ЕКГ, патогенеза и диагноза на Q-зъбеца върху електрокардиограмата

По определение Q-зъбеца върху електрокардиограмата представлява първоначалното негативно отклонение на камерният комплекс. От електрофизиологична гледна точка Q-зъбеца отразява сумаризираното отвеждане на ранната вентрикуларна деполаризация. Най-често патологичният Q-зъбец се асоциира с наличие на остър миокарден инфаркт, но той може да е наличен и при други състояния:

·         Физиологични или позиционни ефекти – при все това, при наличието на патологичен Q-зъбец трябва да мислим и за наличието на „исхемична кардиомиопатия“

·         Миокардно нараняване

·         Вентрикуларно уголемяване – често неправилно патологичният Q-зъбец се асоциира с наличие на загуба на миокардни деполаризационни сили. Вентрикуларното уголемяване може да се дължи и на хронично белодробно заболяване /ще има нисък волтаж в първите отвеждания + лоша прогресия на R-забеца/ и на БТЕ /ще има данни за деснокамерно обременяване/ или на наличина хипертрофична кардиомиопатия /особено при пациенти с идиопатична хипертрофична субаортна стеноза и тогава наистина виждаме инфарктен образ тук в диференциално диагностичен план, но не е абсолютна зависимост ще ни помогне вектора на Т-вълната: при инфаркт най-често ще имаме обърнати и асиметрични Т-вълни, докато при хипертрофичната кардиомиопатия Т-вълните винаги са положителни/.

·         Нарушена вентрикуларна проводимост – най-често при синдрома на Wolf-Parkinson-White & при левия бедрен блок

Трябва винаги да имаме предвид три важни принципа при интерпретация на Q-зъбеца:

1.       Не всички Q-зъбци са патологични

2.       Не всички патологични Q-зъбци са вследствие от остър миокарден инфаркт

3.       Наличието на Q-зъбец трябва да се интерпретира в контескта на наличната клиничната презентация на пациентът

Наличието на неочакван Q-зъбец винаги създава клинични дилеми, защото този Q-зъбец може да е израз и на „тих“ миокарден инфаркт, а може и да е позиционен вариант или израз на некоронарно сърдечно заболяване. И тук анамнезата и клиничната находка ще ни дадат важни ориентири за правилна преценка. Най-често в помощ на диференциалната диагноза и тук ще е извършването на ехокардиография /при остър миокарден инфаркт ще има моторни аномалии в камерната стена/, която може да установи и множество други етиологични причини за наличието на този патологичен Q-зъбец.

 

 

 

 

 

 

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!