Атриовентрикуларен блок

Първа степен АV блок: забавено провеждане на импулсите през АV възела; P-R интервал над 0.2 секунди.

Втора степен АV блок:  тип Мьобитц І – прогресивна пролонгация на P-R интервала и намаление на R – R интервала преди да се блокира 1 синусов имхулс; Мьобитц ІІ – тук има фиксиран P-R интервал докато 1 синусов импулс не се блокира

Трета степен АV блок – тук има пълен блок в АV възела или под него; няма връзка между Р вълните и камерният комплекс, които обаче са с фиксирана честота

Клинично може да се прояви както с гръдна болка, така и със синкоп, често е асимптоматичен

Лечение

При всички симптоматични пациенти с Мьобитц І блок – перманентен пейсмейкър

При пациентите с Мьобитц ІІ или инфранодален АV блок ІІІ степен – перманентен пейсмекър с изключение на реверзибелните случаи (миокарден инфаркт, лекарствена токсичност и Лаймска болест.