Fludarabine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антинеопластик, антиметаболит – пуринов аналог

АТС код на лекарствения продукт

L01BB05

FDA категория по време на бременност

 Категория D

Лактационна категория - ІV

Fludarabine phosphate е пуринов антиметаболитен антинеопластик, който се ползва орално или парнтерално /венозно/ - представлява флуориран аналог на Видарабин. Ползва се за лечение на В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия при възрастни пациенти, която е резистентна на приложението на алкилиращи антинеопалстици. Fludarabine се дефосфолирира бързо в плазмата на пациента до активен метаболит. Fludarabine притежава м.т.365 Далтона, афинитета на активният метаболит към плазмените протеини е около 19-29%, а терминалният му плазмен полу-живот е 20 часа; екскрецията на Fludarabine и неговият активен метаболит е предимно ренална. Всичко това показва, че както Fludarabine, така и неговият активен метаболит ще се ескретират и чрез кърмата. Fludarabine е лекарствен продукт с висока токсичност, кото ако се приложи в периода на лактация ще интоксикира и новороденото /костно-мозъчна, ЦНС токсичност, кардиоваскуларна и генитоуринарна токсичност/. Ето защо Fludarabine се класифицира в лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.