Pralatrexate

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антинеопластик, антиметаболит – антагонист на фолиевата киселина

АТС код на лекарствения продукт

L01BA05

FDA категория по време на бременност

 Категория D

Лактационна категория - ІV

Pralatrexate представлява метаболитен инхибитор на фолиевата киселина, който се прилага ежеседмично. Pralatrexate се ползва за лечение на рефрактерна периферна Т-клетъчна лимфома. Pralatrexate се метаболизира частично, 1/3 от прложената доза се елиминира в непроменен вид чрез урината, но %-та на афинитет към плазмените протеини не е известен. Молекулното тегло на Pralatrexate е 477 Далтона, а терминалният елиминационен полу-живот е 12-18 часа. Всичко това показва, че Pralatrexate ще се елиминира и чрез кърмата, обаче зъ пълната му елиминация от млякото са необходими 60-90 часа. Ако се употреби впериода на лактацията Pralatrexate ще интксикира и новороденото /костно-мозъчна депресия, пирексия, миозит, гадене и повръщане/, ето защо Pralatrexate  се класифицира в лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.