щи сим­п­то­ми.

Ле­ко кър­ве­не в мЯ­с­то­то на ин­же­к­ти­ра­не­то оби­к­но­ве­но мо­же да бъ­де кон­т­ро­ли­ра­но чрез ло­кал­ни мер­ки, ка­то при­ти­с­ка­не в об­ла­ст­та на кър­ве­не.

Ме­с­т­но­то при­ла­га­не на Е-ами­но­ка­п­ро­но­ва ки­се­ли­на пре­ди­з­ви­к­ва спи­ра­не на ле­ко­то ко­ж­но кър­ве­не.

Че­с­то­та­та на ус­ло­ж­не­ниЯ въз­ни­к­на­ли от по-те­ж­ко кър­ве­не /оп­ре­де­лЯ­ни ка­то ус­ло­ж­не­ниЯ, изи­с­к­ва­щи хи­рур­ги­чен кон­т­рол/, за­ви­сЯт от ме­то­ди­те на съ­би­ра­не на дан­ни и не пре­ви­ша­ват 1-5%.

По­Я­ва­та на кръ­во­и­з­ли­ви мо­гат да бъ­дат пре­до­т­в­ра­те­ни чрез из­бЯ­г­ва­не на не­о­бо­с­но­ва­но тре­ти­ра­не или ме­с­те­не на па­ци­ен­та, ка­к­то и чрез из­бЯ­г­ва­не на ин­ва­зи­в­ни про­це­ду­ри и му­с­кул­ни ин­же­к­ции.

Въ­т­ре­ш­ни­те кръ­во­и­з­ли­ви и обил­ни­те вън­ш­ни кръ­во­и­з­ли­ви изи­с­к­ват пре­к­ра­тЯ­ва­не на ин­фу­зи­Я­та с уро­ки­на­за.

В спе­ш­ни слу­чаи мо­же да се при­ло­жи Е-ами­ро­ка­п­ро­но­ва ки­се­ли­на, тра­не­к­са­мо­ва ки­се­ли­на, чо­ве­ш­ки фи­б­ри­но­ген, и/или прЯ­с­на кръв, ка­то до­пъл­ни­тел­но ле­че­ние за ов­ла­дЯ­ва­не на кръ­во­и­з­ли­ва /в слу­чай, че при­ло­же­ниЯ ап­ро­ти­нин не да­де же­ла­ниЯ ефект/.

Пре­по­ръ­ч­ва се из­бЯ­г­ва­не упо­т­ре­ба­та на де­к­с­т­ра­но­ви раз­т­во­ри ка­то обем­ни за­ме­с­ти­те­ли, тъй ка­то де­к­с­т­ра­на има ан­ти­т­ром­бо­ци­т­на ак­ти­в­ност.

От­къ­с­ва­не­то на не­пъл­но раз­т­во­рен тромб мо­же да до­ве­де, ма­кар и рЯ­д­ко, до ем­бо­лиЯ на пе­ри­фер­ни­те съ­до­ве.

По­ра­ди та­зи при­чи­на е не­об­хо­ди­мо па­ци­ен­ти­те да бъ­дат под ме­ди­цин­с­ки кон­т­рол, с ог­лед из­бЯ­г­ва­не раз­ви­ти­е­то на евен­ту­ал­на ем­бо­лиЯ.

Ос­вен кръ­во­и­з­ли­ви или ем­бо­ли­зъм от тром­би, се на­б­лю­да­ват и сле­д­ни­те ре­а­к­ции:

- по­ви­ша­ва­не на те­ле­с­на­та тем­пе­ра­ту­ра, ко­Я­то би мо­г­ла да се ле­ку­ва с па­ра­це­та­мол

- уме­ре­но на­ма­лЯ­ва­не на стой­но­с­ти­те на хе­ма­то­к­ри­та

- по вре­ме на бре­мен­ност ле­че­ни­е­то с уро­ки­на­за е без­ре­зул­та­т­но по­ра­ди фи­зи­о­ло­ги­ч­но обу­с­ло­ве­ни­те ви­со­ки стой­но­с­ти на ен­до­ген­на­та уро­ки­на­за.

ОСО­БЕ­НИ МЕР­КИ

По­ви­ше­но вни­ма­ние се изи­с­к­ва в слу­чай на пре­ка­ра­на хе­мо­ра­ги­ч­на мо­зъ­ч­на ва­зо­па­тиЯ, осо­бе­но при па­ци­ен­ти с хи­пер­то­ниЯ, при въз­ра­с­т­ни па­ци­ен­ти, по вре­ме на мен­с­т­ру­а­циЯ или па­ци­ен­ти с пре­д­сър­д­на фи­б­ри­ла­циЯ.

Пре­ди за­по­ч­ва­не на ле­че­ние с уро­ки­на­за, осо­бе­но при при­ла­га­не на го­ле­ми до­зи, е не­об­хо­ди­мо да се из­вър­ш­ва по­с­то­Я­нен кон­т­рол на ко­а­гу­ла­ци­Я­та на кръ­в­та и осо­бе­но на фи­б­ри­но­ли­ти­ч­на­та ак­ти­в­ност (хе­ма­то­к­рит, ко­ли­че­с­т­во тром­бо­ци­ти, вре­ме на съ­сир­ва­не, вре­ме на Howell, вре­ме на раз­г­ра­ж­да­не на съ­си­ре­ка от еу­г­ло­бу­лин, ко­ли­че­с­т­ва­та фи­б­ри­но­ген и пла­з­ми­но­ген.

Сле­до­ва­тел­но об­що­то фи­б­ри­но­ли­ти­ч­но ле­че­ние трЯ­б­ва да се из­вър­ш­ва от опи­т­ни ле­ка­ри, раз­по­ла­га­щи с апа­ра­ту­ра за мо­ни­то­ринг.

Хи­рур­ги­ч­на на­ме­са е въз­мо­ж­на след пре­к­ра­тЯ­ва­не на ле­че­ни­е­то с уро­ки­на­за.

По вре­ме на ле­че­ние с уро­ки­на­за е не­об­хо­ди­мо да се из­бЯ­г­ва при­ла­га­не­то на всЯ­ка­к­ви му­с­кул­ни ин­же­к­ции.

С цел на­ма­лЯ­ва­не ри­с­ка от кър­ве­не е не­об­хо­ди­мо да се из­бЯ­г­ва при­ла­га­не­то на всЯ­ка­к­ви му­с­кул­ни ин­же­к­ции.

С цел на­ма­лЯ­ва­не ри­с­ка от кър­ве­не е не­об­хо­ди­мо да се из­бЯ­г­ват ин­ва­зи­в­ни ар­те­ри­ал­ни про­це­ду­ри пре­ди и по вре­че на ле­че­ние с уро­ки­на­за.

При аб­со­лю­т­на не­об­хо­ди­мост от ар­те­ри­ал­но ин­же­к­ти­ра­не, то трЯ­б­ва да се на­п­ра­ви от опи­тен ле­кар, пре­дим­но в ра­ди­ал­на­та и бра­хи­ал­на­та ар­те­рии, от­кол­ко­то в бе­д­ре­на­та.

В мЯ­с­то­то на при­ла­га­не на ар­те­ри­ал­на­та ин­же­к­циЯ е не­об­хо­ди­мо да на­п­ра­ви при­ти­с­ка­не (чрез при­ла­га­не на сте­г­на­та пре­в­ръ­з­ка) 30 ми­ну­ти пре­ди ма­ни­пу­ла­ци­Я­та.

МЯ­с­то­то трЯ­б­ва да бъ­де на­б­лю­да­ва­но, с ог­лед из­бЯ­г­ва­не на евен­ту­а­лен кръ­во­и­з­лив.

Пре­по­ръ­ч­ва се да се из­бЯ­г­ват ин­т­ра­ве­но­з­ни­те ма­ни­пу­ла­ции.

Упо­т­ре­ба в пе­ди­а­т­ри­Я­та: нЯ­ма на­б­лю­де­ниЯ за ефе­к­ти­в­но и бе­зо­па­с­но ле­че­ние при де­ца.

ПРЕ­ДУ­П­РЕ­Ж­ДЕ­НИЯ

Ле­че­ни­е­то с уро­ки­на­за трЯ­б­ва да се при­ла­га с вни­ма­ние при сле­д­ни­те слу­чаи:

- па­ци­ен­ти на въз­раст над 70 г, за­що­то съ­ще­с­т­ву­ва по­ви­шен риск от мо­зъ­чен кръ­во­и­з­лив;

- през пър­ви­те 18 се­д­ми­ци на бре­мен­но­ст­та, тъй ка­то съ­ще­с­т­ву­ва те­о­ре­ти­чен риск от от­ле­пЯ­не на пла­цен­та­та (ма­кар, че при­ла­га­не­то на уро­ки­на­за при та­ки­ва па­ци­ен­ти ни­ко­га не е до­ве­ло до та­къв из­ход);

- при ди­се­ки­ра­ща ане­в­ри­з­ма;

- в слу­чай на ско­ро про­ве­де­на кар­дио-пул­мо­нал­на ре­а­ни­ма­циЯ със съм­не­ние за въ­т­ре­ш­ни тра­в­ми.

За да се из­бе­г­не ре­ци­ди­ва на тром­бо­за­та, се пре­по­ръ­ч­ва на­з­на­ча­ва­не­то на хе­па­рин след пре­къ­с­ва­не ле­че­ни­е­то с ви­со­ки до­зи уро­ки­на­за.

Не­об­хо­ди­мост от кон­т­ро­ла на кръ­в­на­та кар­ти­на има са­мо в слу­ча­и­те на си­с­тем­на упо­т­ре­ба на уро­ки­на­за с цел ин­ду­ци­ра­не на фи­б­ри­но­ли­за­та в тЯ­ло­то.

Пре­д­ла­га се про­ве­ж­да­не на се­риЯ от те­с­то­ве за ха­ра­к­те­ри­зи­ра­не на об­щиЯ био­хи­ми­чен ста­тус.

Те вклю­ч­ват:

- из­мер­ва­не на вре­ме­то на еу­г­ло­бу­ли­но­ва­та ли­за

- из­пи­т­ва­не на тром­бо­ли­ти­ч­на­та ак­ти­в­ност

- оп­ре­де­лЯ­не ни­ва­та на пла­з­ми­но­ген и фи­б­ри­но­ген

- из­мер­ва­не на вре­ме­то на съ­сир­ва­не, про­т­ром­би­но­во­то вре­ме, ко­ли­че­с­т­во­то тром­бо­ци­ти, фи­б­ри­но­ви­те раз­па­д­ни про­ду­к­ти.

ЛЕ­КАР­С­Т­ВЕ­НИ ВЗА­И­МО­ДЕЙ­С­Т­ВИЯ

По­ви­шен риск от кръ­во­и­з­ли­ви мо­же да бъ­де на­б­лю­да­ван при ед­но­в­ре­мен­на­та упо­т­ре­ба на уро­ки­на­за с:

- ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва вли­Я­е­щи на фун­к­ци­Я­та на тром­бо­ци­ти­те, напр. ас­пи­рин, ин­до­ме­та­цин, фе­нил­бу­та­зон, ди­пи­ри­да­мол;

- ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва вли­Я­е­щи на фун­к­ци­Я­та на тром­бо­ци­ти­те, напр. ас­пи­рин, ин­до­ме­та­цин, фе­нил­бу­та­зон, ди­пи­ри­да­мол;

- ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва, за ко­и­то е из­ве­с­т­но, че пре­ди­з­ви­к­ват Яз­ви на сто­ма­ш­но-чре­в­ниЯ тракт или кръ­во­и­з­ли­ви.

Дей­с­т­ви­е­то на уро­ки­на­за­та се по­ти­с­ка от ан­ти­фи­б­ри­но­ли­ти­ч­ни аген­ти ка­то ЕАК или тра­не­к­са­мо­ва ки­се­ли­на.

Пре­по­ръ­ч­ва се да се из­бЯ­г­ва сме­с­ва­не­то на уро­ки­на­за с дру­ги ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва, ка­к­то в сприн­цо­в­ка­та та­ка и при из­по­л­зу­ва­не на ин­т­ра­ве­но­з­на ин­фу­зи­он­на си­с­те­ма.

ПРЕ­ДО­ЗИ­РА­НЕ

В слу­чай на пре­до­зи­ра­не мо­гат да се на­б­лю­да­ват кръ­во­и­з­ли­ви.

В по­ве­че­то слу­чаи за ку­пи­ра­не на кръ­во­и­з­ли­ва е до­с­та­тъ­ч­но да се пре­к­ра­ти ин­фу­зи­Я­та.

При не­об­хо­ди­мост мо­гат, да се при­ло­жат ес­те­с­т­ве­ни фи­б­ри­но­ли­ти­ци ка­то ап­ро­ти­нин или син­те­ти­ч­ни, ка­то ЕАК.

В нЯ­кои слу­чаи на те­ж­ка не­до­с­та­тъ­ч­ност на ко­а­гу­ли­ра­щиЯ фа­к­тор, се пре­д­по­чи­та на­з­на­ча­ва­не­то на чо­ве­ш­ки фи­б­ри­но­ген, то­тал­на пла­з­ма или пла­з­ме­на фра­к­циЯ I.

СТА­БИЛ­НОСТ

Уки­дан трЯ­б­ва да се съ­х­ра­нЯ­ва при тем­пе­ра­ту­ра до 25°С и не трЯ­б­ва да се из­по­л­зу­ва след из­ти­ча­не сро­ка на го­д­ност, оз­на­чен вър­ху опа­ко­в­ка­та.

Не­у­т­рал­ниЯ во­ден раз­т­вор на уки­дан е ста­би­лен 1 де­на, при съ­х­ра­не­ние в хла­дил­ник при тем­пе­ра­ту­ра +2-+8°С.

Във фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор или 5%глю­ко­за, уки­дан е ста­би­лен най-мал­ко 12 ча­са след из­го­т­вЯ­не­то му, при стай­на тем­пе­ра­ту­ра (до 25°С).

Про­ти­во­по­ка­за­ниЯ:

Вро­де­ни хе­мо­ра­ги­ч­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ, пре­ка­ра­ни или на­с­то­Я­щи кръ­во­и­з­ли­ви, мо­зъ­ч­ни кръ­во­и­з­ли­ви; пре­ка­ра­ни че­ре­п­ни и гръ­б­на­ч­но-мо­зъ­ч­ни опе­ра­циЯ през по­с­ле­д­ни­те 2 ме­се­ца.

Въ­т­ре­че­ре­пен ту­мор, ди­а­бе­т­на хе­мо­ра­ги­ч­на ре­ти­но­па­тиЯ, се­ри­о­з­на тра­в­ма или пре­ка­ра­на опе­ра­циЯ за по­с­ле­д­ни­те 10 де­на, те­ж­ка сте­пен на хи­пер­то­ниЯ, бе­ло­д­ро­бен оток, ба­к­те­ри­а­лен ен­до­кар­дит или пе­ри­кар­дит, ос­тър пан­к­ре­а­тит, Яз­ва на сто­ма­ха или два­на­де­се­то­п­ръ­с­т­ни­ка през по­с­ле­д­ни­те 3 ме­се­ца, ул­це­ро­зен ко­лит, ва­ри­ци на хра­но­п­ро­во­да, ар­те­ри­ал­на ане­в­ри­з­ма, мал­фор­ма­ции на ве­ни­те или съ­до­ве­те, ско­ро­ш­на /за по­с­ле­д­ни­те 10 де­на/ пун­к­циЯ на съд, не­до­с­тъ­пен за ком­п­ре­сиЯ т. е. на по­д­к­лю­чи­ч­на или югу­лар­на­та ве­на/, пре­ка­ран удар за по­с­ле­д­ни­те 3 ме­се­ца, те­ж­ка бъ­б­ре­ч­на не­до­с­та­тъ­ч­ност, те­ж­ко чер­но­д­ро­б­но за­бо­лЯ­ва­не, вклю­чи­тел­но и чер­но­д­ро­б­на ци­ро­за, по­р­тал­на хи­пер­тен­зиЯ, и ак­ти­вен хе­па­тит, при бре­мен­ност и в пе­ри­о­да след ра­ж­да­не.

Дозировка

Уро­ки­на­за се при­ла­га ин­т­ра­ве­но­з­но bolus,в про­дъл­жи­тел­на ве­но­з­на ин­фу­зиЯ или in sin.

ПРИ БЕ­ЛО­Д­РО­Б­НА ЕМ­БО­ЛИЯ:

300 000 IU чрез ба­в­но ин­т­ра­ве­но­з­но ин­же­к­ти­ра­не в про­дъл­же­ние на 15-30 мин., по­с­ле­д­ва­на от про­дъл­жи­тел­на ин­т­ра­ве­но­з­на ин­фу­зиЯ на 250 000 IU на час в про­дъл­же­ние на 12 ча­са.

Ли­о­фи­ли­за­та трЯ­б­ва да се раз­т­во­ри в 30-500 ml фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор или 5%глю­ко­за.

Ло­ко-ре­ги­о­нал­но ин­же­к­ти­ра­не мо­же да бъ­де из­вър­ше­но в раз­с­то­Я­ние ме­ж­ду 5 ми­ну­ти и 2 ча­са, ка­то 300 000-1 000 000 IU бъ­дат раз­т­во­ре­ни в 50 ml фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор през ан­ги­о­г­ра­ф­с­ки ка­те­тър.

ПРИ ИН­ФАРКТ НА МИ­О­КАР­ДА:

Пре­по­ръ­ч­ва сее ле­че­ни­е­то да за­по­ч­не ве­д­на­га след по­с­та­вЯ­не на ди­а­г­но­за­та, чрез ве­но­з­но, бо­лус, при­ла­га­не на 2 000 000 IU раз­т­во­ре­ни в най-мал­ко 2 мл фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор или 15 000-30 000 IU/кг чрез ин­т­ра­ве­но­з­на ин­фу­зиЯ с про­дъл­жи­тел­ност не по­ве­че от 90 ми­ну­ти.

С ог­лед ма­к­си­мал­но да се съ­х­ра­ни ми­о­кар­да, оби­к­но­ве­но се на­з­на­ча­ва уро­ки­на­за, кол­ко­то се мо­же по-бър­зо, за пре­д­по­чи­та­не през пър­ви­те 6 ча­са от на­ча­ло­то на сим­п­то­ми­те.

ТРОМ­БО­ЗА НА ДЪЛ­БО­КИ­ТЕ ВЕ­НИ

200 000 IU чрез ба­в­на ин­т­ра­ве­но­з­на ап­ли­ка­циЯ (15-30 ми­ну­ти), по­с­ле­д­ва­на от си­с­тем­но при­ло­же­ние на 100 000 IU/на час за 24-72 ча­са/.

Ли­о­фи­ли­зи­ра­ниЯ про­дукт трЯ­б­ва да се раз­т­во­ри в 30-500 ml фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор или 5%глю­ко­зен раз­т­вор.

ПРИ ПЕ­РИ­ФЕР­НА АР­ТЕ­РИ­АЛ­НА ТРОМ­БО­ЕМ­БО­ЛИЯ

При на­з­на­че­но си­с­тем­но при­ло­же­ние, се пре­по­ръ­ч­ва при­ла­га­не­то на съ­ща­та схе­ма, ка­к­то при бе­ло­д­ро­б­на ем­бо­лиЯ.

Мо­же да бъ­де из­по­л­зу­ван ло­ко-ре­ги­о­на­лен на­чин на при­ло­же­ние чрез ар­те­ри­о­к­ли­за-100 000 IU за 20 ми­ну­ти, по­с­ле­д­ва­ни от 75 000 IU/на час за 8-36 ча­са.

Ал­тер­на­ти­в­ни­Ят ме­тод е ди­ре­к­т­на пер­фу­зиЯ с еди­ни­ч­на до­за от 200 000-300 000 IU,след хи­рур­ги­ч­но от­с­т­ра­нЯ­ва­не на за­пу­ш­ва­не­то.

Ли­о­фи­ли­за­та се раз­т­ва­рЯ в 15-50 ml фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор.

Вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то с хе­па­рин

По­ве­че­то ав­то­ри счи­тат за по­ле­з­но при­ло­же­ни­е­то на хе­па­рин-на­т­рий или хе­па­рин-кал­ций по вре­ме на ле­че­ние с уро­ки­на­за.

Кон­к­ре­т­ни­те до­зи и схе­ми се оп­ре­де­лЯт от ле­кар, ин­ди­ви­ду­ал­но за все­ки па­ци­ент.

При хи­п­хе­ма (кръ­во­и­з­лив в пре­д­на­та част на око­то), с 5 000-25 000 IU, раз­т­во­ре­ни в 2 ml ре­де­с­ти­ли­ра­на сте­рил­на во­да, про­мий­те нЯ­кол­ко­к­ра­т­но пре­д­на­та ка­ме­ра на око­то.

ПРИ ХЕ­МО­Ф­ТАЛМ

Да се ин­же­к­ти­ра 5 000-25 000 IU, раз­т­во­ре­ни в 0.3-0.5 ml сте­рил­на ре­де­с­ти­ли­ра­на во­да, след ас­пи­ра­циЯ на ек­ви­ва­лен­т­но ко­ли­че­с­т­во от те­ч­но­ст­та на стъ­к­ло­ви­д­но­то тЯ­ло.

ТРОМ­БО­ЗИ­РА­НИ АР­ТЕ­РИО-ВЕ­НО­З­НИ ШЪН­ТО­ВЕ

5 000-25 000 IU,раз­т­во­ре­ни в 2-3 ml фи­зи­о­ло­ги­чен раз­т­вор.

Да се въ­ве­де ди­ре­к­т­но в за­пу­ше­ниЯ шънт и ос­та­ве­те да дей­с­т­ву­ва в про­дъл­же­ние на 1-2 ча­са.

ukidan

Опа­ко­в­ка:

Уки­дан се пре­д­ла­га във фла­ко­ни от 5 000,25 000,100 000 и 1 000 000 IU ли­о­фи­ли­зат.

ВсЯ­ка опа­ко­в­ка съ­дър­жа 1 фла­кон ли­о­фи­ли­зат и 1 ам­пу­ла сол­вент.