Temozolomide

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антинеопластик –имидазотензинови деривати

АТС код на лекарствения продукт

L01AX03

FDA категория по време на бременност

Категория D

Лактационна категория – ІV

Temozolomide е антинеопластично пролекарство, което се ползва за лечение на рефрактеран анапластичен акроцитом, както и за лечение на глиобластома мултиформе. Temozolomide  подлежи на бърз чернодробен метаболизъм до активния MTIC, който упражнява цитотоксичното действие, което е сходно на това на алкилиращите антинеопластици /алкилация на ДНК/. Temozolomide притежава м.т.194 Далтона и минимален афинитет към плазмените протеини /около 15%/, което показва, че Temozolomide, както и неговият активен метаболит ще се ескретират и чрез кърмата. Temozolomide е лекарствен продукт с висок токсичен потенциал /притежава и геномна токсичност/, ето защо ако се приеме в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Temozolomide  се класифицира в лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.