Тест на Coombs, индиректен

Референтни стойности

Нормално, негативни

Интерпретация на резултатите

Индиректният тест на Coombs се използва за установяване на антитела в серума на пациента, които са отговорни за хемолизата на еритроцитите.

Теста е положителен при следните състояния:

·         Наличие на а нтитела специфични за предизвикване на хемолиза

·         Наличие на тромбоцитни антигени

·         Наличие на левкоцитни антигени

·         Наличие на автоантитела

·         Теста е и неспецифична находка при придобитите хемолитични анемии