Бърза диагностика и терапия – алдостеронизъм, първичен

Сумаризирана информация за патологията

·         Артериалната хипертония може да е тежкостепенна и резистентна на мултилекарствена терапия

·         Хипокалемията (при част от пациентите) може да доведе до развитие на полиурия

·         Повишени плазмени и уринни нива на алодстерон съчетани с ниска ренинова активност

Общи терапевтични разсъждения

·         Екцесивната продукция на алдостерон има за последица:

o   Увеличена ретенция на натрий и супресия на палзмената ренинова активност

o   Увеличена ренална екскреция на калий, което води до плазмена хипокалемия

·         Кардиоваскуларните неблагоприятни събития са по-често наблюдавани при пациентите с алдостеронизъм (35%) отколкото при пациентите с есенциална хипертония (11%)

·         Хипералдостеронизма може да е причинен от:                                       

o   Алдостерон продуциран адренален аденом (болест на Кон), в 40% от пациентите с болест на Кон има соматична мутация на гените заангажирани в синтезата на калиевите канали

o   Малигнен овариален тумор

o   Уни-/билатерална хиперплазия на надбъбречните жлези

§  Билатералния хипералдостеронизъм може да е кортокистероид супресабилен поради наличие на автозомно-доминиращ генетичен дефект позволяващ на АСТН да стимулира продукцията на алдостерон

·         Препоръчва се извършване на скрининг за наличие на хипералдостеронизъм при наличие на някое от следните състояния:

o   Кръвно налягане над 160/100 мм жив стълб

o   Лекарствено-резистентна хипертония

o   Хипертония със спонтанна или диуретик-индуцирана хипокалемия

o   Хипертония с установена адренална инциденталома

o   Хипертония с положителна фамилна анамнеза при пациенти на възраст под 40 години

o   Хипертония при родственици от първи ред на пациенти с хипералдостеронизъм

Демографски особености на хипералдостеронизма

·         На хипералдостеронизма се дължат 8% от случаите на артериална хипертония и около 20% от случаите на резистентната хипертония

·         Могат да бъдат засегнати пациенти от всички възрасти, но предимно пика на болестността е при пациентите на възраст между 30-60 години

Клинични особености

Симптоми и признаци

·         Артериалната хипертония е средно изразена, но може да бъде и тежкостепенна

·         При някои пациенти има наличие само на диастолна хипертония без други симптоми и признаци

·         Оточен синдром (рядка находка)

·         Мускулна слабост с евент.периодична мускулна парализа; парестезии с чиста тетания, полиурия и главоболие при хипокалемичните пациенти

Диференциална диагноза

·         Есенциална хипертония

·         Хипокалемична тиреотоксична периодична парализа

·         Ренална васкуларна хипертония (тежкостепенна артериална хипертония с хипокалемия, но тук рениновата активност е висока)

·         Хипокалемия поради други причини напр.употреба на диуретици

·         Вторичен хипералдостерониздъм: сърдечна недостатъчност, чернодорбна цироза или дехидратация

·         Конгенитална адренална хиперплазия:

o   11-бета-хидроксилазен дефицит

o   11-алфа-хидроксилазен дефицит

o   17-алфа-хидроксилазен дефицит

·         Синдром на Къшинг

·         Синдром на кортизоновия дефицит

Диагностика на първичния хипералдостеронизъм

Лабораторни изследвания

·         Определяне на алдостероновата и рениновата активност, за да е възможно да се определи съотношението „алдостерон/ренин“

·         Плазмен калий при всички пациенти

·         Да се обсъди тестване при всички пациенти, които са нормокалемични но имат наличие на следната патология:

o   Лекарствено-резистентна хипертония

o   Тежкостепенна хипертония (диастолно кръвно налягане над 100 мм жив стълб)

o   Хипертония при млади пациенти

o   Ниска ренова активност

o   Хипертония при която се установяват в рода на рутинната абдоминална ехография адренални туморни маси

o   Хипертония с ранно настъпили цереброваскуларни инциденти при пациенти под 40 годишна възраст

·         Протокола за тестване включва: преустановяване приема на диуретици 3 седмици преди изследването, намаля се дозата на антихипертензивните медикаменти толкова колкото е възможно; приема на калий не се ограничава; преди вземането на кръвта за изследването пациента лежи 2 часа и се изправя 10-15 минути преди вземането на кръвта; ренина се измерва, предимно директно

o   Когато съотношението плазмен алдостерон/ренин е високо се пристъпва към 24 часово събиране на урина и последващо определяне на уринния алдостерон, свободния кортизол и креатинина

§  Ниски нива на рениновата активност съчетани с повишени нива на уринния алодстерон говорят в полза на първичен хипералостерониздъм

Образна диагностика

·         Компютърна томография на абдомена

Лечение на първичния хипералдостеронизъм

Фармакотерапия

·         Спиронолактон или Еплеренон (не притежава анти-андрогенен ефект) – не могат да се дават по време на бременнсост

·         Амилориде е препаратът, който се ползва за лечение на първичен хипералдостеронизъм по време на бременност – дневната доза е 10-15 мг

·         Ако има наличен глюкокортикоид-зависим хипералдостеронизъм се полазват ниски дози Дексаметазон

Хирургична интервенция

·         Лапароскопска адреналектомия – след интервенцията може да се развие временно хиперкалемия и хипотония

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!