Бърза диагностика и терапия – акцелериран идиовентрикуларен ритъм

Сумаризирана информация за патологията

·         Акцелерерания идиовентрикуларен ритъм представлява регулярен, ширококомплексен ритъм с камерна честота 60-120 уд/минута, обикновено се развива с постепенно начало

·         Поради това, че сърдечната честота е сходна на тази при синусовият ритъм, често може да се наблюдава алтерниращ ритъм или камерни екстрасистоли

Клинични находки

В генерирането на акцелирирания идиовентрикуларен ритъм различаваме два механизма:

1.       Избягващ ритъм поради налична супресия на на високите пейсмейкъри поради наличен синоатриален или АV-блок или поради налична супресия на функцията на синусовия възел

2.       Бавна вентрикуларна тахикардия поради наличие на повишена автоматичност или по-често поради наличие на ре-ентри

Акцелирирания идиовентрикуларен ритъм се наблюдава най-често при:

·         В хода на развитието на остър миокарден инфаркт

·         След приложението на фармакологична тромболиза

·         При дигиталисова токсичност

Диагностика

·         Акцелирирания идиовентрикуларен ритъм трябва да бъде разграничен от обикновения идиовентрикуларен ритъм, който е с камерна честота 40-60 уд/минута и се наблюдава при пълен АV блок

·         АV дисоциация – при нея вентрикуларния ритъм надвишава предсърдния – тук няма АV блок

Терапия

Ако няма хемодинамична дисстабилизация на пациента и/или наличие на сериозни аритмии нищо не е показано за приложение като терапия