Нови лекарствени показания

La Roche (Хофман ла Рош) получиха одобрение от ЕМЕА за своя препарат Bevacizumab/Бевацизумаб (Avastin®/Авастин) като терапия от първи ред за лечение на жени с метастазирал рак на гърдата в комбинация с Paclitaxel (Паклитаксел).

         Авастин е рекомбинантно моноклонално IgG1 антитяло, чието приложение инхибира активността на васкуларния ендотелиален растежен фактор, като предотвратява свързването му с Flt-1 и KDR рецепторите разположени по повърхността на ендотелните клетки.

         Препаратът е без противопоказания за употребата си.

FDA одобри Lipitor® на фармацевтичния гигант Pfizer за следните нови индикации: редуциране риска от нефатални сърдечни атаки; за редуциране риска от фатални и нефатални мозъчни инсулти; за редуциране риска от хоспитализация в резултат на сърдечна недостатъчност и гръдна болка при пациенти със сърдечни заболявания и за употреба преди някои видове сърдечни операции.

        Новите показания дават възможност за приложението на Lipitor® при пациенти, които са в кардиоваскуларен риск с установено сърдечно заболяване, като по раншни сърдечни атаки или сърдечна хирургия или ангинална болка (типична или нетипична) с доказателства за запушване на коронариите.

Фармацевтичния гигант Ели Лили получи одобрение за своя препарат Cymbalta(R) за лечение на състояния свързани с повишено общо безпокойство.

        Дулоксетин е антидепресант с двойно действие (инхибитор на обратното поемане на серотон и норадреналин), който е одобрен като лекарство от първа линия за лечение на депресии, ефективността му е сравнима с тази на инхибиторите на обратното поемане на серотонина.

       Duloxetine се ползва в експериментални терапии като източник на алтернативни терапевтични подходи при стрес инконтиненция, интерстициален цистит (за обезболяване) и диабетна полиневропатия.

       За повече информация можете да посетите официалния сайт на лекарството

          www.cymbalta.com

ЕМЕА одобри Rufinamide (Inovelon), широкоспектърен антиконвулсант, произвеждан от Eisai Comp.  като допълнителна терапия на синдрома на Lennox-Gastaut при пациенти над 4 годишна възраст.

В края на януари ФДА одобри / Vidaza Видаза произвеждана от Pharmion Corp за венозна употреба като венозна инфузия с продължителност 10-40 минути.

          Досегашния позволен начин на употреба бе само субкутанния.

          Препаратът се ползва за лечение на някои видове миелодиспластичен синдром.

GlaxoSmithKline получиха одобрение за употребата на Arixtra(R) – нискомолекулярен хепарин, за лечение на пациенти с нестабилна ИБС или пациенти с UA/NSTEMI (МИ без ST елевация).

Досегашните показания на препаратът са: (1) профилактика на дълбоки венозни тромбози, които могат да доведат до белодробен тромбоемболизъм; (2) лечение на остри дълбоки венозни тромбози; (3) лечение на остър белодробен тромбоемболизъм в болнични условия

ФДА одобри ново показание за Телитромицин (Ketek/Кетел) произвеждан от Sanofi Aventis, а именно лечение на остър бактериален синузит и остра екзацербация на ХОББ.

        Досегашното показание на антибиотика включва лечение на лека до средно тежка пневмония придобита в обществото.

Kogenate на фармацевтичния концерн Bayer получи одобрение от ЕМЕА за подобряване на коагулационния статус при пациенти с хемофилия А, на които им предстои хирургична операция.

Одобрението е валидно за всички страни членки на ЕО.

ЕМЕА одобри ново показание за Sutent произвеждан от Pfizer, Inc, а именно като лекарство от първа линия за лечение на напреднал или метастазирал ренален карцином.

          Приложението на препаратът води до 5 кратно увеличаване на отговора на организма към терапията, и увеличава с 2 пъти продължителността на живота при тези пациенти в сравнение с интерферон (11 срещу 5 месеца).

          Другото показание на препаратът е: лечение на окултен и/или метастазирал малигнен гастроинтестинален тумор, след неуспех или нетолерантност от терапията с Imatinib mesylate.

FDA одобри Alphanate (Antihemophilic factor, човешки) за лечение на болест на Фон Улебранд/von Willebrand (всички наследствени форми) като част от комплексната терапия.

          Досегашната индикация за препаратът е за превенция и контрол на хеморагичните епизоди при пациенти с хемофилия А.