Активирано време на съсирване

Референтни стойности

Референтните стойности зависят и от метода на изследване на пробата и се движат между 100-140 секунди.

Интерпретация на резултатите

Активираното време на съсирване се ползва за мониториране ефикасността на терапията с хепарин, за същата цел може да се ползва и парциалното тромбопластиново време, но този диагностикум не отчита ефективността на високодозовата терапия с хепарин.

Активираното време на съсирване не може да установи в повечето случаи дефицита на коагулационни фактори с изключение на ситуациите, когато тези фактори са в много ниски концентрации – обикновено под 1% от нормата им.