Въпрос:

Кое от следните твърдения относно адювантната химиотерапия при ранен стадий на карцинома на гърдата  при жени  е  най-акуратно?

  1. Само младите жени имат полза от  адювантната химиотерапия
  2. Адювантната  терапия е от полза при всички пациентки  независимо  от техният статус на  разпространение  на неоплазията
  3. Адювантна  терапия не трябва да се използва при  пациентки,  които са позтивни на  HER/Neu2  антиген
  4. Адювантната  терапия сигнификантно подобрява продължителността на живота

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - адъвантната терапия  е от полза  при  всички пациентки незивисимо от техният  статус на разпространение на болестта

Повечето клинични проучвания показват, че ефектът на адювантната терапия е средно изразен при жени с рак на гърдата,като ползите са  при всички пациентки и възел-позитивни и възел негативни.

Ефективността на  адювантната терапия  не зависи от наличието на естрогенови рецептори  по тумора или с други думи от евентуалната HER/2Neu2 позитивност.

Адювантна  терапия сеизползва при всички  пациентки, но сами при 4-10%  от тях има доказана  полза от прилагането й.