Cystatin C

Референтни стойности

Нормалните нива на Cystatin C при възрастни мъже и жени са под 0.95 мг/литър. При деца над 1 година се наблюдават стойности както при възрастните.

Интерпретация на резултатите

Серумният Cystatin C е малък(13 килодалтона) протеин, който действа като лизозомален цистеин протеазен инхибитор, който се произвежда с константна скорост от всички нуклеирани клетки. Cystatin C се филтрира свободно чрез гломерулите, следва реабсорбция и катаболизация в реналните тубули. Факторите, които повлияват нивата на креатинин като прием на протеини и мускулната маса на пациентът не повлияват нивата на измерване на Cystatin C.

Първичната клинична употреба на Cystatin C е установяване размера/състоянието на гломерулната филтрация при пациентът.

Потенциалните възможни грешки при измерването на Cystatin C и установяването на гломерулната филтрация на пациентът са дадени по-долу:

·         Наличие на остра бъбречна недостатъчност

·         Фактори, които повлияват негативно образуването на Cystatin C:

o   Тироидно заболяване

§  Хипотироидизъм – 20-40% по-ниски стойности

§  Хипертироидизъм – 20-30% по-високи стойности

o   Приложение на кортикостероиди – 20% по-високи стойности

o   Пол на пациентът:

§  Мъже – 12% увеличение при по-младите пациенти

o   Увеличени нива при наднормено тегло, захарен диабет и тютюнопушене

o   Етнос на пациентът – вариабилни данни

·         Наличие на екстраренална екскреция на Cystatin C, когато нивото на гломерулната филтрация е много ниско

·         Грешки се наблюдават при измерването на Cystatin C при високи нива на гломерулна филтрация

·         Наличието на хетерофилни антитела повлиява данните при измерването на Cystatin C

Cystatin C и кардиоваскуларен риск на пациентът

Cystatin C е маркера за налична ренална патология, а тя е рисков фактор за развитие на сърдечно съдови заболявания. Cystatin C се идентифицира като „пред клиничен маркер“ за наличие на ренална патология по-добър от изследването на креатинин. Повишените нива на Cystatin C отразяват и риска от настъпването на внезапна сърдечна смърт, наличие на кардиоваскуларно заболяване и за наличие на ренална патология.

Повишени нива на Cystatin C също така се наблюдават и при инфламаторни състояния в орагинизма на пациентът.