Печат

Бърза диагностика и терапия – лактатна ацидоза

Сумаризирана информация за патологията

·         Тежксотепенна ацидоза с хипервентилация

·         Ниво на кървното рН под 7.30

·         Серумен бикарбонат под 15 mEq/L

·         Анийонна дупка над 15 mEq/L

·         Липса на серумна кетогенеза

·         Нива на серумния лактат над 5 mmol/L

Общи терапевтични разсъждения

·         Лактатната ацидоза се характеризира със свръхпродукция на лактат поради налична тъканна хипоксия, намалено елиминиране (хепатална недостатъчност) или и двата налични механизма

·         Наблюдава се когато тежко болни пациенти страдат от:

o   Сърдечна недостатъчност

o   Остър чревен инфаркт

o   Артериална обструкция на долните крайници

o   Респираторна/хепатална недостатъчност

o   Септикемия

·         Повечето случаи на метформин индуцирана лактатна ацидоза се наблюдават когато не са спазени противопоказанията за употреба на метформин, най-често наличие на ренална недостатъчност

Етиология

·         Тъканна хипоксия напр.пациенти в шок (кардиогенен, септичен или хеморагичен)

·         Статус епилептикус

·         Хепатална недостатъчност

·         Бъбречна недостатъчност

·         Чревна исхемия

·         Кетоацидоза

·         Неправилна употреба на метформин

·         Тежкостепенни инфекции

·         Левкемии или лимфоми

·         Интоксикации с алкохол, метанол или салицилати

·         ХИВ инфекции

·         Идиопатично

Клинична презентация на лактатната ацидоза

Симптоми и признаци

·         Главната клинична особеност на лактатната ацидоза е отчетилвата хипервентилация

·         Когато лактатната ацидоза е последствие от тъканна хипоксия или васкуларен колапс клиничната презентация може да е силно вариабилна

·         При идиопатичната лактатна ацидоза развитието на симптоматиката е барзо (в продължение на няколко часа); кръвното налягане е нормално и периферната циркулация е добра, липсва цианоза

Диференциална диагноза

·         Диабетна кетоацидоза

·         Кетоацидоза поради недохранване

·         Алкохолна кетоацидоза

·         Ренална недостатъчност (остра или хронична)

·         Итоксикации предимно с етиленгликол, метанол или салицилати

·         Супратерапетвична употреба на метформин при неспазване на противопоказанията за приложението на продукта

·         Рабдомиолиза

Диагностични изследвания

Лабораторни тестове

·         Голям размер на анийонната дупка – анийонната дупка се изчислява по формулата: нивото на серумния натрий минус сумата от нивото на хлодирите и бикарбоната в плазмата

·         Ниски нива на кръвното рН и бикарбонатите в плазмата

·         Липсват кетони в урината

·         При липса на азотемия се наблюдава и хиперфосфатемия при пациентите с лактатна ацидоза

·         Диагнозата се потвърждава от повишените плазмени нива на лактата

·         При лактатната ацидоза има и нарушено съотношение Лактат/Пируват (норма 10:1)

Лечение на  лактатната ацидоза

·         При сепсис започва веднага емпирична антибиотична терапия след като се взимат пробите за хемокултура

·         Алкализация на пациента с приложени на натриев бикарбонат (венозно) в доза 1 мл.натриев бикарбонат/кг тел.тегло (грубо изчислено) – приема се противоречиво от различните клиницисти

·         Главните терапевтични усилия трябва да се насочат към лечение на предизвикалата лактатната ацидоза причина. Напр.да се осигури адекватна кислородотерапия или перфузионна терапия

·         При тежсотепенна лактатна ацидоза поради интоксикации вкл.с метформин се прилага и хемодиализа с чудесен резултат

Прогноза

·         Смъртността при идиопатичната лактатна ацидоза и много висока

·         Прогнозата при лактатната ацидоза зависи от предизвикващата я причина