Gefitinib

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антинеопластичен лекарствен продукт – рецепторен антагонист на епидермалния разстежен фактор

АТС код на лекарствения продукт

L01XE02

FDA категория по време на бременност

 Категория D

Лактационна категория – ІV

Gefitinib представлява орално приложим антинеопалстик, който се ползва като монотерапия при напреднал недребноклетъчен белодробен карцином. Gefitinib притежава молекулно тегло 446 Далтона, орално бионаличност 60%, афинитет към плазмените протеини 90% и плазмен полу-живот 6-49 часа, което оказва че препаратът ще се екскретира и чрез кърмата, при все интензивната си чернодробна метаболизация до неактивни или частично активни метаболити. Gefitinib е препарат със сериозен токсичен потенциал /алопеция, гастроинтестинална токсичност и миелосупресия/ и поради това, ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Gefitinib  се класифицира в лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.