Печат

Chlamidia pneumoniae  - лабораторна

 

диагностика

Референтни граници 

Култура за наличие на Chlamidia pneumoniae може да се вземе от фаринкса на пациента или да се ползват храчки или кръвна проба.

Нормално серологичните проби дори ДНК пробите трябва да са негативни.

Установяване на хламидиален антиген: хламидия комплимент фиксационната реакция се приема за положителна ако има 4-кратно увеличение на хламидиалният титър на антителата над горната им граница на нормата – това важи както за острото, така и за хроничното носителство на антигена.

Интерпретация на резултатите

Хламидиите са Gram (-) облигатни интрацелуларни бактерии, като 3 вида са патогенни за човека: пситаци, пневмоние и трахоматис, като последният вид е отговорен на сексуално предаваната хламидийна инфекция. Първият вид хламидия (пситаци) причинява много рядко респираторни/системни хламидиални инфекции.

Хламидия пневмоние е най-честият причинител на пневмонии причинени в обществото и може да е се асоциира с наличие и на коронарно артериално заболяване.

Хламидия пневмоние е идентифицирана през 1989 година и е известна още като TWAR и причинява инфекции както на горния така и на долния отдел на дихателната система на чувствителните към нея пациенти.

Може да причини е екстрапулмонални инфекции:

·     Реактивен артрит

·     Менингоенцефалит

·     Менингорадикулит

·     Синдром на Жулиян – Баре

·     Миокардит

·     Ендокардит

·     Бързо развитие на коронарна атерома

·     Бързо развитие на атером на каротидните артерии

Серопревалентността на Хламидия пневмоние е 50% при 20-годишните и достига до 75% при възрастните хора.

Най-честото последствие от заразата с Хламидия пневмоние е появята на лекостепенна, серологично недоказана респираторна инфекция, която обаче протича с пролонгирана кашлица. Пациентите първоначално могат да имат фарингит, който бързо еволюира в пневмония. Имунокомпрометираните пациенти развиват по-тежко протичаци инфекции, както и рецидивиращи пневмонии. 

Доказана е връзката и наличието на хламидия пневмоние в коронарните/каротидните атероми.