Antineoplastic

 • Aldesleukin

  Aldesleukin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Имуномодулатор, човешки рекомбинантен интерлевкин

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - ІІІ

  Aldesleukinпредставлява модулатор на биологичния отговор, човешки рекомбиниран интерлевкин, добит по рекомбинантна технология, който упражнява биологичната активност на натуралния интерлевкин-2. Продукта е показан за лечение на метастазирал ренален карцином, както и на меланом. Дистрибуционния и елиминационния полу-живот на препарата са 13 и 85 минути, а молекулното тегло е 15 300 кило Далтона. От фармакокинетичните параметри на препарата можем да заключим, че Aldesleukin няма да се екскретира чрез кърмата, но поради това че други имунолголубилини с високо молекулно тегло се съдържат в кърмата, не можем да сме сигурни на 100%, че и Aldesleukin няма да се съдържа в нея. Лактационна категория ІІІ – т.е трябва да се изчака 4 часа след приложението на Aldesleukin преди да се пристъпи към кърмене.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Alemtuzumab

  Alemtuzumab

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик за системна употреба, моноклонално антитяло

  АТС код на лекарствения продукт

  L04AA34

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІV

  Alemtuzumabпредставлява моноклонално антитяло, антинеопластичен лекарствен продукт, добит по рекомбинатна ДНК технология. Показан е за лечение на В-тип хронична лимфоцитна левкемия, при пациенти които са претърпели терапевтичен неуспех от приложението на алкилиращи антинеопластици. Главния плазмен полу-живот на продукта е 11 часа (между 2 и 32 часа), а молекулното тегло на Alemtuzumab е около 150 000 кило Далтона, което на теория показва че Alemtuzumab не би трябвало да се екскрерира чрез кърмата, но понеже тя съдържа човешки IgGможем да очакваме, че и Alemtuzumab ще се съдържа в кърмата, поради което можем да очакваме развитие на имуносупресия при новороденото ако майката приемаща Alemtuzumab продължи да го кърми. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Allopurinol

  Allopurinol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антиподагрозен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  M04АА01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІІ

  Allopurinolе инхибитор на ксантин оксидазата, който се ползва за лечение на първична или вторична хиперурикемия вкл.тези които се наблюдават в хода на антинеопластичната химиотерапия. Allopurinol и неговия метаболит Oxipurinolсе екскретират чрез кърмата. При регулярен прием на 300 mg Allopurinolдневно нивата в кърмата на Allopurinol са 0.9 mg\L & 53.7 mg\Lза Oxipurinol, което отговаря на съотношение мляко\плазма 0.9 и 1.4 съответно за Oxipurinol. От друга страна препаратът е одобрен за педиатрична употреба в доза 5 mg\kg\12часа, но не повече от 150 mg\дневно при деца под 6 годишна възраст, поради което се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Amifostine

  Amifostine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, цитопротективен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  V03AF05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – IІІ

  Amifostine  представлява органичен тиофосфатен цитопротективен лекарствен продукт, който се прилага чрез венозна инфузия. Amifostine е пролекартво, което се дефосфорилира от тъканните ензими до активен тиол метаболит. Amifostine е показан за редуциране на реналната токсичност асоциирана с употребата на  Cisplatinпра пациентките с рак на яйчниците. Показан е също така за редуциране на ксеростомията при пациентите, които получават постоперативна радиотерапия по повод наличен тумор на главата или врата. Молекулното тегло на Amifostine е 214 кило Далтона, което показва че Amifostine ще се елиминира и чрез кърмата, но краткия полу-живот на продукта ще лимитира така отделените количества Amifostine. Лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Aminopterin

  Aminopterin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, антиметаболит

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран

  Лактационна категория – IV

  Aminopterin представлява 4-амино дериват на фолиевата киселина, антиметаболитен антинеопластик, който бе изместен от употребата на Methotrexate още през 1950 година. Ползваше се за лечение на някои видове левкемии при малки деца, а също така и за лечение на псориазис (off label use). Поради високия токсичен потенциал на Aminopterin същия  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Asparaginase

  Asparaginase

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XX02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Asparaginaseсе ползва за лечение на някои видове неоплазии и съдържа ензима L-asparagine aminohydrolase(тип ЕС-2) добит от Escherichia coli.Молекулното тегло на Asparaginase е около 31 700 кило Далтона, а биологичният полу-живот на Asparaginase е 39-49 часа при мускулно и 8-30 часа при венозно приложение на продукта, което показва че Asparaginase ще се екскретира и чрез кърмата. Приложен в периода на лактацията можем да очакваме настъпването на хиперсензитивни реакции при новороденото, а също така и на коагулопатия поради потискане на протеиновата синтеза, което ще засегне синтезата и на коагулационните фактори, а също така и на костно-мозъчна супресия. Ето защо Asparaginase се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Azacitidine

  Azacitidine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC07

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Azacitidineпредставлява пиримидинов нуклеозиден аналог на cytidine, чието приложение инхибира метилацията на ДНК. Ползва се за лечение на миелодиспластичен синдром: рефрактерна анемия с или без сидеробласти; рефрактерна анемия с излишък на бласти в трансформация, както и на хронична миеломоноцитна анемия. Молекулното тегло на Azacitidine е 244 далтона, а елиминационния му полу-живот е 4 часа, претърпява хепатален метаболизъм до активни метаболити. Както Azacitidine така и неговите активни метаболити се екскретират и чрез кърмата. Ако Azacitidine се приложи в периода на лактацията токсичността за новороденото ще е тежка: развитие на миелосупресия, гадене/повръщане, пирексия, диария и кожни ехимози, поради което Azacitidine   се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Bendamustine

  Bendamustine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик/алкилиращ препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA09

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Bendamustineпредставлява алкилиращ антинеопластик, който представлява бифункционален мехлоретаминов дериват, прилагащ се чрез венозна инфузия. Показан е за лечение на хронична лимфоцитна левкемия, а също така за палиативно лечение на индолентен В-клетъчен тип неХочкинов лимфом, който прогресира въпреки приложената терапия от първи ред. Bendamustine се метаболизира до два минорни активни метаболита (М3 и М4), които имат плазмени концентрации 10% и 1% респективно от тези на Bendamustine. Свързването с плазмените протеини на Bendamustine е 94-96%, а елиминационният му полу-живот е 40 минути, а на метаболитите 3 часа и 30 минути респективно; молекулното тегло на Bendamustine е 358 далтона. Ниското молекулно тегло на Bendamustine, както и наличието на 2 активни метаболита, показва че Bendamustine ще се ескретира и чрез кърмата. Поради сериозния токсичен потенциал на Bendamustine същият не трябва да се употребява в периода на лактацията и затова се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Bevacizumab

  Bevacizumab

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XC07

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІV

  Bevacizumabпредставлява рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло срещу IgG1, което се ползва в антинеопалстични комбинирани лекарствени схеми за лечение на пациенти с метастатичен карцином на колона. Bevacizumabсе свързва и инхибира хистологичната активност на васкуларния ендотелен разстежен фактор, като последствието от това е инхибирането на неоангиогенезата. Прилага се като венозна инфузия през 2 седмици. Няма данни за наличие на активни метаболити, плазмения полу-живот на Bevacizumab е 11-50 дни. Молекулното тегло на Bevacizumab е 149 000 кило Далтона. При все това, се очаква екскреция на Bevacizumab и чрез кърмата (по подобие на имуноглобулиновата екскреция), а токсичността за новороденото ще е тежкостепенна (повишен риск от кървене, развитие на артериална хипертония, перфорация на кух абдоминален орган, както и развитие на некротииращ васкулит), ето защо Bevacizumab се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Bexarotene

  Bexarotene

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XX25

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория X

  Лактационна категория - ІV

  Bexarotene принадлежи към субкласа на ретиноидите, които селективно се свързва и активира ретинеоид Х рецепторните субтипове RXR-alfa & RXR-beta & RXR-y.Тези субтипове в последствие взаимодействат с различни рецептори-партньори и действат като транскрипционен фактор, който регулира генната експресия, която контролира целуларната диференциация и пролиферация. Bexarotene е показан за лечение на рефрактерна кожна манифестация на кожен Т-клетъчен лимфом. Досега са идентифицзирани 4 активни метаболита на Bexarotene. Молекулното тегло на Bexarotene е 348 далтона, свързването с плазмените протеини е над 99%, а биологичният полу-живот е 7 часа – всички това показва, че Bexarotene ще се екскретира и чрез кърмата. Bexarotene е препарат със силно изразен токсичен потециал и ако се употреби в периода на лактацията при новороденото могат да се очакват настъпване на редица сериозни аномалии като: костно-мозъчна супресия, кожни изменения, тироидни аномалии, както и хиперлипидемии. Ето защо Bexaroteneсе класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Bleomycin

  Bleomycin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DC01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Bleomycinе антинеопластик, който инхибира предимно ДНК синтезата и в по-малка степен РНК синтезата, както и синтезата на протеини. Молекулното тегло на Bleomycin е 1415 далтона, биологичният му полу-живот е 2 чака, а ексрецията е предимно ренална. От фармакокинетиката на Bleomycin не можем да изключим екскрецията му и през кърмата. Поради силно токсичният си потенциал Bleomycin се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Bortezomib

  Bortezomib

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XX32

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІV

  Bortezomib  представлява цитотоксичен антинеопалстик, който се прилага под формата на венозна инфузия. Ползва се за лечение на пациенти с мултиплен миелом, които са получили преди употребата му поне един терапевтичен курс с друг лекарствен продукт. Механизмът на действие на Bortezomib включва разрушаване на хомеостазата на клетката, което води до клетъчна смърт. Молекулното тегло на Bortezomib е 384 далтона, свързването с плазмените протеини 83%, а биологичният полу-живот на  Bortezomib е 9-15 часа. Ниското молекулно тегло на Bortezomib, средно изразеното му свързване с пламените протеини, както и липсата на интензивен метабоизъм показват, че Bortezomib ще се екскретира и през кърмата. Поради силно изразеният цитотоксичен потенциал на Bortezomib, същият ако се употреби в периода на лактацията ще доведе до силна изразена токсичност и при новороденото. Ето защо Bortezomib се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Busulfan

  Busulfan

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт/алкилиращ препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AB01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Busulfanпритежава молекулно тегло 246 далтона, бионаличност 60-80%, свързване с плазмените протеини 35% и плазмен полу-живот 2.5 часа, което показва, че Busulfan ще се екскретира и чрез кърмата. Busulfan обаче е лекарствен продукт с висока токсичност и поради това не трябва да се употребява в периода на лактацията. Busulfan се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Capecitabine

  Capecitabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, антиметаболит

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC06

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Capecitabineпредставлява флуоропиримидинов карбамат, пролекартво, който след орален прием се конвертира в черния дроб до прекурсора на флуороулацил – 5`DFUR, като финалната метаболитна стъпка, а именно конверсията на прекурсора до активния флуороурацил се осъществява в тумора. Представлява антиметаболитен антинеопалстик, пиримидинов аналог. Молекулното тегло на Capecitabineе 359 кило Далтона и слабото свързване с плазмените протеини (под 60%) показва, че Capecitabine ще се екскретира и чрез кърмата, но много краткия плазмен полу-живот от 0.75 часа ще лимитира отделеното количество (фармакокинетиката на 5`DFURе неизвестна). Поради силно токсичният потенциал на Capecitabine същия се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Capecitabine

  Capecitabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пиримидинов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC06

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Capecitabineпредставлява флуоропиримидинов карбамат, пролекарство, което по време на гастроинтестиналната си абсорбция се метаболизира в червата на пациента до активната си съставка, а именно 5-флуороурацил. Финалната метаболитна стъпка до конверсията на Capecitabine до Флуороурацил се извършва в туморната тъкан и нормалните клетки на организма. Молекулното тегло на Capecitabine е 359 Далтона, афинитета на Capecitabine към плазмените протеини е под 60%, което показва че както Capecitabine, така и неговия активен метаболит ще се екскретират и чрез кърмата, при все че краткият му полу-жимот от около 45 минути ще оказва лимитиращо въздействие на тази екскреция. Capecitabine и Флуороурацил са лекарствени продукти с висок токсичен потенциал /гастроинтестинална, ЦНС, пулмонална токсичност, както и миелосупресия/ и поради това ако се употребят в периода на лактацията ще интоксикират и новороденото. Ето защо Capecitabine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Carmustine

  Carmustine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AD01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Carmustine (BCNU)е алкилиращ антинеопластик, който химично принадлежи към нитрозоурейните лекарствени продукти. Carmustine (BCNU)е показан за палиативна терапия на някои мозъчни тумори, мултиплен миелом, болест на Хочкин, както и за палиативно лечение на неХочкинови лимфоми. Приложението на Carmustine (BCNU)има за последствие алкилиране на ДНК/РНК, както и до подтискане активността на някои ензими чрез осъществяване на карбамиолация на аминокиселини в първичната протеинна структура на ензимите. Антинеопластичните и тъксичните ефекти на Carmustine (BCNU)се осъществяват чрез неговите метаболити. Попаднал в организма на пациента Carmustine (BCNU)подлежи на бърза деградация (терминален полу-живот от около 22 минути). Най-тежкостепенната токсичност на Carmustine (BCNU) е костно-мозъчната, както и пулмоналната. Ниското молекулно тегло на Carmustine (BCNU)(214 далтона), неговата липидна разтворимост, както и релативната липса йонизация при физиолотично рН показват, че Carmustine (BCNU) и неговите метаболити ще се екскретират и чрез кърмата. Поради наличието на явен риск от развитие на токсичност за новороденото, ако Carmustine (BCNU)се употреби в периода на лактацията, същият  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Chlorambucil

  Chlorambucil

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт/алкилиращ препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Chlorambucil притежава м.т.304 далтона, хепатален метаболизъм и плазмен полу-живот от 1-5 часа, което показва, че Chlorambucil ще се елиминира и чрез кърмата. Chlorambucil е препарат с токсичен потенциал и поради това не трябва да се употребява в периода на лактацията. Chlorambucil се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Cladribine

  Cladribine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пуринов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BB04

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Cladribine  представлява синтетичен антинеопластик, който се прилага като продължителна венозна инфузия в 7 последователни дни. Cladribine се ползва за лечение на косматоклетъчна левкемия. Cladribine притежава м.т.от 286 Далтона, нисък афинитет към плазмените протеини /около 20%/ и терминален полу-живот от около 5.5 часа/, което показва че ще се екскретира и чрез кърмата. Cladribine е препарат с висок токсичен потенциал и ако се ползва в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото /миелосупресия и гастроинтестинална супресия/. Ето защо Cladribine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Clofarabine

  Clofarabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пуринов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BB06

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Clofarabineпредставлява пуринов нуклеозиден антинеопластик, който се метаболизира интрацелуларно до активен 5-трифосфатен метаболит, който инхибира ДНК синтезата. Clofarabine се ползва за лечение на пердиатрични пациенти /на възраст от 1 до 21 години/ страдащи от рефрактерна остра лимфобластна левкемия. Clofarabine притежава м.т.от 303 Далтона, афините към плазмените протеини около 47%, терминален плазмен полу-живот 5.2 часа; 50-69% от приложената доза се елиминира в непроменен вид предимно чрез урината; елиминира се и чрез кърмата. Clofarabine е лекарствен продукт с тежкостепенна токсичност и ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото /миелосупресия и кардиотоксичност/. Ето защо Clofarabine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Cyclophosphamide

  Cyclophosphamide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт/алкилиращ препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Cyclophosphamideсе екскретира и чрез кърмата, като токсичния потенциал на продукта ще се прояви и при новороденото /костно-мозъчната супресия, най-често/, ето защо Cyclophosphamide се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Cytarabine

  Cytarabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболитен препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Cytarabineе антинеопластик, който се ползва за лечение на различни видове левкемии (антиметаболит). Цитарабин е токсичен препарат за бързоразстящите човешки клетки in vivo & in vitro. Около 20% от орално приложеното (препарата в клиничната практика се прилага строго парентерално) количество се абсорбира в храносмилателния тракт на пациента респ.такова количество ще се очаква да се абсорбира (ако не и по голямо) и при новороденото. Респ.на това може ако препарата се прилага в периода на лактация да се развие имуносупресия и при детето. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dacarbazine

  Dacarbazine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт/алкилиращ препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AX04

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Dacarbazineпритежава молекулно тегло 182 далтона, 100% бионаличност и 5 часа плазмен полу-живот. Dacarbazine е продукт с много токсичен потенциал и поради това употребен в периода на лактацията може да прояви своята токсичност и при новороденото /най-често миелосупресия/. Ето защо Dacarbazine се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dactinomycin

  Dactinomycin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, полипептиден антитуморен антибиотик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DA01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Dactinomycin eантимитотичен антинеопластичен лекарствен продукт, антибиотик с антинеопалстична активност, чието молeкулно тегло е 1255 кило Далтона, плазмен полу-живот 36 часа и свързване с плазмените протеини около 5%, което подсказва, че съществува минимална ескреция на Dactinomycin и чрез кърмата. Поради това, че съществува реален риск от развитие на тежкостепенни странични реакции при новороденото Dactinomycin се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Daunorubicin

  Daunorubicin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антрациклинов антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DB02

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Daunorubicin представлява цитотоксичен антибиотик, който се използва ката антинеопластик. Използва се за индуиране на ремисии при различни левкемии. Молекулното тегло на Daunorubicin е 563 Далтона, плазменият му полу-живот е 27 часа, което показва че Daunorubicin ще се екскретира и чрез кърмата. Поради силно токсичният си потенциал Daunorubicin не трябва да се употребява в периода на лактацията. Daunorubicin   се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Decitabine

  Decitabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик – ДНК деметилационен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC08

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Decitabine представлява аналог на натуралният нуклеозид 2-диоксицитидин, който се прилага като венозна инфузия през 8 часа в продължение на 3 дни/1 цикъл; обикновено са необходими 6 терапевтични цикъла.  Decitabine се ползва за лечение на пациентите с миелодиспластични заболявания. Decitabine притежава м.т.228 Далтона; свързване с плазмените протеини под 1% и плазмен полу-живот 30 минути. Всички това показва, че Decitabine ще се екскретира и чрез кърмата, при все че краткия плазмен полу-живот ще играе лимитираща роля при този процес. Токсичността за новороденото при употреба на Decitabine в периода та лактацията може да е сериозна, ето защо Decitabine  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dexrazoxane

  Dexrazoxane

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен цитопротектант

  АТС код на лекарствения продукт

  V03AF02

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран все още

  Лактационна категория – ІV

  Dexrazoxaneпредставлява цикличен дериват на EDTA, който навлиза веднага в клетките след венозното му приложение преди Доксорубицин. Dexrazoxane е показан за редуциране вероятността от развитие на кардиомиопатия следствие приложението на Доксорубицин при жени с метастазирал рак на гърдата. Dexrazoxane се метаболизира до неактивни метаболити и не се свързва с плазмените протеини. Молекулното тегло на Dexrazoxane е 269 далтона. Всички това показва, че Dexrazoxane ще се екскретира и чрез кърмата. Поради особеността на приложение на Dexrazoxane той се класифицира  в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Docetaxel

  Docetaxel

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01CD02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Docetaxelпредставлява антинеопластик с антимитотична активност, в една и съща химична група на таксоидите, както Pacitaxel. Docetaxel eпоказан за лечение (самостоятелно или в комбинация) на рак на гърдата, недребно клетъчен белодробен карцином, рак на простата, гастрален аденокарцином, кактои рак на врата и централната нервна система. Молекулната маса на Docetaxel е 807 кило Далтона, свързването с плазмените протеини е около 94%, а биологичния полу-живот е 86 часа (терминален полу-живот 11 часа) – всичко това съчетано с липофилната натура на препарата показва, че същият ще се екскретира и чрез кърмата, при все че високия афинитет към плазмените протеини ще играе ролята на лимитиращ фактор. Docetaxel е препарат притежава сериозен токсичен потенциал (костно-мозъчна депресия, алергични реакции, гастроинтестинална токсичност и други), които ще се проявят и при кърмачето ако Docetaxel се употребява в периода на лактация. Ето защо Docetaxel се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Doxorubicin

  Doxorubicin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антрацклинов антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DB01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - IV

  Doxorubicinе антрациклинов антинеопластик, който едновременно с неговия метаболит Doxorubicinolсе екскретират и чрез кърмата. При приложението на Doxorubicin в доза 70 mg\m2, като 15 минутна венозна инфузия нивата в кърмата му след 30 минути са 805 ng\mL, а за  Doxorubicinol82 ng\mL, на 24-ят час от началото на инфузията нивата в кърмата за Doxorubicin са 128 ng\mL &111 ng\mLза неговия метаболит. Най-високо съотношение мляко\плазма се установява на 24-я час от началото на инфузията – 4.43. Поради посочените фармакокинетични особености на продукта можем да заключим, че приложението на Doxorubicin по време на лактация ще повлияе негативно целуларния метаболизъм на кърмещото новородено, при все че оралната бионаличност е едва 5% от приложената доза, която в случая (при посочената по горе дозировка) се изчислява на 0.036 mg\kg\дневно, ако новороденото приема от майка си 150 ml кърма\kg\дневно. Приложението на антинеопластици от друга страна повлиява негативно микробиома на кърмата! Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Epirubicin

  Epirubicin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антрациклинов антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DB03

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Epirubicinпредставлява цикъл специфичен, антрацикливон антинеопластик, който се ползва като адювантна трапия при пациентки с рак на гърдата. Приложението на Epirubicin инхибира ДНК и РНК синтезата, както и активността на ДНК хеликазата. Молекулното тегло на Epirubicin е 580 Далтона, а свързването с плазмените протеини е 77% и той, както и другите антрациклини се екскретират и чрез кърмата. Epirubicin е продукт със сериозен токсичен потенциал /имуносупресия, стимулиране на канцерогенезата и миелосупресия/, поради което   се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Erlotinib

  Erlotinib

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт – рецепторен антагонист на епидермалния разстежен фактор

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XE03

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Erlotinibпредставлява орален антинеопалстичен лекарствен продукт, който се ползва едновременно с Гемцитабин за лечение на напреднал карцином на панкреаса. Erlotinibпритежава молекулно тегло от 393 Далтона, орална бионаличност от 59%, афинитет към плазмените протеини 95% и биологичен полу-живот 36 часа, което показва че Erlotinib ще се ескретира и чрез кърмата, при все интензивната му чернодробна метаболизация до неактивни метаболити. Erlotinib е лекарствен продук със сериозна токсичност /имуносупресия, костно-мозъчна супресия, кожни зачервявания и алопеция/ и поради това ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Erlotinib се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Etoposide

  Etoposide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт – епидолотоксини

  АТС код на лекарствения продукт

  L01CB01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория – ІV

   Etoposideпредставлява полусинтитичен дериват на подофилотоксина, който се ползва като антинеопалстик. Etoposide доказано се екскретира и чрез кърмата, като акумилацията е максимална между 3-5 ден от началото на приложението му, при все че плазменият му полу-живот е 4-11 часа. Etoposide е препарат с висок токсичен потенциал и ако се приложи в периода на лактацията ще доведе до интоксикация на новороденото /костно-мозъчна депресия, алопеция и концирогенност/. Ето защо Etoposide се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Everolimus

  Everolimus

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, протеин киназен инхибитор

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XE10 & L04AA18

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - IV

  Everolimusе протеин тирозин-киназен инхибитор (mTOR), дериват на Sirolimus,антинеопластик за орално приложение. Ползва се за лечение на пациенти с напреднал ренален карцином, при пациенти които са претърпели терапевтичен неуспех от приложението на Sinitinib & Sorafenib. След орално приложение се метаболизира бързо до неактивни метаболити. Свързването на Everolimus с плазмените протеини е около 74%, а главния елиминационен полу-живот на Everolimus е около 30 часа; молекулното тегло на Everolimus е 958 кило Далтона, което подсказва че препарата ще се елиминира и чрез кърмата. При опити с животни концентрацията на Everolimus в кърмата е по висока от тази в плазмата. Следователно можем да очакваме настъпването на токсични странични реакции при кърмачето, ако продукта се приема от майката в периода на лактация: стоматит, диария, гадене\повръщане, анорексия, повишена склонност към развитие на инфекции, кашлица, диспнея, пневмонит, кожни и субкутанни заболявания. Лактационна категория ІV. 

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Floxuridine

  Floxuridine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пиримидинов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  None

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Floxuridineпредставлява флуориран пиримидин, пролекартвен антиметаболитен антинеопалстик, който се прилага чрез интра-артериална инфузия. Попаднал организма се метаболизира бързо до два активни метаболита: Флуороурацил и Флороксидине монофосфат, както и до няколко неактивни метаболита. Молекулното тегло на Floxuridine е 246 Далтона, което показва че Floxuridine ще се екскретира и чрез кърмата. Floxuridine е препарат с токсичен както за майката така и за новороденото потенциал и ако се употреби в периода на лактация ще взаимодейства негативно с ДНК/РНК и протеинната синтеза на новороденото. Ето защо Floxuridine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Fludarabine

  Fludarabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пуринов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BB05

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Fludarabine phosphateе пуринов антиметаболитен антинеопластик, който се ползва орално или парнтерално /венозно/ - представлява флуориран аналог на Видарабин. Ползва се за лечение на В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия при възрастни пациенти, която е резистентна на приложението на алкилиращи антинеопалстици. Fludarabine се дефосфолирира бързо в плазмата на пациента до активен метаболит. Fludarabine притежава м.т.365 Далтона, афинитета на активният метаболит към плазмените протеини е около 19-29%, а терминалният му плазмен полу-живот е 20 часа; екскрецията на Fludarabine и неговият активен метаболит е предимно ренална. Всичко това показва, че както Fludarabine, така и неговият активен метаболит ще се ескретират и чрез кърмата. Fludarabine е лекарствен продукт с висока токсичност, кото ако се приложи в периода на лактация ще интоксикира и новороденото /костно-мозъчна, ЦНС токсичност, кардиоваскуларна и генитоуринарна токсичност/. Ето защо Fludarabine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Fluorouracil

  Fluorouracil

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пиримидинов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC02

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Fluorouracilпредставлява стратегически пиримидинов антинеопластик. Fluorouracil притежава м.т.130 Далтона, бионаличността на Fluorouracil е между 28% и 100% при отделните пациенти, афинитета към плазмените протеини също е вариабилен, но нисък /8%-12%/, а плазменият му полу-живот е 16 минути. Всичко това показва, че Fluorouracil ще се ескретира и чрез кърмата. Fluorouracil е лекарствен продукт с добре известна висока токсичности поради това ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Fluorouracil се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Gefitinib

  Gefitinib

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт – рецепторен антагонист на епидермалния разстежен фактор

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XE02

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Gefitinibпредставлява орално приложим антинеопалстик, който се ползва като монотерапия при напреднал недребноклетъчен белодробен карцином. Gefitinib притежава молекулно тегло 446 Далтона, орално бионаличност 60%, афинитет към плазмените протеини 90% и плазмен полу-живот 6-49 часа, което оказва че препаратът ще се екскретира и чрез кърмата, при все интензивната си чернодробна метаболизация до неактивни или частично активни метаболити. Gefitinib е препарат със сериозен токсичен потенциал /алопеция, гастроинтестинална токсичност и миелосупресия/ и поради това, ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Gefitinib се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Gemcitabine

  Gemcitabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, антиметаболит

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BC05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Gemcitabineпринадлежи към антинеопластичните препарати с антиметаболитна активност (нуклеозиден, пиримидинов аналог). Молекулното тегло на препарата е 264 кило Далтона, а свързването с плазмените протеини е незначително, което подсказва че Gemcitabine се елиминира и чрез кърмата, при все че плазмения му полу-живот е 49-57 минути. Поради силната цитотоксичност на препарата и неговата рутинна употреба в комбинация с други антинеопалстици той се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Idarubicin

  Idarubicin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антрациклинов антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DB06

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Idarubicinе антрациклинов антинеопластик, аналог на Даунорубицин, който се ползва за лечение на остра миелоидна левкемия. Молекулното тегло на Idarubicin е 498 Далтона, свързването с плазмените протеини 97%, а плазменият полу-живот е 22 часа, поради което ще очакваме и екскреция на Idarubicin и в кърмата, като за отбелязване е че пълната му елиминация от кърмата може да отнеме и 10-тина дни! Idarubicin е препарат със силно токсичен потенциал ипоради това  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ifosfamide

  Ifosfamide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Алкилиращ антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA06

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Ifosfamideе химично свързан с нитоген мустратите и представлява синтетичен аналог на Циклофосфамид. Ifosfamide е пролекарство, което изисква метаболитна активация от чернодробните микрозомни ензимни системи, за да се конвертира до метаболитно активни съединения. Ifosfamide е показан предимно за лечение на тестикуларни неоплазии. Молекулното тегло на Ifosfamide е 261 Далтона, бионаличността е 100%, а плазменият му полу-живот е 72 часа, което показва че Ifosfamide ще се екскретира и чрез кърмата. Ifosfamide е препарат със сериозен токсичен потенциал /костно-мозъчна и ЦНС токсичност/, поради това ако се употреби в периода на лактацията ще увреди и новороденото. Ето защо Ifosfamide се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Irinotecan

  Irinotecan

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XX19

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Irinotecanпредставлява ДНК топоизомеразен І-инхибитор, полу-синтетичен  на Camptothecin –алкалоид, който се извлича от Camptotheca acuminate.Прилага се чрез венозна инфузия. Показан е за лечение, като монотерапия или като част от комбинираната терапия с 5-флуороурацил и Леуковорин за лечение на метастатичен карцином на колона и ректума. Цитотоксичността на Irinotecan и неговият активен метаболит (SN-38)включва инхибиране на ензима отговорен за възстановяването на ДНК. Метаболизира се първично в черния дроб. Свързването на Irinotecan и неговият активен метаболит с плазмените протеини е 50% и 95% респективно, а терминалният плазмен полу-живот на Irinotecan е 6-12 часа, а на активният му мутаболит 10-20 часа. Молекулното тегло на Irinotecan е 587 далтона. От фармакокинетиката на Irinotecan можем да заключим, че той ще се екскретира и чрез кърмата, освен билиарно и ренално. Irinotecan е препарат с токсичен потенциал и ако се приложи в периода на лактацията ще доведе до развитие на костно-мозъчна супресия, развитие на гастроинтестинална токсичност, абдоминални болки, алопеция и хепатална токсичност. Ето защо Irinotecan  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Laetrile

  Laetrile

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, витамин

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран

  Лактационна категория – ІV

  Laetrile (Amygdalin)или вит.В17 е изолиран още през 1830 година, а през 1950 година е ползван за лечение на някои неоплазии, по поради установената липса на клинична ефективност, както и наличната опасна токсичност опитите с него са преустановени. Токсичността на Laetrile се обуславя от това, че при някои пациенти той се метаболизира до цианид, който предизвиква цианидно отравяне. Поради това Laetrile се  класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Leuprolide

  Leuprolide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик – хормони

  АТС код на лекарствения продукт

  L02AE02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – ІI

  Leuprolideпредставлява синтетичен аналог на натуралният гонадотрофин-стимулиращ хормон, който инхибира секрецията на гонадотрофина. Leuprolide се използва за лечение както на рак на простатата, така и за лечение на рак на гърдата. Молекулното тегло на Leuprolide е 1200 Далтона, а биологичния му полу-живот около 3 часа, което показва че минимални количества Leuprolide ще се екскретират и чрез кърмата. При все, че притежава известна системна и локална токсичност приетият през устата Leuprolide няма да навреди на новороденото, защото ще се разгради от стомашния му киселинен пул. Ето защо Leuprolide се класифицира в лактационна категория ІI.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mechlorethamine

  Mechlorethamine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Алкилиращ антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA05 & D08AX04

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Mechlorethamineпритежава м.т. 157 далтона, което показва че продукта ще се ескретира и чрез кърмата. Mechlorethamine е лекарство със сериозен токсичен потенциал поради което ако се употреби в периода на лактацията ще интоксикира и новороденото. Ето защо Mechlorethamine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Melphalan

  Melphalan

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Противотуморен препарат за системна употреба, алкилиращ лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  L01AA03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - IV

   Melphalanе широко използван противотуморен лекарствен продукт. От наличните фармакокинетични данни за продукта можем да предполагаме, че Melphalanще се екскретира и чрез кърмата и ако кърмачето бъде изложено на въздействието на продукта можем да очакваме настъпването на сериозни токсични реакции при новороденото. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mercaptopurine

  Mercaptopurine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик, антиметаболит – пуринов аналог

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BB02

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Mercaptopurine представлява антиметаболитен антинеопалстик – това е активният метаболит на Азатиоприн. Mercaptopurine притежава м.т.156 Далтона, бионаличността му се движи между 5% и 37%, а биологичнитя му полу-живот е 60-120 минути; екскретира се предимно ренално, отделя се и чрез кърмата. Mercaptopurine е лекарствена продукт с високотоксичен потенциал /ЦНС, костно-мозъчна и гастроинтестинална токсичност/ и затова ако се употреби в периода на лактацията ще доведе до интоксикация и на новороденото. Ето защо Mercaptopurine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Methotrexate

  Methotrexate

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, антиметаболит

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BA01 & L04AX03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – IV

  Methotrexatпредставлява антагонист на фолиевата киселина, който се екскретира и чрез кърмата в минимални количества. След приложение на 22.5 мг/дневно, концентрацията Methotrexat в кърмата е 0.26 гами/децилитър, а съотношението мляко:плазма е 0.08. Поради това, че Methotrexat има тъканна акумулация в тялото на новороденото той се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mitomycin

  Mitomycin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт, антибиотик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DC03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – IІІ

   Mitomycin има молекулно тегло 334 кило Далтона и висока липидоразтворимост, което показва че Mitomycin ще се елиминира и чрез кърмата, лимитиращ фактор при тази екскреция е краткия полу-живот на Mitomycin (17 минути). Поради това, че Mitomycin се прилага като венозен болус през 6-8 седмици той се класифицира в  лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mitoxantrone

  Mitoxantrone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антраценидонов антинеопластик

  АТС код на лекарствения продукт

  L01DB07

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория D

  Лактационна категория - ІV

  Mitoxantroneпредставлява синтетичен антраценидонов антинеопластик, структурно свързан с Доксорубицин, който се ползва за лечение на различни левкемии, рефрактерни лимфоми, както и на някои солидни неоплазии. Молекулното тегло на Mitoxantrone е 444 Далтона, а плазменият му полу-живот е 2-13 дни. Mitoxantrone доказано се екскретира и чрез кърмата, като токсични нива от продукта се задържат в кърмата до 28 дни след преустановяване на терапията с Mitoxantrone. Mitoxantrone акумилира в плазмата и тъканите при мултиплено приложение, това както и таксичната същност на продукта са основание той да се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Nelarabine

  Nelarabine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  L01BB07

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Nelarabineпредставлява пролекарство на цитотоксичния деоксигуанозинов аналог, 9-бета-D-arabinofuranosylguanine (ara-G), който се прилага като венозна инфузия. Като ДНК деметилиращ продукт принадлежи към същият субклас както Azacitidine & Decitabine. Nelarabine е показан за лечение на Т-клетъчна лимфобластна левкемия и Т-клетъчен лимфобластен лимфом, които не отговарят на преждеприложението на поне два химиотерапевтични режима. След венозно приложение Nelarabine бързо се конвертира до ara-Gи след това до активния метаболит 5`-triphosphate (ara-GTP), който акумулира в левкемичните бласти, където лекарството предизвиква клитъчната им смърт. Плазмения полу-живот на Nelarabine е 30 минути, а на ara-G е около 3 часа, но терминалният плазмен полу-живот не може коректно да бъде установен поради дългия интрацелуларен полу-живот на ara-GTP; свързването с плазмените протеини на Nelarabine е под 25%, а молекулното му тегло е 297 кило Далтона – всичко това, показва че Nelarabine ще се екскретира и чрез кърмата. Nelarabine е препарат със сериозен токсичен потенциал, като развитие на невротоксичност: неблагоприятна промяна в менталния статус, поява на конвулсии, както и развитие на невропатии от вида на Gullian-Barre. Ето защо Nelarabine се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ofatumumab

  Ofatumumab

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластичен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  L01XC10

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІV

  Ofatumumabпредставлява IG1kмоноклонално антитяло, което се ползва за лечение на хронична лимфоцитна левкемия, която е рефрактерна на лечение с Fludarabine & Alemtuzumab – прилага се като венозна инфузия. Биологичният полу-живот на Ofatumumab е между 2.3 и 61.5 дни, като Ofatumumab не се свързва с никоя човешка тъкан освен с В-лимфоцитите. Производителят на Ofatumumab не предоставя други фармакокинетични данни за продукта, но от дългия полу-живот на Ofatumumab можем да съдим, че същият ще се екскретира и чрез кърмата, при все че това ще е в някакви минимални количества (подобно на интерферон съдържащите лекарствени продукти) поради високото му молекулно тегло (149 000 кило Далтона). При все, че е имуноглобулин и ще се очаква да бъде разграден в стомаха на новороденото, Ofatumumab е лекарствен продукт със силно изразена токсичност (наблюдават се цитопения, мултифокална леукоецефалопатия и тънкочревни обструкции) ето защо до излизането на фармакокинетични лактационни данни Ofatumumab се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!