Съобщения за нови лекарствени странични реакции

Хепатотоксичност на лекарствата на разстителна основа и хранителните добавки

Въведение

Фитофармакологичният терапевтичен подход представлява разнородна група от практики, която използва в индивидуалния лечебен план на пациента лекарства от разстигелен произход и/или хранителни добавки.

Честотата на пациентите подложени на фитотерапия драмотично се увеличава след 1990 година, като понастоящем 65% от пациентите в САЩ употребяват поне една хронителна добавка или препарат на разстителна основа, а обема на параза в САЩ на хранителни добавки надхвърля понастоящем 27 милиарда долара/годишно. Между 1997-ма и 2002 година има известен предпазлив стабилитет на пазара на хранителни добавки в световен мащаб, но след навлизането на добрата производствена практика и в тази сфера броя на предлаганите хранителни добавки драматично се увеличи след 2002 година. Около 95% от пациентите ползващи хранителни добавки се ги избират самички или по предписание на техния аптекар или от препоръки на близки хора. Жените ползват повече хранителни добавки от мъжете, като във възрастово отношение има бимодално разпределение (два пика във възрастта между 20 и 30 години и във възрастта над 65 години). Повечето пациенти възприемат хранителните добавки като освободени от странични ефекти, което КАТЕГОРИЧНО НЕ Е ВЕРНО.

Добрата новина е че наблюденията върху ефикаснотта на хранителните добавки, както и върху контрола за проявата на техни потенциални странични реакции се засилва непрекъснато, като първечец в тази област е Федералната Агенция за Контол върху Храните и Лекарствените Средства (ФДА) в САЩ. Увеличава се броя на контролираните клинични проучвания за ефекасността на хранителните добавки, защото има уснавени понякога драстични разлики между обявения на опаковката състав и актуалното съдържание на препарата. При първоначалния анализ на пазара в САЩ се е установило, че това се отнася за 1/3 от продаваните тогава хранителни добавки. Има и вариации в състава на продуктите от едно и също разстение произвеждано от различни производители.

Трудно е да се установи точния агент отговорен на хепатотоксичността на дадена хранителна добавка.

Честота на хепатотоксичността

Няма точна статистика в тази област, като емперично е установено, че високорискови за развитието на тази компликация са препаратите съдържащи множество активни съставки и то произвидени по често в Китай. По данни на United States Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) около 10% от чернодробната хепатотоксичност се дължи на неудачно ползвана хранителна добавка. От друга страна се държи сметка на факта, че само 1% от проявитени странични реакции на хранителните добавки се съобщават на оторизираните контролни органи, което повишава общата вероятност за настъпване на чернодробна увреда до реалните 68%.

Диагноза

Пациентите често не правят разлика между лекарства и хранителни добавки, ето защо при изписването им от лекар на пациента трябва задължително да бъдат съобщени потенциалните нежелани странични реакции от приложението на дадания препарат.

Разитието на чарнодробна увреда може да се прояви клинично като: асимптоматична елевация на трансаминазите, холестатичен синдром, развитие на медикаментозен хепатит (гадене, повръщане и абдоминална болка), чернодробна поликистоза, остра чернодорбна недостатъчност с коагулопатия и енцефалопатия или с признаците/симптомите на чернодробна цироза. Най-често обаче има проява на неспецифични конституционални симптоми (промяна в теглото, обилни нощни изпотявания и други).

Неразпознаването на палотогията и продължаващата употреба на дадената хранителна добавка допълнително нанася чернодробни инсулти и задълбочава хепатотокисичността. Понякога пациентът може да ползва други, нови хранителни добавки, за да лекува появята на гореописаните симптоми, което може да доведе до поява на чернодробна цироза и/или остра хепатална недостатъчност.

Белезите на чернодорбната увреда е сходна на тази, която се наблюдава при другите форми на чернодробно нараняване. Може да бъде: хепатоцелуларна, холестатична, микстура от двете предишни и васкуларна (синусоидален обструктивен синдром). Диагозата на чернодрбната хепатотоксичност породена от приема на хранителните добавки може да е трудна клинична задача. Не е ясна все още връзката между продължителността на експозицията (продължителонтта на приема) и вероятостта за настъпване на хепатотоксичност. Риска се повишава ако пациентът има налична хепатитна инфекция (особено с вируса на хепати С) и/или е алкохолик. Ако пациентът приема множество хранителни добавки идентификацията на агента причинил хепатотоксичността става почти невъзможна.

Понастоящем се ползват различни точкови системи за идентификация на проблема: RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method), CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) и Maria и Victorino скалата. За да се постави тази диагноза „хепатотоксичност индуцирана от прием на хр.добавки“ се ползват предимно анамнестични опорни пунктове. Развитието на неспецифични симптоми като пруритус, гадене, повръщане, обща отпадналост и болка в горен абдоминален десен квардрант трябва да насочат вниманието на клинициста към евент.наличие на хепатотокисичност. Анамнестично се изключва и предхождащо чернодробно страдание.

Лечение

Главната терапевтична мярка при този вид хепатит индуциран от прием на хранителни добавки е преустановяване употребата на съответния препарат ВЕДНАГА.

Клитично важно е ранното запознаване на хепатотоксичността.

Приложението на кортикостероиди досега не доказано като ефективна терапевтична мярка при този вид хепатотоксичност, но има своята роля при лечението на хиперсензитивните странични реакции на хранителните довавки.

Пълно спонтанно възстановяване на чарнодробната функция може да се очаква при повечето пациенти, които са преустановили приема на определения препарат.

По напредлатата хепатотоксичност, която се проявява с остра чернодорбна недостатъчонст изисква поддържаща терапия и е основание за извършане на чернодорбна трансплантация по спешност. Развитието на жълтеница е лош прогностичен белег.

Специфични хепатотокисични препарати

Ma-Huang, germander, valerian, mistletoe, skullcap, chaparral, comfrey, хербални чайове съдържащи токсични алкалоиди, pennyroyal oil и kava. Други хр.добавки с хепатототоксичен потенциал са: Bajiaolian, Borage (Borago officinalis), Broom Corn (Sorghum vulgare), Callilepsis laureola, Camphor, Centella asiatica (gotu kola), Margosa oil (Azadirachza indica), Cocaine, Coltsfoot, Copaltra (Coutarea latiflora и Centaurium erythraea), Kombucha tea, LipoKinetix, Noni (Morinda citrifolia), Cascara sagrada, Sassafras (Sassafras albidum), Сенна (Cassia angustifolia), Chaso, и Onshido както и небеизвестния "Herbalife".

ФДА предупреждава здравните специалисти, че има спешна промяна в данните касаещи Linezolid (Zyvox®/Зивокс), а именно че при сравняването измежду употребата на Linezolid с Vancomycin, Oxacillin или Dicloxacillin при лечение на сериозно болни пациенти с инфекции предизвикани микроорганизми свързани и от приложение на интраваскуларни катетри е установено, че в групата на пациентите третирани с Linezolid има повишение на общата смъртност, като това е свързано с вида на микоорганизма причинил инфекцията. Резултатите не се отнасят за инфекции причинени само от Gram (+) микроорганизми. Данните се отнасят само за инфекции причинени от Gram (-) нокси или от смесени инфекции причинени от  Gram (+) & Gram (-) микроорганизми. Linezolid не е показан за лечение на Gram (-) инфекции или т.нар. “catheter-related bloodstream infections” или “catheter-site infections”.

          При идентифициране на Gram (-) инфекция се започва съответната подходяща терапия.

ФДА подсили секцията на лекарствените монографии на следните (ESAs): Amgen's Aranesp (darbepoetin alfa), Epogen (epoetin alfa) и Ortho Biotech's Procrit (epoetin alfa).

         Промяната в раздела за предупреждения дава указания към лекарите да мониторират хемоглобина и да нагласят така дозировката на тези препарати, че да се поддържат най-ниските възможни хемоглобинови нива в рамките на терапевтично допустимите граници, за да се намали нуждата от хемотрансфузии.

         Лекарите са съветвани да преценят добре съотношението полза/риск при преценката  (ESAs) или хемотрансфузии.

ФДА изиска от всички производители на седативно хипнотични препарати, които индуцират и/или поддържат съня да включат информация в лекарствените си монографии за потенциалните рискове от употребата на тези продукти. Тези рискове включват: тежки алергични реакции и комплексни сън свързани навици, които могат да включат и движение по време на сън, дефинирано и като пробуждане след поглъщане на сънотворния препарат, за което обаче няма спомен.

          За повече информация посетете сайта на ФДА

          ФДА визира следните лекарства в това изискване:

Лекарства

 • Ambien, Ambien CR (zolpidem tartate)

 • Butisol sodium

 • Carbrital (pentobarbital and carbromal)

 • Dalmane (flurazepam hydrochloride)

 • Doral (quazepam)

 • Halcion (triazolam)

 • Lunesta (eszopiclone)

 • Placidyl (ethchlorvynol)

 • Prosom (estazolam)

 • Restoril (temazepam)

 • Rozerem (ramelteon)

 • Seconal (secobarbital sodium)

 • Sonata (zaleplon)

Takeda и FDA уведомяват здравните специалисти, че има промяна в данните касаещи сигурността за употребата на пиоглитазон съдържащи продукти за лечение на жени страдащи от ЗД тип 2.

          Данните показват, че употребата на Пиоглитазон е свързана с повишен риск от развитие на фрактури при жените, поради което се налага това обстоятелство да бъде включено в преценката при започване на антидиабетната терапия с пиоглитазон съдържащи продукти. За целта трябва да се идентифицира остеопоротичния риск на диабетичката.

          За повече информация посетете сайта на FDA 

Active Image

GlaxoSmithKline предупреждава здравните специалисти, че използването на Rosiglitazone (Avandia/Авандия) при жени страдащи от захарен диабет тип 2 е свързано с повишен риск от развитието на фрактури на горните/долните крайници или ходилата в сравнение с пациентките приемащи Metformin или Glyburide/Глибурид.

При все това по добър гликемичен контрол като монотерапия при ново диагностицирани пациенти със ЗД тип 2 се постига с Авандия отколкото с Метформин или Glyburide (N Engl J Med. 2006). Изследването е спонсорирано от Глаксо Смит Клайн.

ФДА уведомява здравните работници, проучването Heart Spare The Nephron е преустановено поради повишена честота на степен ІІІ на остро отхвърляне на трансплантантите при пациенти, чиято терапия е трансферирана от Mycophenolate mofetil към Rapamune/Рапимун (Sirolimus). Безопасността на комбинираната употреба на двата препарата не е установена.

ФДА предупреди в края на февруари 2007 год здравните специалисти, че употребата на еритропоетин съдържащи препарати при пациенти  с анемичен синдром, които не са подложени на химиотерапия води до повишена смъртност, като нуждата от хевотрансфузии не се намаля.

Този клас препарати не са показани за лечение на анемия при пациенти с неоплазия, които не са били подложени на химиотерапия.

FDA даде напътствия към всички производители на лекарствени средства за лечение на болестите свързани с дефицит на вниманието, да включат в лекарствените си монографии предупреждението, че този клас препарати са свързани с повишен риск от развитие на кардиоваскуларен риск, както и с повишен риск от развитието на странични психиатрични симптоми.

Фирмата Amgen получи уведомление от ФДА за данните от проведено изследване показващо, че дарберитропоетин е неефекасен за намаляне честотата на хемотрансфузиите или умората при пациентите с неоплазия, чиято анемия не е свързана с антитуморната терапия.

          Изследванията показват също така, че пациентите при които се прилага Aranesp имат по висок морталитет.