Active Image

Автори: проф. Йордан Стоименов©, доц. Иван Рачев©

         

Целта на публикацията е да Ви даде макродиагностичните фокуси към този сложен проблем.

 

Депресивни еквиваленти: състояния, периодично възникващи, характеризиращи се с разнообразни оплаквания и симптоми преди всичко от вегетативен характер, които заместват пристъпите от депресия при маниакално-депресивната психоза.

Депресивно маниакална    психоза син. циклофрения.

Депресивно-параноидно състояние: състояние което съчетава едновременно признаци на депресия и параноидност.

Депресивно-параноиден синдром: съчетане на депресия (най-често тревожна) с параноидни налудности, нерядко и със слухови халюцинации; наблюдава се при шизофрения, инволутивна депресия и други психози.

Депресивно развитие на личността: патологично развитие (невротично или психопатно) на личността с постоянно нарастване на депресивното настроение, настъпващо под влияние на продължителни или повторни психотравмиращи фактори и при определено конституционално предразположение.

Депресивно убийство: вж. агресивно поведение.

Депресия: в психиатрията — състояние, характеризиращо се с потиснато настроение (дистимия), забавен мисловен процес (брадипсихия) и намалена до изчезваща двигателна активност (хипобулия до абулия). Съчетава се с разнообразни соматични нарушения (загуба на апетита, телесно отслабване, запек, нарушение на сърдечния ритъм и др.) и често — с депресивни налудности. Наблюдава се при меланхолна фаза на циклофрения, инволутивна меланхолия, реактивна депресия и при депресивни състояния при други психични заболявания.

Д. агитирана: депресия, която се съпровожда от двигателна възбуда, понякога стигаща до буйство; среща се при инволутивна депресия (вж. депресия инволутивна),

Д. адинамична: депресия с преобладаване на вялост, апатия, безучастие, общо снижение на жизнения тонус. Син. депресия апатична.

Д. алкохолна.

Д. анаклитична: патологично състояние, възникващо у деца на възраст от 6 до 12 месеца, отделени от майката и намиращи се при лоши условия за съществувание; проявява се с адинамия, анорексия, снижение или изчезване на реакцията на външни дразнители, със задръжка в развитието на психиката и мо-ториката.

Д. ананкастна: депресия, в чиято клинична картина се наблюдават и на-трапливи прояви (най-често при меланхолната фаза на циклофренията).

Д. анестетична: депресия, която се съпровожда от мъчителни преживявания за липса на чувство на радост, мъка и др., при която се загубва любовта към близките, изчезва емоционалният отклик на обкръжаващите. Състояние, близко до анестезия психична болезнена.

Д. апатична: син. депресия адинамична.

Д. астенична: депресия с преобладаване на прояви на психично и физическо изтощение; характеризира се с понижено настроение, рязка слабост, хиперестезия. Син. астенодистимен синдром.

Д. без депресия: вж. депресия ларвирана.

Д. вегетативна: депресия с преобладаване на вегетативни разстройства.

Д. витална: депресия, проявяваща се с дълбока тъга, рязко понижение на настроението, психична анестезия, изразена „предсърдечна" мъка, тягостни усещания в областта на гърдите и други части на тялото, с потиснатост на жизнените емоции и влеченията (особено на хранителния и на себезащитния инстинкт).

Д. дистимна: син. депресия на Вайтбрехт или ендореактивна дистимия: депресивно състояние характеризиращо се с наличие на неясно очертани фази, понякога от дисфория до хипохондрични прояви. Възниква във връзка с психотравма и по клиничната си картина наподобява ендогенната депресия.

Д. дисфорична: депресия със злобност, мрачна раздразнителност и неприязнено отношение към обкръжаващите; наблюдава се при епилепсия, травматична болест на мозъка и др.

Д. екзистенциална: реактивна депресия, при която преобладават мисли за пълна безнадеждност и безсмисленост на собственото по-нататъшно съществувание.

Д. ендогенна: депресия, възникваща при маниакално-депресивна психоза, а според някои автори и при шизофрения и епилепсия.

Д. застиваща: инволутивна депресия, при която се наблюдават и кататоноподобни прояви; характеризира се с бързо изчезване на тревожния афект и с преобладаване впоследствие на постоянно безразличие, бездействие, брадикинезия и мутизъм.

Д. затормозена: депресия с преобладаване на забавени, затруднени психични процеси и двигателни реакции; при този вид депресии не се установяват депресивни налудности.

Д. инволутивна: депресия, възникваща в напреднала и предстарческа възраст; проявява се с потиснато настроение, при което преобладават тревога, агитация и различни депресивни налудности (за самообвинение, разорение, обедняване, симптома на Котард и др.). Син. депресия пресенилна, меланхолия инволутивна, меланхолия пресенилна.

Д. иронична: депресия, при която крайно потиснатото настроение и чувство на пълна безнадеждност и безсмисленост на собственото съществувание се съчетава с иронична или скръбна усмивка. Син, депресия „усмихваща се".

Д. климактерична: депресия, възникваща за пръв път в климактеричния период, свързана по всяка вероятност с хормонално пренастройване на организма.

Д. конституционална: трайно потиснато настроение, представляващо характерна особеност на личността, конституционално обусловена.

Д. ларвирана: депресия, която се проявява предимно с разнообразни сомато-вегетативни разстройства (упорито главоболие или мъчителни усещания в различни части на тялото), докато типичните депресивни симптоми са слабо изразени или напълно се препокриват от вегетативните. Показателни за депресивното естество на тези състояния са: тяхната периодичност, денонощните колебания, положителният терапевтичен ефект с антидепресанти, по-типичните афективни фази в анамнезата и нерядко — наследственото обременяване с афективни психози. Син. депресия без депресия, депресия маскирана, депресия скрита, циклотимия соматична.

Д. мека: депресия със слабо изразени депресивни прояви.

Д. монополярна: не много удачен термин за означаване на периодична-/ та депресия (вж. депресия периодична).

Д. „мърмореща": депресия с преобладаване на недоволство от обкръжаващите хора и заобикалящата обстановка; характерна е за инволутивната депресия (вж. депресия инволутивна).

Д. на „лишените от корени": реактивна депресия, възникваща при военнопленници, затворници и др., характеризираща се с хронично протичане, хипохондрични и натрапливи прояви, вегетативни разстройства, снижени активност и трудоспособност.

Д. на отчуждаване: депресия с преобладаване на деперсонализационни и дереали-зационни изживявания.

Д. на почвата: безпричинно възникваща депресия, която не е проява на циклотимията или маниакално-депресивната психоза; характеризира се със съчетание на потиснато настроение със страх, натрапливи изживявания и деперсонализация. Наблюдава се главно у психично здрави хора и особено — у психопатни личности; понятието депресия на почвата е близко до конституционалните психопатии на П. Б. Ганнушкин и до дистимно-депресивния тип на акцентуация на личността на К. Леонхард.

Д. на фона: депресия, възникваща на соматично неблагоприятен фон (в периода на менструация, по време на климакс, при наличие на соматогенна астения и др.); по своя произход е близка до реактивната депресия, но се счита, че заема междинно положение между ендогенните, реактивните и соматогенните депресии.

 Д. невротична: лека форма на депресия, психогенно обусловена, с преобладаване на тъжно настроение, адинамия, нерядко с натрапливи или хи-похондрично-сенестопатни прояви.

Д. невролептична: адинамична депресия, настъпваща при лечение с невротропни лекарства; обикновено се съчетава с акатизия.

Д. от изтощение: вж. депресия от изчерпване.

Д. от изчерпване: депресия, възникваща при   продължително   пренапрежение-умствено или физическо пренатоварване; клинично може да наподобява ендогенна депресия, но по-често — реактивна или невротична депресия. Син. депресия от изтощение.

Д. от „смяна на квартирата": форма на реактивна депресия, възникваща у лица в напреднала и старческа възраст след смяна на местожителството.

Д. панфобийна: депресия с преобладаване на разнообразни фобии.

Д. паралитична: депресия, възникваща при прогресивната парализа, проявяваща се в началните стадии на болестта с астенична дисфорична депресия, а в по-напредналите стадии — с тревожна, агитирана депресия с нихилистична налудност.

Д. параноидна: депресия с изразени или преобладаващи в клиничната картина налудности за преследване, обвинение, унищожение и въздействие, наред с които може да се наблюдават и налудни идеи за виновност, обедняване, ограбване и други депресивни налудности.

Д. периодична: депресия, периодично възникваща във вид на депресивни фази, които не се сменят от маниакални или хипоманиакални фази; наблюдава се при маниакално-депресивна психоза и циклотимия. Син. депресия монополярна, депресия ремитираща.

Д. пресенилна злокачествена: психоза у лица в пресенилна възраст, характеризираща се с непрекъсната тревожна възбуда с обърканост, периоди на съноподобно помрачение на съзнанието и развитие на кахексия. Син. болест на Крепелин, меланхолия пресенилна злокачествена.

Д. провокирана: ендогенна депресия, която възниква във връзка с психотравма, отразявана в преживяванията на болния обикновено само в началото на депресивния пристъп.

Д. проста: депресия, която се изразява само в тъжно настроение, мисловна и двигателна потиснатост без депресивни и други налудности.

Д. психогенна: син. депресия реактивна.

Д. реактивна: депресия, развиваща се в резултат на психична травма и отразяваща в своето съдържание травмиращата ситуация. Син. депресия психогенна.

Д. ремитираща: вж. депресия периодична.

Д. сенилна: депресия, настъпваща в старческа възраст.

Д. снмптомна: депресия, която е симптом на друго основно заболяване, възникваща при различни болести на вътрешните органи или органични увреждания на главния мозък.

Д. скрита: син. депресия ларвирапа.

Д. соматогенна: симптомна депресия, обусловена от заболяването на някой орган или система на организма.

Д. страхова: депресия с преобладаване на безпричинно чувство за надвиснала опасност и постоянно неоснователно безпокойство.

Д. ступорна: депресия, при която мисловната и двигателната потиснатост достигат до ступор.

Д. съдова: депресия при мозъчна атеросклероза, характеризираща се с раздразнителност, сънливост, тревога, главоболие, световъртеж, снижение на паметта, съзнание за болестното състояние.

Д. сълзлива: депресия с преобладаване на сълзливост, незадържане на афектите, чувство на безпомощност при незначителна двигателна и мисловна потиснатост; наблюдава се често при мозъчна атеросклероза и при други съдови заболявания на главния мозък.

Д. тревожна: депресия с тягостно, мъчително очакване на неизбежно конкретно нещастие, при която чувството на тревога преобладава над чувството на мъка, тъга, скръб; съпровожда се от еднообразна речева или двигателна възбуда. Когато двигателната възбуда е рязко изразена, се говори за агитирана депресия. Тревожната депресия е характерна за инволутивната депресия (вж. депресия ипволутивна). Д. „усмихваща се": вж. депресия иронична.

Д. халюцинаторно-параноидна: депресия, съпровождаща се от слухови халюцинации, илюзии и налудности, съдържанието на които е преди всичко пара-ноидно.

Д. хипохондрична: депресия с преобладаване на хипохондрични оплаквания

Д. циклотимна: 1. Лека форма на депресия при циклотимия. 2. В западната литература — лека форма на депресивната фаза на маниакално-депресивната психоза.

Д. циклофренна: депресия при миниакално-депресивната психоза, представляваща една от двете й фази.  Син. депресия циркулярна.

Д. циркулярна: син. депресия циклофренна.