C-ANCA

Референтни стойности

Нормално не се установяват титри

Интерпретация на резултатите

Анти-неутрофилните цитоплазматични антитела (ANCA) се ползват за диагностиката и в хода на терапията на васкулитите на малките кръвоносни съдове, като например: грануломатоза с полиангиит (преждеизвестна като грануломатоза на Вегенер), микроскопския полиангиит и неговата лимитирана форма на идиопатичен некротизиращ кресчендо гломерулонефрит, еозинофилната грануломатоза с полиангиит (преджде известна като синдром на Чърг-Щтраус).

В практиката се използва измерването на протеиназа 3 (PR3-ANCA или известна още като C-ANCA), както и миелопероксидазната извесна по преди като P-ANCA.

Съществуват различни корелации на тези две антитела при разлините патологии, при които те се позитивират.

 

Измерването на анти-неутрофилните цитоплазматични антитела се ползва и за установяване на прогресията на заболяванията, при които те се позитивират, както и за размера на терапевтичния отговор, като зависимостта е правопропорционална т.е.колкото са по-високи титрите на тези антитела толова по еволюирала е съответната патология и обратното.