Fenofibrate

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антилипемичен лекарствен продукт/дериват на фибрите

АТС код на лекарствения продукт

C10AB05

FDA категория по време на бременност

Категория C

Лактационна категория – ІV

Fenofibrate представлява пролекарство, което бързо се хидролизира от естеразите след орален прием до активния си метаболит – фенофиброева киселина, който подлежи на допълнителен метаболизъм до неактивни компоненти. Свързването на фенофиброевата киселина с плазмените протеини е силно изразено /около 99%/, а елиминационният й полу-живот е 20 часа. Всички това, както и релативно ниското молекулярно тегло на активния метаболит /319 далтона/ показва, че той ще се екскретира и чрез кърмата. Fenofibrate е препарат с токсичен потенциал, като следствие приложението му в периода на лактация може да се развие имуносупресия при новороденото, да се прояви гастроинтестинална токсичност /гадене, повръщане/, както и мускулно-ставна токсичност /миалгии, артралгии/. Ето защо Fenofibrate се класифицира в  лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.