Active Image

Лечението зависи от тежестта на симптомите и подлежащото заболяване.

Обемни заместители и салинни диуретици са първата стъпка независимо от причините: приложението на изотоничен разтвор на натриев хлорид е ефективна  кратковременна мярка за лечението на хиперкалемията. След като е възстановен вътре съдовия обем приложението на бримкови диуретици блокира натриевата и калциева ре абсорбция в бримката на Хенле.

Редукция на гастроинтестиналната калциева абсорбция и приема на витамин Д е ефективна мярка за лечението на идиопатичната инфантилна хиперкалциемия (синдром на Williams). При витамин Д3 токсичност или повишена екстраренална синтеза на витамин Д3 (саркоидоза) приложението на prednisolon намаля плазмените нива на калция чрез редуциране на интестиналната калциева абсорбция.

Оралното приложение на фосфат води до образуване на нерезорбируем калциев фосфат и също намаля калциевата абсорбция.

Инхибиране на костната резорбция: бифосфонатите инхибират остеокластната костна резорбция и са ефективни при лечението на хиперкалциемия развила се поради състояния водещи до повишена костна резорбция и малигнено асоциирана хиперкалциемия.
Pamidronate/Aredia (тежко степенна хиперкалциемия: 90 mg IV в продължение на 24 часа; средно тежка хиперкалциемия: 60 mg IV в продължение на 4 часа или 90 mg IV в продължение на 24 часа) и Etidronate/Didronel (7.5 mg/kg/дневно IV в продължение на 3 последователни дни) могат да бъдат давани венозно, докато Risedronate/Actonel (5 мг веднъж дневно, 30 минути преди хранене) и Alendronate/Fosamax (40 мг орално седмично) са ефективни и като орална терапия.

Calcitonin (200 IU назално, веднъж дневно, най-често) може да бъде прилаган назално, субкутанно или венозно, но с времето се развива тахифилаксия.
Mithramycin/Mithracin е антинеопластик, който блокира остеокластната функция и се ползва за лечение на тежко степенна малигнена хиперкалциемия.
Mithramycin (25 или 50 microgram/kg iv) блокира остеокластната функция и може да бъде прилаган при тежко степенна хиперкалциемия. Той има сигнификантна хепатална, ренална и костно мозъчна токсичност. Ефектът от приложението на 1 доза продължава 4-6 дни.

Калциеви миметици: Cinacalcet hydrochloride е препарат, който се свързва с екстрацелуларните калций сензитивни рецептори на паратироидната жлеза и увеличава техния афинитет към калций, което намаля нивото на РТН. Прилага се орално в доза 30-250 мг дневно. Пациенти с първична хиперкалциемия могат да бъдат лекувани и с по ниски дози от 30-50 мг два пъти дневно, с терапевтичен успех от 75%. При пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм (ХБН) терапевтичния успех е 45%. При пациенти с тежко степенна хипеклациемия породена от паратироиден карцином препаратът е даван първоначално в доза 2 х 30 мг, постепенно дозата е увеличена до 90 мг през 6-8 часа. Препаратът е много скъп. Препаратът е сигурна алтернатива на хирургичната операция при пациенти с ХБН с висок риск от морталитет позволяваща на пациентът да продължи диализата без операция в продължение на следно още 7 месеца[1]    

Диализа: перитонеална или хемодиализата са много ефективни методи за намаляне на повишените калциеви нива.

Хирургично лечение: то е насочени срещу подлежащите причини за развитието на хиперкалциемия или възстановяване на ортопедичните нарушения Пролонгираната хиперкалциемия поради хиперпаратиреоидизъм може да наложи премахване на една или повече паратироедни жлези. Това е особено подходящо при пациенти, които имат и рецидивираща нефролитиаза, остеопороза, редуцирана ренална функция, невромускулни симптоми или рентгенологични данни за костно заболяване.

Хиперкалциемията поради наличие на туморно заболяване, което секретира паратироиден хормон изисква хирургична резекция на тумора.[1] Am J Kidney Dis. 2007 Jun;49(6):801-13