ЕКГ, електрически компоненти

Електрокардиограмата дава графичен образ на електрическата активност в сърцето, която си противодейства, а векторкардиограмата дава образ на електрическата активност на сърцето, която работи в синхрон!!!

Всяка сърдечна клетка генерира акционен потенциал, който отразява първо нейната деполаризация и после нейната реполаризация.

Горната схема изобразява схематично различните йонни фази на акционният потециал. Мембранният потенциал в покой /фаза 4/ се поддържа от енергия-зависима АТФ-зен натриево-калиев механизъм, който изпомпва калия /зелената точка/ към клетката и изпомпва екстрацелуларно натрия /червените точки/. Бързото възбуждане /деполаризация/ на кардиомиоцита /фаза 0/ се характеризира с отваряне на волтаж зависимите натриеви канали и бързо навлизане на натриеви йони в клетките, Следва забавено отваряне на калиевите канали по повърхността на клетъчната мембрана и последващо от това навлизане на калций в кардиомиоцитите /ранна реполаризация или фаза 2/. В тази фаза са отворени едновременно и калциевите канали и започват да се отварят и калиевите канали с последващ инфлукс на калий, което предизвиква късната реполаризация /фаза 3/ и възвръщане към нормалният потенциал на покой.

Важно е да се знае, че концентрираният електрически сигнал от синусовият възел се разпространява по сърцето като деполаризационни вълни!

Друго важно нещо за запомняне, е че повърхностното ЕКГ отразява работата само на РАБОТЕЩИЯТ МИОКАРД, а не на пейсмейкърните клетки от проводната система на сърцето.

Стандратната електрокардиограма отразява величината на генерираните вълни и тяхната сила.

Величината на електрическите вълни генерирани от работещият миокард се определя от количеството позитивни натриеви йони, което навлиза в кардиомиоцита. Поради това, че сърцето е триизмерен орган, състоящ се от милиони клетки посоката на разпространяваната вълна е изменчива, на ЕКГ-то се записва само главната посока на тези вълни /електрическият вектор на вълната/. ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ПОСОКА на този електрически вектор стои в основата на ЕКГ записа.

Главната посока на концентрираните в електрическият вектор сърдечни сили се нарича ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЪРДЕЧНА ОС.

Величината на електрическите сърдечни сили, която ще се запише, респ.ще се види от нас зависи пряко от разстоянието между записващите електроди, както и от ориентацията на тези електроди. Това разстояние може да бъде повлияно от фактори като дебелина на гръдната стена, наличие на емфизем, наличие на подкожен оток, наличие на плеврален излив, както и от други фактори.

Ако си представите обаче, че сърцето не е комплексен 3-измерен орган, а една права линия съставена от кардиомиоцити:


·         Първите електроди на  електрокардиографа записват извора на възбуждението т.е.деполаризацията и са строго негативни

·         Вторите електроди записват електрическите сили от средата на горепосочената права линия съставена от кардиомиоцити и поради това, че през първата фаза на деполаризацията има движение на електрическите сили напред се записва позитивна ЕКГ-вълна, когато обаче електрическият импулс се сблъска със записващият електрод се получава внезапна промяна в посоката на електрическите сили и те от позитивни стават негативни, като с отдалечеване от записващият електрод величината на този негативизъм намаля постепенно и сърдечните сили се връщат към покой и се вижда изоелектрична линия на ЕКГ записа, като началото на тази нова изоелектрична линия отразява и края на сърдечното възбуждане /деполаризацията/

·         Третите електроди са локализирани в края на така посочената линия съставена от кардиомиоцити и записват движението на електрическите сили насочено към тях, ето защо те записват само позитивен електрически сигнал от края на възбуждението до началото на новия сърдечен цикъл

Тези деполаризационни вълни, които се асоциират с позитивни и негативни сигнални проекции се сумират като сигнали изпращани от кардиомиоцитите на предсърдията и сигнали изпращани от кардиомиоцитите на камерите. Възниква въпросът защо камерният комплекс и Т-вълните имат еднаква посока /конкордантност/?. Това е така защото реполаризацията започва от епикарда и завършва в ендокарда на сърцето.

Гореописаните 3 вида електроди представляват класическата система на Айндховен /триадата на Айндховен/, но сървеченната електрофизиология я е модифицирала чрез въвеждането на още 3 биполярни отвеждания + 6 прекордиални /гръдни/ отвеждания. Можете да разжглеждате спокойно тези отвеждания като своеобразни радари, които улавят електрическите сили на 3 димерното сърце.

В триадата на Айнховен отвеждане І улавя електрическите сили, които се излъчват между дясната и лява ръка, като импулсите насочени към лявата ръка са позитивни по посока, отвеждане ІІ улавя сърдечната енергия, която се излъчва между дясната ръка и левия крак, като импулсите насочени към крака са позитивни, а отвеждане ІІІ прихваща сърдечните импулси между левия крак и лявата ръка, като импулсите насочени към крака са позитивни.


В електофизиологията е въведен още един централен фиктивен по същтност електрод наречен „централен терминал на Уилсън“, като неговото предназначение е да ни даде диферсифицирана информация за така уловените сърдечни сили, които без него като се сумаризират ще имат нулев потенциал т.е.ще се вижда само изоелектрична сърдечна линия.  


Тоест ако счетем сърцето за нашата кръгла планета Земя, моля да разглеждате записващите електроди, като стационарно базирани спътници над нея, които записват какво и що става по повърхността на планетата!!! Така ще Ви е по лесно да разберете значението на следното:


І-во отвеждане е хоризонтална разположено и записва сърдечните сили от дясно на ляво т.е.на 0 градуса

ІІ-ро отвеждане записва сърдечните сили излъчвани на 60 градуса

ІІІ-то отвеждане записва сърдечните сили излъчвани на 120 градуса

aVF на 90 градуса

 

aVL на - 30 градуса

 

aVR на – 150 градуса

 

 

Гръдните електроди също без централният терминал на Уилсън ще дадат сумарно нулев потенциал и както виждате V1-V3 прихващат електрическата енергия на сърцето в хоризонталната равнина, а останалите електроди в хоризонталната равнина т.е.първата тройка от дясно на ляво, а втората тройка отпред назад. В зависимост от клиничната ситуация можем да използваме и допълнителни електроди така напр.можем да направим декстрокардиограма като поставим електродите от V3-V6 по дясната гръдна половина, можем да позиционираме 7-ми електрод по задната аксиларна линия и това е т.нар.V7, V8-върху основата на лявата скапула или V9 в площта близо до лявата страна на гръбначният стълб.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!