Време за лизиране на еуглобулина

Референтни стойности

Нормално за 120-240 минути, но стойностите са лаборатория зависими

Интерпретация на резултатите

Този тест се ползва за скрининг на увеличена фибринолитична активност, като ниските стойности показват активация на фибринолитичната система. Трябва да се има предвид, че ниските стойности също така могат да са последствие от дисфибриногенемия и наличие на фибрин деградационни продукти.

Този тест измерва активността на плазминоген и плазминогеновият активатор. Плазминоген представлява протеолитичен ензим, който се активира от плазмин; плазмин атакува фибриноген и фибрин, като се получават фибрин деградационни продукти. 

Понастоящем този тест не се ползва вече често поради разработването на на нови тестове отразяващи активацията на фибринолитичната система /тромбоеластография/.