Лезии в брахиалният плексус

Компресиите на нервоваскуларни структури вкл.на. брахиалният плексус могат да се наблюдават на различни нива, давайки комплексна характеристика известна като СИНДРОМ НА ТОРАКАЛНО ПРИТИСКАНЕ. Симптоматиката включва парестезии по пръстите на ръцете, особено нощно време и рано сутрин, развитие на синдром на карпалният тунел, който засяга. радиалната граница на ръката и неопределени усещания в областта на предмишницата. Симптоматиката се засилва при носене на тежки предмети, при все че това не е диагностично. Типично болковият синдром се проявява зад клавикулата и надолу по вътрешната повърхност на ръката; възможно е да има налична и атрофия на хипотенара и интеркостната мускулатура.

Парестезии и хипоестезия в дерматомите на С8 и Т1, с асоциирани вазоспастични явления са чести находки. Диагнозата обикновено се поставя чрез индукция на парестезии/мравучкане при абдукция на ръката на 90 градуса с външна ротация на същата ръка. и установяване на артериален шум в супраклавикуларната фоса по време на този маньовър и изчезването на имптомите и артериалния шум при привеждане на ръката в неутрална позиция. Възможно е обаче да съществува и компресия на брахиалният плексус без засягане на суклавикуларната артерия! Когато обаче има рецидивираща или постоянна компресия на субклавикуларната артерия, това може да доведе до аневризмална дилатация на артерията, това може да се наблюдава при наличие на цервикално ребро, притискане на артерията към нормално първо ребро от изместване на рамото и наличие на абнормално разположен преден скаленов мускул. Наличието на допълнително ребро може да се палпира евентуално и да се докаже чрез обзорна графия на гръдния кош на пациента, но макар и рядко може да се касае за фиброзно уплътнение притискащо артерията, което не може да се визуализира при горепосочената снимка на гръдния кош. Алтернативните диагнози при такава симптоматика са:

  • Цервикална спондилоза
  • Цервикални дискови лезии
  • Периферни нервни лезии

Болката в ръката понякога може да бъде причинена и от инфилтрация на брахиалният плексус от туморни процеси. ЛЕМФАДЕНОПАТИИТЕ породени от наличие на лимфоми или метастази на карцином се установяват, най-често чрез палпация на аксилата и задния триъгълник на врата, при все че карциномните метастази могат да дадат болков синдром дълго преди да се появи лимфаденопхатията. Заангажирането на брахиалният плексус от върхов белодробен карцином (тумор на Панкоаст) или по-рядко от белодробно възпаление може да генерира унилатерален синдром на Хорнър в допълнение на болката в ръката. Тези лезии обикновено се установяват рентгенологично. При всяка от тези патологии болковият синдром може да е тежкостепенен, без допълнителна асоциирана находка в ранните еволюционни стадии. По-нататършната инфилтрация на плексуса води обикновено до парализа на мускулатурата на ръката и относително/инидвидуално за всеки пациент разпространение на нарушения в кожната сензация на засегната ръка.